271/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 30. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

271

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2018

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Rohová a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Rohová (dále jen národní přírodní rezervace).

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně

a

přirozených lesních ekosystémů suťových lesů a bučin,

b

skalních ekosystémů skal a drolin,

c

biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin ploštičníku evropského (Cimicifuga europaea), starčku skalního (Senecio rupestris) a tisu červeného (Taxus baccata), včetně jejich populací,

d

severojižně orientované kuesty se strmým svahem na východní straně.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Pardubického kraje, v katastrálních územích Boršov u Moravské Třebové, Dlouhá Loučka a Křenov. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b

provádět stavby, nejedná-li se o stavby vyžadující povolení, opatření nebo jiné úkony podle jiných právních předpisů, nebo

c

povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu.

§ 3

Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu

V ochranném pásmu národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a

provádět obnovní těžbu v porostech na plochách, které jsou větší než 0,50 ha a jejichž maximální šíře plochy převyšuje 1,5násobek střední výšky těženého porostu,

b

provádět těžební práce v lesích v období od 1. dubna do 31. července kalendářního roku, vyjma těžeb nahodilých,

c

vysazovat nebo vysévat rostliny; souhlas se nevyžaduje pro vysazování nebo výsev stanovištně původních listnatých dřevin a jedle bělokoré při obnově lesa a pro činnosti a opatření prováděné na podporu přirozené obnovy lesa,

d

zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo

e

přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 271/2018 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Rohová

Příloha PDF (983 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 271/2018 Sb.

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Rohová

Příloha PDF (836 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 271/2018 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Rohová a jejího ochranného pásma - severní část

Příloha PDF (9736 kB)
MENU