211/2018 Sb.Vyhláška o technických prohlídkách vozidel

Částka: 106 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 27. září 2018 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 20. září 2018 Nabývá účinnosti: 1. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
211

VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2018
o technických prohlídkách vozidel        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 260/2014 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 48 odst. 7, § 48a odst. 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4 a 12, § 57 odst. 5, § 58 odst. 3, § 59b odst. 8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona:ČÁST PRVNÍ

ÚVODNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   rozsah a způsob provádění technických prohlídek, identifikační údaje vozidla, kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky, způsob hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob vyznačování provedení technických prohlídek,

b)   formu, obsah a způsob předávání údajů správci informačního systému technických prohlídek,

c)   vzory protokolu o technické prohlídce vozidla, záznamníku závad, protokolu o měření emisí vozidla a kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
ČÁST DRUHÁ - TECHNICKÉ PROHLÍDKY
§ 2 - Rozsah provádění technických prohlídek (K § 48 odst. 7 zákona)
§ 3  
§ 4 - Evidenční kontrola
§ 5 - Způsob provedení technické prohlídky (K § 48 odst. 7 zákona)
§ 6 - Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob hodnocení výsledku technické prohlídky (K § 48 odst. 7 zákona)
§ 7 - Způsob vyznačování provedení technických prohlídek (K § 48 odst. 7 zákona)
§ 8 - Vzor kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou (K § 53 odst. 2 zákona)
§ 9 - Protokol o technické prohlídce (K § 53 odst. 2 zákona)
§ 10 - Záznamník závad (K § 53 odst. 2 zákona)
§ 11 - Forma a způsob předávání údajů správci informačního systému technických prohlídek (K § 48a odst. 4 zákona)
§ 12 - Údaje předávané provozovatelem stanice technické kontroly (K § 48a odst. 4 zákona)
§ 13 - Údaje předávané provozovatelem stanice měření emisí (K § 48a odst. 4 zákona)
ČÁST TŘETÍ - STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
§ 14 - Druhy stanic technické kontroly (K § 54 odst. 12 zákona)
§ 15 - Způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek (K § 54 odst. 4 zákona)
§ 16 - Požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení k provádění technických prohlídek (K § 54 odst. 12 zákona)
§ 17 - Požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické kontroly (K § 54 odst. 12 zákona)
§ 18 - Způsob metrologického zajištění (K § 54 odst. 12 zákona)
§ 19 - Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly (K § 57 odst. 5 zákona)
§ 20 - Náležitosti zprávy o výsledku vnitřní kontroly (K § 58 odst. 3 zákona)
ČÁST ČTVRTÁ - STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
§ 21 - Druhy stanic měření emisí (K § 63 odst. 5 zákona)
§ 22 - Přístroje, technická zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění měření emisí a souvisejících úkonů (K § 63 odst. 5 zákona)
§ 23 - Náležitosti vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly ve stanici měření emisí (K § 63 odst. 5 zákona)
§ 24 - Protokol o měření emisí (K § 53 odst. 2 zákona)
§ 25 - Stavební uspořádání nebytových prostor umožňující provozování stanice měření emisí (K § 63 odst. 5 zákona)
ČÁST PÁTÁ - KONTROLNÍ TECHNIK
§ 26 - Rozsah a obsah odborných znalostí a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu k získání a prohlubování odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek (K § 62 odst. 3 zákona)
§ 27 - Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika před zkušební komisí (K § 62 odst. 3 zákona)
§ 28 - Rozsah a obsah odborných znalostí a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu k získání a prohlubování odborné způsobilosti kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel (K § 62 odst. 3 zákona)
§ 29 - Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel (K § 62 odst. 3 zákona)
§ 30 - Vzor tiskopisu profesního osvědčení kontrolního technika (K § 60 odst. 5 zákona)
ČÁST ŠESTÁ - TECHNICKÉ PROHLÍDKY VOZIDEL URČENÝCH K PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
§ 31 - Způsob a rozsah pokrytí území České republiky činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a základní technické vybavení nezbytné pro provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí (K § 59b odst. 8 zákona)
§ 32 - Rozsah odborných znalostí a učební osnova výuky teoretické přípravy a praktického výcviku k získání a prohlubování odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí (K § 59b odst. 8 zákona)
§ 33 - Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a zkušební řád (K § 59b odst. 8 zákona)
ČÁST SEDMÁ - TECHNICKÁ PROHLÍDKA PROVÁDĚNÁ MOBILNÍM ZPŮSOBEM
§ 34 - Způsob provádění technické prohlídky mobilním způsobem (K § 79 odst. 8 zákona)
ČÁST OSMÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ, ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ A ÚČINNOST
§ 35 - Přechodná ustanovení
§ 36 - Zrušovací ustanovení
§ 37 - Účinnost
Příloha č. 1 - SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ pro kontrolu a hodnocení technického stavu vozidla při technické kontrole
Příloha č. 2 - Doklady předkládané k provedení technické prohlídky
Příloha č. 3 - Vzor a umístění kontrolní nálepky na zadní tabulku registrační značky vozidel
Příloha č. 4 - Vzor protokolů o technické prohlídce
Příloha č. 5 - Vzor záznamníku závad
Příloha č. 6 - Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek
Příloha č. 7 - Základní charakteristiky přístrojů používaných k technickým prohlídkám vozidel
Příloha č. 8 - Seznam technických norem
Příloha č. 9 - Vnější označení stanice technické kontroly
Příloha č. 10 - METROLOGICKÝ ŘÁD stanic technické kontroly
Příloha č. 11 - Vzor Zpráva o výsledku vnitřní kontroly
Příloha č. 12 - Vzor protokolů o měření emisí
Příloha č. 13 - Vnější označení stanice měření emisí
Příloha č. 14 - Učební osnova výuky teoretické přípravy a praktického výcviku k získání odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly v základním a prohlubovacím kurzu (k § 62 odst. 3 zákona)
Příloha č. 15 - Postup při závěrečné zkoušce a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly (k § 62 odst. 3 zákona)
Příloha č. 16 - Učební osnova výuky teoretické přípravy k získávání odborné způsobilosti k měření emisí ve stanici měření emisí v základním a prohlubovacím kurzu (k § 62 odst. 3 zákona)
Příloha č. 17 - Postup při závěrečné zkoušce a přezkoušení odborné způsobilosti k měření emisí ve stanici měření emisí (k § 62 odst. 3 zákona)
Příloha č. 18 - Vzor Profesního osvědčení kontrolního technika
Příloha č. 19 - Učební osnova výuky teoretické přípravy a praktického výcviku k získání odborné způsobilosti kontrolního technika vozidel k přepravě nebezpečných věcí ve stanici technické kontroly ADR v základním, mimořádném a prohlubovacím kurzu (k § 59b odst. 8 zákona)
Příloha č. 20 - Postup při závěrečné zkoušce a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí (kontrolní technik vozidel k přepravě nebezpečných věcí) ve stanici technické kontroly ADR (k § 59b odst. 8 zákona)
Příloha č. 21 - Vzor profesního osvědčení kontrolního technika vozidel k přepravě nebezpečných věcí k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí
Zavřít
MENU