251/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2018 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 24. října 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

251

VYHLÁŠKA

ze dne 24. října 2018,

kterou se mění vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 194 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Čl. I

Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, se mění takto:

1

V § 1 se slova a na dráze včetně zařízení na dráze zrušují.

2

V § 1 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní:

(2) Tato vyhláška se nevztahuje na dokumentaci pro vydání společného povolení stavby drah a dokumentaci pro vydání společného povolení stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

3

§ 2 včetně nadpisu zní:

§ 2

Projektová dokumentace

Rozsah a obsah projektové dokumentace

a

leteckých staveb pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,

b

leteckých staveb pro provádění stavby je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,

c

staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,

d

staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,

e

staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,

f

staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.

4

Za § 2 se vkládá nový § 2a, který zní:

§ 2a

(1) Rozsah jednotlivých částí projektové dokumentace musí odpovídat druhu a významu stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

(2) K projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.

5

Přílohy č. 1 až 6 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 11 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace letecký staveb pro ohlášení stavby

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha PDF (698 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace letecký staveb pro provádění stavby

Příloha PDF (766 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro ohlášení stavby

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha PDF (833 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb drah a staveb na dráze pro provádění stavby

Příloha PDF (111 kB)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro ohlášení stavby

uvedené v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha PDF (1538 kB)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 146/2008 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace staveb dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací pro provádění stavby

Příloha PDF (313 kB)
6

Přílohy č. 7 až 9 se zrušují.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Projektová dokumentace zpracovaná podle § 2 odst. 1 písm. a), b), d), e), g) a h) vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

2

Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 2 odst. 1 písm. c), f) a i) vyhlášky č. 146/2008 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Čl. III

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2018.

Ministr:

Ing. Ťok v. r.

MENU