178/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. srpna 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 2018 Nabývá účinnosti: 16. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
178

ZÁKON
ze dne 19. července 2018,
kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb.,
o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů,
a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních


Čl. I

        Zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění zákona č. 77/2015 Sb., zákona č. 86/2015 Sb., zákona č. 55/2017 Sb. a zákona č. 57/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/41/EU ze dne 3. dubna 2014 o evropském vyšetřovacím příkazu v trestních věcech.“.

        2.  V § 48 odst. 3 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.

        3.  V § 48 se za odstavec  5 vkládá nový odstavec  6, který zní:

        „(6)  Je-li v cizím státu vedeno přípravné řízení, které souvisí s trestním řízením vedeným v České republice, v němž je činný státní zástupce vrchního státního zastupitelství, může žádost cizozemského orgánu o právní pomoc vyřídit s předchozím souhlasem Nejvyššího státního zastupitelství vrchní státní zastupitelství. Tím není dotčena zvláštní příslušnost k některým úkonům právní pomoci podle dílu 3.“.

Dosavadní odstavce  6 až 8 se označují jako odstavce  7 až 9.

        4.  V § 48 odst. 9 se slovo „krajské“ zrušuje.

        5.  V části páté v nadpisu hlavy III se slova „HODNOTY NEBO DŮKAZNÍHO PROSTŘEDKU“ nahrazují slovem „VĚCI“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o některých přestupcích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o použití peněžních prostředků z majetkových trestních sankcí uložených v trestním řízení
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU