269/2018 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2018 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 30. listopadu 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

269

VYHLÁŠKA

ze dne 30. listopadu 2018

o vyhlášení Národní přírodní památky V Jezírkách a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka V Jezírkách (dále jen národní přírodní památka).

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, určený k ochraně

a

travinných ekosystémů luk a pastvin,

b

mokřadních a vodních ekosystémů slatinných a přechodových rašelinišť a vegetace parožnatek,

c

biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin prstnatce pleťového (Dactylorhiza incarnata), vstavače bahenního (Orchis palustris) a žluťuchy žluté (Thalictrum flavum), včetně jejich populací,

d

biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů blatnice skvrnité (Pelobates fuscus) a kuňky ohnivé (Bombina bombina), včetně jejich populací.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Středočeského kraje, v katastrálním území Velim. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b

povolovat nebo provádět stavby, povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo umisťovat stavby, reklamní nebo informační zařízení,

c

povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků,

d

provádět zemní práce,

e

ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesním pozemku,

f

hnojit pozemky nebo používat chemické látky anebo chemické směsi na pozemcích,

g

zřizovat rybářská zařízení,

h

vysazovat nebo lovit ryby,

i

zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska,

j

přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

k

vyznačovat cyklistické nebo turistické trasy, nebo

l

vjíždět vozidly; souhlas se nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného systému3) a ozbrojených sil České republiky při plnění jejich úkolů, vozidel dalších orgánů veřejné moci při výkonu jejich působnosti v oblasti veřejné správy, vozidel potřebných pro zajištění hospodaření na pozemcích a péče o ně a vozidel potřebných pro zajištění veterinární péče.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

3

§ 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 269/2018 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky V Jezírkách

Příloha PDF (100 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 269/2018 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky V Jezírkách a jejího ochranného pásma

Příloha PDF (1694 kB)
MENU