183/2018 Sb.Vyhláška o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu

Částka: 089 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. srpna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 13. srpna 2018 Nabývá účinnosti: 1. září 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
    
183

VYHLÁŠKA
ze dne 13. srpna 2018
o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu
a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu        Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 115 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška stanoví

a)   doklady, které žadatel předkládá vodoprávnímu úřadu v případě žádosti o

1.   povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k odběru podzemních vod podle bodu 2,

2.   povolení k odběru podzemních vod podle § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),

3.   povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu, s výjimkou povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle bodu 4,

4.   povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona nebo jeho změnu pro potřeby jednotlivých osob (domácností),

5.   povolení k některým činnostem podle § 14 odst. 1 vodního zákona nebo jeho změnu,

6.   stavební povolení k vodním dílům podle § 15 vodního zákona, s výjimkou stavebního povolení podle bodu 7,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Doklady pro vydání povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo jeho změnu [K § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]
§ 3 - Náležitosti povolení k nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami podle § 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona
§ 4 - Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu [K § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 vodního zákona]
§ 5 - Náležitosti povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
§ 6 - Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu [K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
§ 7 - Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) nebo jeho změnu [K § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
§ 8 - Doklady pro vydání povolení k některým činnostem nebo jeho změnu (K § 14 odst. 1 vodního zákona)
§ 9 - Náležitosti povolení k některým činnostem
§ 10 - Doklady pro vydání stavebního povolení k vodním dílům (K § 15 vodního zákona)
§ 11 - Náležitosti stavebního povolení k vodním dílům
§ 12 - Doklady pro vydání stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) (K § 15 vodního zákona)
§ 13 - Náležitosti stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod, studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností)
§ 14 - Doklady pro povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace nebo jeho změnu (K § 16 odst. 1 vodního zákona)
§ 15 - Náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod s obsahem zvlášť nebezpečné závadné látky do kanalizace
§ 16 - Doklady pro udělení souhlasu (K § 17 vodního zákona)
§ 17 - Náležitosti souhlasu
§ 18 - Doklady pro vydání závazného stanoviska vydávaného v rámci společného řízení (K § 94j, § 94q a následujícím stavebního zákona)
§ 19 - Náležitosti závazného stanoviska vydávaného v rámci společného řízení
§ 20 - Doklady pro vyjádření (K § 18 vodního zákona)
§ 21 - Náležitosti vyjádření
§ 22 - Doklady pro vydání kolaudačního souhlasu k užívání vodních děl (K § 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona)
§ 23 - Náležitosti kolaudačního souhlasu a kolaudačního rozhodnutí k užívání vodních děl
§ 24 - Ohlášení udržovacích prací, obnovy vodního díla zničeného živelní pohromou nebo havárií, vodohospodářských úprav (K § 15a odst. 3 vodního zákona)
§ 25 - Doklady pro vydání povolení k odběru podzemních vod pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení ke studni nebo jinému vodnímu dílu potřebnému k takovému odběru [K § 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 a § 15 vodního zákona]
§ 26 - Doklady pro vydání povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění [K § 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
§ 27 - Doklady pro ohlášení vodních děl určených pro čištění odpadních vod do kapacity 50 ekvivalentních obyvatel, jejichž podstatnou součástí jsou výrobky označované CE (K § 15a odst. 1 a 2 vodního zákona)
§ 28 - Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního zdroje nebo jeho změnu (K § 30 odst. 6 vodního zákona)
§ 29 - Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního zdroje
§ 30 - Doklady pro stanovení ochranného pásma vodního díla nebo jeho změnu (K § 58 odst. 3 vodního zákona)
§ 31 - Náležitosti opatření obecné povahy o stanovení ochranného pásma vodního díla
§ 32 - Doklady pro stanovení způsobu a podmínek pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních nebo jeho změnu (K § 38 odst. 3 vodního zákona)
§ 33 - Náležitosti rozhodnutí, kterým se stanoví způsob a podmínky pro vypouštění důlních vod do vod povrchových nebo podzemních
§ 34 - Doklady pro stanovení podmínek pro použití závadných látek nebo povolení výjimky při použití závadných látek nebo jeho změnu (K § 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona)
§ 35 - Náležitosti povolení výjimky při použití závadných látek
§ 36 - Doklady pro udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod (K § 23a odst. 7 vodního zákona)
§ 37 - Náležitosti rozhodnutí o udělení výjimky z dosahování cílů ochrany vod
§ 38 - Doklady pro schválení manipulačního řádu vodního díla (K § 115 odst. 18 vodního zákona)
§ 39 - Přechodné ustanovení
§ 40 - Zrušovací ustanovení
§ 41 - Účinnost
Příloha č. 1 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K NAKLÁDÁNÍ S POVRCHOVÝMI NEBO PODZEMNÍMI VODAMI NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 8 odst. 1 písm. a), b), d), e) nebo f) vodního zákona]
Příloha č. 2 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 8 odst. 1 písm. b) bod 1. vodního zákona]
Příloha č. 3 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
Příloha č. 4 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
Příloha č. 5 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
Příloha č. 6 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona]
Příloha č. 7 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K NĚKTERÝM ČINNOSTEM NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 14 odst. 1 vodního zákona]
Příloha č. 8 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K VODNÍM DÍLŮM1) [§ 15 vodního zákona]
Příloha č. 9 - ŽÁDOST O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD, STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ)1) [§ 15 vodního zákona]
Příloha č. 10 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD S OBSAHEM ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÉ ZÁVADNÉ LÁTKY1) DO KANALIZACE NEBO O JEHO ZMĚNU [§ 16 odst. 1 vodního zákona]
Příloha č. 11 - ŽÁDOST O UDĚLENÍ SOUHLASU [§ 17 vodního zákona]
Příloha č. 12 - ŽÁDOST O ZÁVAZNÉ STANOVISKO VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU VYDÁVANÉ V RÁMCI SPOLEČNÉHO ŘÍZENÍ [§ 94j, § 94q a následujícím stavebního zákona]
Příloha č. 13 - ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ [§ 18 vodního zákona]
Příloha č. 14 - ŽÁDOST O VYDÁNÍ KOLAUDAČNÍHO SOUHLASU K UŽÍVÁNÍ VODNÍCH DĚL1) [§ 15 vodního zákona a § 122 stavebního zákona]
Příloha č. 15 - OHLÁŠENÍ UDRŽOVACÍCH PRACÍ, OBNOVY VODNÍHO DÍLA ZNIČENÉHO ŽIVELNÍ POHROMOU NEBO HAVÁRIÍ, VODOHOSPODÁŘSKÝCH ÚPRAV [§ 15a odst. 3 vodního zákona]
Příloha č. 16 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K ODBĚRU PODZEMNÍCH VOD PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ KE STUDNI NEBO JINÉMU VODNÍMU DÍLU POTŘEBNÉMU K TAKOVÉMU ODBĚRU1) [§ 8 odst. 1 písm. b) bodu 1 a § 15 vodního zákona]
Příloha č. 17 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ1) [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
Příloha č. 18 - ŽÁDOST O POVOLENÍ K VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO VOD PODZEMNÍCH PRO POTŘEBY JEDNOTLIVÝCH OSOB (DOMÁCNOSTÍ) A O STAVEBNÍ POVOLENÍ K DOMOVNÍ ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD POTŘEBNÉ K TAKOVÉMU VYPOUŠTĚNÍ1) [§ 8 odst. 1 písm. c) a § 15 vodního zákona]
Příloha č. 19 - OHLÁŠENÍ VODNÍCH DĚL1) URČENÝCH PRO ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO KAPACITY 50 EKVIVALENTNÍCH OBYVATEL [§ 15a vodního zákona]
Příloha č. 20 - NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO ZDROJE NEBO JEHO ZMĚNU [§ 30 odst. 6 vodního zákona]
Příloha č. 21 - NÁVRH STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA VODNÍHO DÍLA NEBO JEHO ZMĚNU [§ 58 odst. 3 vodního zákona]
Příloha č. 22 - ŽÁDOST O STANOVENÍ ZPŮSOBU A PODMÍNEK PRO VYPOUŠTĚNÍ DŮLNÍCH VOD DO VOD POVRCHOVÝCH NEBO PODZEMNÍCH NEBO JEHO ZMĚNU [§ 38 odst. 3 vodního zákona]
Příloha č. 23 - ŽÁDOST O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO O POVOLENÍ VÝJIMKY PŘI POUŽITÍ ZÁVADNÝCH LÁTEK NEBO JEHO ZMĚNU [§ 9 odst. 8 a § 39 odst. 7 vodního zákona]
Příloha č. 24 - ŽÁDOST O VÝJIMKU Z DOSAHOVÁNÍ CÍLŮ OCHRANY VOD [§ 23a odst. 7 vodního zákona]
Příloha č. 25 - ŽÁDOST O SCHVÁLENÍ MANIPULAČNÍHO ŘÁDU VODNÍHO DÍLA [§ 115 odst. 18 vodního zákona]
Zavřít
MENU