253/2018 Sb.Vyhláška o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 30. října 2018 Nabývá účinnosti: 9. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

253

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2018

o požadavcích na extrakční rozpouštědla používaná při výrobě potravin

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. c) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 180/2016 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

(1) Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje množství a druhy extrakčních rozpouštědel, podmínky jejich použití při výrobě potravin a potraviny a skupiny potravin, v nichž se mohou tyto látky vyskytovat.

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na extrakční rozpouštědla použitá při výrobě potravinářské přídatné látky včetně vitamínů a minerálních látek, které jsou určeny pro použití jako potravinářská přídatná látka, a doplňků stravy včetně vitamínů a minerálních látek jako doplňků stravy, pokud tyto potravinářské přídatné látky, vitamíny a ostatní doplňky stravy nejsou uvedeny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Vymezení některých pojmů

Pro účely této vyhlášky se rozumí

a

extrakčním rozpouštědlem látka používaná k rozpouštění potravin nebo jejich součástí včetně všech kontaminujících látek vyskytujících se v potravinách nebo na jejich povrchu, která se používá při extrakčním procesu během zpracování surovin, potravin nebo jejich součástí a která se odstraňuje, může však vést k nezamýšlenému, ale technicky nevyhnutelnému výskytu reziduí nebo derivátů v potravinách nebo ve složkách potravin,

b

hexanem obchodní výrobek, který se skládá převážně z acyklických nasycených uhlovodíků obsahujících šest uhlíkových atomů a který se destiluje mezi 64 °C a 70 °C,

c

želatinou přírodní rozpustná bílkovina, želírující nebo neželírující, získaná částečnou hydrolýzou kolagenu vyráběného z kostí, kůží a kožek, šlach a vaziv zvířat,

d

kolagenem bílkovinný výrobek z kostí, kůží, kožek a šlach zvířat,

e

správnou výrobní praxí takové použití extrakčního rozpouštědla, které vede pouze ke vzniku zbytků nebo derivátů v technicky nevyhnutelném množství, které není lidskému zdraví nebezpečné.

§ 3

Extrakční rozpouštědla

(1) Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto extrakčních rozpouštědel v potravině stanoví tabulky č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

(2) Dále lze v souladu se správnou výrobní praxí použít při výrobě potravin extrakční rozpouštědla

a

propan,

b

butan,

c

octan ethylnatý,

d

ethanol,

e

oxid uhličitý,

f

aceton s výjimkou rafinace olivového oleje z olivových pokrutin a

g

oxid dusný.

(3) Jako extrakční rozpouštědlo lze použít i vodu, která může obsahovat regulátory kyselosti nebo zásaditosti, a dále potraviny, které mají vlastnosti extrakčních rozpouštědel.

(4) Extrakční rozpouštědla, která jsou používána při výrobě potravinářských přídatných látek, vitamínů a ostatních doplňků stravy, nesmí překročit nejvyšší povolené množství reziduí stanovené v tabulce č. 1 nebo 2 v příloze k této vyhlášce.

(5) Extrakční rozpouštědla nesmí obsahovat

a

toxikologicky nebezpečné množství žádného prvku ani látky, nebo

b

více než 1 mg/kg arsenu nebo více než 1 mg/kg olova kromě výjimek stanovených v tabulkách č. 1 a 2 v příloze k této vyhlášce.

§ 4

Označování

(1) Na obalu, nádobě nebo etiketě extrakčního rozpouštědla se při uvádění na trh uvede čitelně, zřetelně, nesmazatelně a srozumitelně

a

obchodní označení uvedené v § 3 odst. 2, v tabulce č. 1 v příloze k této vyhlášce nebo v tabulce č. 2 v příloze k této vyhlášce,

b

název, popřípadě obchodní firma, a adresa sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny nebo jméno a příjmení, popřípadě obchodní firma, a adresa místa trvalého pobytu, popřípadě sídla výrobce, dovozce, prodávajícího nebo balírny,

c

slova pro potraviny,

d

údaj k identifikaci šarže,

e

údaj o čistém množství v jednotkách objemu a

f

podmínky uchování a použití, pokud je jejich uvedení nezbytné.

(2) Údaje uvedené v odstavci 1 písm. c) až f) mohou být uvedeny ke každé šarži pouze v průvodní dokumentaci, která se předkládá společně s dodávkou nebo předem.

§ 5

Přechodné ustanovení

Extrakční rozpouštědla a potraviny je obsahující, vyrobené nebo uvedené na trh přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se posuzují podle vyhlášky č. 4/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a mohou být prodávány do vyčerpání zásob.

§ 6

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1

Vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

2

Vyhláška č. 130/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin.

3

Vyhláška č. 122/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 4/2008 Sb., kterou se stanoví druhy a podmínky použití přídatných látek a extrakčních rozpouštědel při výrobě potravin, ve znění vyhlášky č. 130/2010 Sb.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 9. listopadu 2018.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

1

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES ze dne 23. dubna 2009 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

Směrnice Komise 2010/59/EU ze dne 26. srpna 2010 o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

Směrnice Komise (EU) 2016/1855 ze dne 19. října 2016, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/32/ES o sbližování právních předpisů členských států týkajících se extrakčních rozpouštědel používaných při výrobě potravin a složek potravin.

Příloha k vyhlášce č. 253/2018 Sb.

Extrakční rozpouštědla povolená při výrobě potravin, pro něž jsou stanoveny podmínky jejich použití a nejvyšší povolená množství reziduí těchto extrakčních rozpouštědel v potravině

Příloha PDF (117 kB)
MENU