221/2018 Sb.Vyhláška o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Částka: 110 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. října 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 4. října 2018 Nabývá účinnosti: 9. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

221

VYHLÁŠKA

ze dne 4. října 2018

o vzdělávání v základních kmenech lékařů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 37 odst. 1 písm. n), p) a q) zákona č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění zákona č. 67/2017 Sb.:

§ 1

Požadavky na

a

členění a rozsah vzdělávání v základních kmenech lékařů (dále jen základní kmeny),

b

obsah vzdělávání v základních kmenech,

c

technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, které jsou podmínkou pro získání akreditace k provádění specializačního vzdělávání v základních kmenech,

d

typ pracoviště, na kterém probíhá povinná odborná praxe v rámci vzdělávání v základních kmenech,

e

délku povinné odborné praxe v rámci základních kmenů,

f

teoretické znalosti a praktické dovednosti, které jsou předmětem prověřování při zkoušce po ukončení vzdělávání v základních kmenech,

g

rozsah a obsah studijních povinností, které je nezbytné absolvovat před přihlášením ke zkoušce po ukončení vzdělávání v základním kmeni,

jsou stanoveny v příloze k této vyhlášce.

§ 2

Přechodná ustanovení

(1) Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 30. dubna 2019, a to podle vzdělávacích programů platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe podle této vyhlášky.

(2) Absolvování odborné praxe, kterou lékaři zařazení do oboru specializačního vzdělávání pediatrie po 30. červnu 2017, nejpozději však ke dni předcházejícímu dni nabytí účinnosti této vyhlášky, absolvovali do 30. dubna 2019, a to podle vzdělávacích programů dětské lékařství platných přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se považuje za absolvování povinné odborné praxe pro obor pediatrie podle této vyhlášky.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministr zdravotnictví:

Mgr. et Mgr. Vojtěch v. r.

Příloha k vyhlášce č. 221/2018 Sb.

Požadavky na členění a rozsah vzdělávání, obsah vzdělávání, technické a věcné vybavení a personální zabezpečení, typ pracoviště, délku povinné odborné praxe, teoretické znalosti a praktické dovednosti, rozsah a obsah studijních povinností v základních kmenech

Příloha PDF (237737 kB)
MENU