176/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 088 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. srpna 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
176

ZÁKON
ze dne 18. července 2018,
kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 14 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Úřední osoba není vyloučena podle odstavce  1, pokud je pochybnost o její nepodjatosti vyvolána jejím služebním poměrem nebo pracovněprávním nebo jiným obdobným vztahem ke státu nebo k územnímu samosprávnému celku.“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU