182/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. srpna 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. října 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
182

ZÁKON
ze dne 18. července 2018,
kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb.,
o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu,
ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu


Čl. I

        Zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. a) se za text „§ 82,“ vkládá text „§ 82a,“.

        2.  V § 8 odst. 1 se slova „ , 17 až 19“ zrušují a za slova „finančního systému,“ se vkládají slova „rozsahu a složitosti jejích činností,“.

        3.  V § 10 se na konci odstavce  1 doplňuje věta „Česká národní banka může dále instituci uložit povinnost vést podrobné záznamy o finančních smlouvách, jejichž stranou instituce je.“.

        4.  V § 10 odst. 3 se za slovo „uvedeným“ vkládají slova „v odstavci  1 a“.

        5.  V § 14 se číslo „15“ nahrazuje číslem „16“.

        6.  V § 17 odst. 3 se za slova „finančního systému,“ vkládají slova „rozsahu a složitosti jejích činností,“.

        7.  V § 22 odst. 1 a 2 se za slovo „lze“ vkládají slova „proveditelně a věrohodně“.

        8.  V § 22 se doplňuje odstavec  3, který včetně poznámky pod čarou č. 27 zní:

        „(3)  Podrobnosti postupu posouzení způsobilosti instituce nebo skupiny k řešení krize vymezuje přímo použitelný předpis Evropské unie27).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o soudních poplatcích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna insolvenčního zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU