180/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. srpna 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2018 Nabývá účinnosti: 16. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
180

ZÁKON
ze dne 18. července 2018,
kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o činnosti institucí
zaměstnaneckého penzijního pojištění

        Zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění zákona č. 248/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 260/2011 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 336/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 304/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatném řádku doplňují slova

„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/50/EU ze dne 16. dubna 2014 o minimálních požadavcích na podporu mobility pracovníků mezi členskými státy zlepšením nabývání a zachování doplňkových důchodových práv.“.

        2.  V § 1 odst. 2 se za slovo „příspěvkem“ vkládají slova „ , doplňkové penzijní spoření“.

        3.  V § 2 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až u), která znějí:

„m)   čekací dobou doba zaměstnání požadovaná pro zahájení účasti na zaměstnaneckém penzijním pojištění,

n)   důchodovými právy práva na důchodové dávky nebo jiná plnění ze zaměstnaneckého penzijního pojištění,

o)   aktivním účastníkem účastník, jemuž na základě stávajícího zaměstnání nebo samostatné výdělečné činnosti vzniklo nebo po splnění podmínek pro nabytí důchodových práv vznikne právo na důchodové dávky,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU