252/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv

Částka: 128 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zemědělství
Přijato: 26. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
252

VYHLÁŠKA
ze dne 26. října 2018,
kterou se mění vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv


        Ministerstvo zdravotnictví a Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 114 odst. 1 a 2 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 70/2013 Sb. a zákona č. 66/2017 Sb., k provedení § 63 odst. 1 a 6, § 64 písm. j), § 69 odst. 2, § 70 odst. 1, § 71 odst. 2 a 6, § 72 odst. 1, § 73 odst. 9 písm. b), § 74 odst. 1 a 5, § 75 odst. 2, § 76 odst. 2, § 77 odst. 1 písm. e) až i) a q), § 77 odst. 3 a § 77 odst. 5 písm. a) a b) zákona o léčivech:


Čl. I

        Vyhláška č. 229/2008 Sb., o výrobě a distribuci léčiv, se mění takto:

        1.  V § 1 úvodní části ustanovení se slova „Evropských společenství1)“ nahrazují slovy „Evropské unie1)“.

        2.  V § 4 se slovo „Společenstvím“ nahrazuje slovy „Evropskou unií“ a slova „ve Společenství“ se nahrazují slovy „v Evropské unii“.

        3.  V § 5 odst. 1 a § 18 odst. 1 a 2 se slova „ve Společenství“ nahrazují slovy „v Evropské unii“.

        4.  V § 9 odst. 1 větě poslední se text „d)“ nahrazuje textem „c)“.

        5.  V § 10 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje tečkou a písmeno d) se zrušuje.

        6.  V § 11 odst. 6 a 7, § 16 odst. 1, § 31 odst. 1 písm. a), § 31 odst. 3, § 33 odst. 1, § 40 odst. 5 a 6 a § 46 se slovo „Společenství“ nahrazuje slovy „Evropské unie“.

        7.  V § 12 odst. 1 se věta druhá zrušuje.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU