170/2018 Sb.Zákon o distribuci pojištění a zajištění

Částka: 087 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 16. srpna 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 26. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
170

ZÁKON
ze dne 26. července 2018
o distribuci pojištění a zajištění


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje

a)   činnost osob oprávněných zprostředkovávat pojištění nebo zajištění, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b)   práva a povinnosti při distribuci pojištění nebo zajištění a

c)   působnost správních orgánů v oblasti distribuce pojištění nebo zajištění.


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   distribucí pojištění poskytování nebo zprostředkování pojištění,

b)   distribucí zajištění poskytování nebo zprostředkování zajištění,

c)   poskytováním pojištění jednání pojistitele vlastním jménem, které spočívá v

1.   nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit pojištění, včetně srovnávání pojištění,

2.   předkládání návrhů na sjednání, změnu nebo ukončení pojištění,

3.   provádění dalších přípravných prací směřujících ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, včetně poskytování doporučení vedoucího ke sjednání, změně nebo ukončení pojištění, nebo

4.   sjednání nebo změně pojištění,

d)   poskytováním zajištění jednání zajistitele vlastním jménem, které spočívá v

1.   nabízení možnosti sjednat, změnit nebo ukončit zajištění, včetně srovnávání zajištění,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Výjimky z působnosti zákona a omezení jeho působnosti
§ 4 - Nabízení možnosti stát se pojištěným
ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ ZPROSTŘEDKOVÁVAT POJIŠTĚNÍ NEBO ZAJIŠTĚNÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 5 - Oprávnění zprostředkovávat pojištění nebo zajištění
HLAVA II - SAMOSTATNÝ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 6 - Samostatný zprostředkovatel
§ 7 - Podmínky pro udělení oprávnění k činnosti
§ 8 - Řízení o žádosti o udělení oprávnění k činnosti
§ 9 - Trvání a prodloužení oprávnění k činnosti
§ 10 - Oznamování změn
§ 11 - Zánik oprávnění k činnosti
§ 12 - Pojišťovací agent a pojišťovací makléř
§ 13 - Povinné pojištění
§ 14 - Náhrada škody způsobené samostatným zprostředkovatelem
HLAVA III - VÁZANÝ ZÁSTUPCE A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 15 - Vázaný zástupce
§ 16 - Zápis do registru
§ 17 - Oznámení vázaného zástupce
§ 18 - Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti
§ 19 - Ukončení zastoupení
§ 20 - Zánik oprávnění k činnosti
§ 21 - Uchovávání dokumentů
§ 22 - Odpovědnost zastoupeného za přestupek
§ 23 - Náhrada škody způsobené vázaným zástupcem
HLAVA IV - DOPLŇKOVÝ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL A JEHO OPRÁVNĚNÍ
§ 24 - Doplňkový pojišťovací zprostředkovatel
§ 25 - Zápis do registru
§ 26 - Oznámení doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele
§ 27 - Vznik, trvání a prodloužení oprávnění k činnosti
§ 28 - Ukončení zastoupení
§ 29 - Zánik oprávnění k činnosti
§ 30 - Uchovávání dokumentů
§ 31 - Odpovědnost zastoupeného za přestupek
§ 32 - Náhrada škody způsobené doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem
HLAVA V - ČINNOST POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE V HOSTITELSKÉM ČLENSKÉM STÁTĚ
Díl 1 - Činnost pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika
§ 33 - Oprávnění k činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika
§ 34 - Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě svobody usazování
§ 35 - Zahájení činnosti pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika, na základě svobody dočasně poskytovat služby
Díl 2 - Činnost samostatného zprostředkovatele, vázaného zástupce a doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele v jiném členském státě
§ 36 - Oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele a vázaného zástupce v jiném členském státě
§ 37 - Zahájení činnosti v jiném členském státě
§ 38 - Překážka provozování činnosti v jiném členském státě
§ 39 - Informování o změnách
ČÁST TŘETÍ - REGISTR
§ 40 - Vedení registru
§ 41 - Osoby zapisované do registru
§ 42 - Údaje zapisované do registru
§ 43 - Veřejnost registru a přístup k němu
§ 44 - Presumpce správnosti údajů uvedených v registru
§ 45 - Výpis z registru
§ 46 - Změna údajů zapsaných v registru
ČÁST ČTVRTÁ - ZAJIŠTĚNÍ ŘÁDNÉHO PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI A DALŠÍ PRAVIDLA DISTRIBUCE
§ 47 - Zastoupení
§ 48 - Pravidla kontroly činnosti a střet zájmů
§ 49 - Vstupní platba a odměna
§ 50 - Pravidla pro rozložení odměny
§ 51 - Zákaz ovlivňování zaměstnance při výběru pojištění
§ 52 - Vázané produkty
§ 53 - Produktové řízení
§ 54 - Oprávnění přijímat pojistné a zprostředkovávat výplatu pojistného plnění
ČÁST PÁTÁ - PERSONÁLNÍ PŘEDPOKLADY K PROVOZOVÁNÍ ČINNOSTI
§ 55 - Osoby s požadavkem na odbornou způsobilost
§ 56 - Odborná způsobilost
§ 57 - Odborné znalosti a dovednosti pro skupiny odbornosti
§ 58 - Odborná zkouška
§ 59 - Následné vzdělávání
§ 60 - Oprávnění provádět odborné zkoušky a pořádat programy následného vzdělávání
§ 61 - Akreditovaná osoba
§ 62 - Podmínky udělení nebo prodloužení akreditace
§ 63 - Řízení o žádosti o udělení akreditace a o změnu udělené akreditace
§ 64 - Trvání a prodloužení akreditace
§ 65 - Oznamování změn
§ 66 - Zánik akreditace
§ 67 - Osvědčení o vykonání odborné zkoušky
§ 68 - Osvědčení o absolvování následného vzdělávání
§ 69 - Uchovávání dokumentů o provádění odborných zkoušek a následného vzdělávání
§ 70 - Důvěryhodnost
ČÁST ŠESTÁ - PRAVIDLA JEDNÁNÍ
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 71 - Odborná péče
§ 72 - Jednání se zákazníkem
§ 73 - Obecná pravidla komunikace se zákazníkem
§ 74 - Povinnost mlčenlivosti
§ 75 - Peněžitá a nepeněžitá výhoda
§ 76 - Zákaz souběhu agentské a makléřské činnosti
§ 77 - Získávání informací a doporučení
§ 78 - Rada zákazníkovi
§ 79 - Záznam z jednání
§ 80 - Uchovávání dokumentů a záznamů
§ 81 - Pravidla pro výpočet odkupného
HLAVA II - INFORMAČNÍ POVINNOSTI VŮČI ZÁKAZNÍKOVI
Díl 1 - Obecné ustanovení
§ 82 - Obecná ustanovení o poskytování informací zákazníkovi
Díl 2 - Předsmluvní informace
§ 83 - Informace o pojišťovně
§ 84 - Informace o pojištění
§ 85 - Další informace o životním pojištění
§ 86 - Další informace o rezervotvorném pojištění
§ 87 - Další informace o pojištění vázaném na koupi zboží nebo služby
§ 88 - Informace o pojišťovacím zprostředkovateli
Díl 3 - Informace poskytované během trvání pojištění
§ 89 - Informace o pojišťovně, pojištění a pojišťovacím zprostředkovateli
HLAVA III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ K PRAVIDLŮM JEDNÁNÍ
§ 90 - Forma poskytování informací a záznamu z jednání
§ 91 - Další požadavky na formu poskytnutí informací o neživotním pojištění
§ 92 - Doba pro poskytnutí informací
§ 93 - Povinnosti související s nabízením možnosti stát se pojištěným
ČÁST SEDMÁ - DOHLED
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 94 - Osoby podléhající dohledu a orgán dohledu
§ 95 - Povinnost mlčenlivosti
HLAVA II - DOHLED NAD ČINNOSTÍ POJIŠŤOVACÍHO ZPROSTŘEDKOVATELE V EVROPSKÉ UNII
§ 96 - Dohled nad pojišťovacím zprostředkovatelem s domovským členským státem jiným, než je Česká republika
§ 97 - Dohled nad samostatným zprostředkovatelem, vázaným zástupcem a doplňkovým pojišťovacím zprostředkovatelem v jiném členském státě
HLAVA III - MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE PŘI VÝKONU DOHLEDU NAD POJIŠŤOVACÍMI ZPROSTŘEDKOVATELI
§ 98 - Spolupráce příslušných orgánů dohledu
§ 99 - Informace o pravidlech distribuce
§ 100 - Kontaktní místo
§ 101 - Výměna informací
§ 102 - Odmítnutí spolupráce nebo výměny informací
§ 103 - Dohoda o převzetí dohledu
HLAVA IV - OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A ODNĚTÍ OPRÁVNĚNÍ K ČINNOSTI
§ 104 - Opatření k nápravě
§ 105 - Odnětí oprávnění k činnosti a odnětí akreditace
§ 106 - Uveřejňování rozhodnutí o opatření k nápravě
ČÁST OSMÁ - PŘESTUPKY
§ 107 - Přestupky fyzických osob
§ 108 - Přestupky pojišťovny
§ 109 - Přestupky samostatného zprostředkovatele
§ 110 - Přestupky pojišťovny, zajišťovny a samostatného zprostředkovatele
§ 111 - Přestupky vázaného zástupce
§ 112 - Přestupky doplňkového pojišťovacího zprostředkovatele
§ 113 - Přestupky pojišťovacího zprostředkovatele s domovským členským státem jiným, než je Česká republika
§ 114 - Přestupky osoby oprávněné distribuovat pojištění nebo zajištění
§ 115 - Přestupky pojišťovacího zprostředkovatele a pojistníka
§ 116 - Přestupky akreditované osoby
§ 117 - Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob
§ 118 - Společná ustanovení k přestupkům
ČÁST DEVÁTÁ - PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 119 - Informační povinnosti
§ 120 - Oprávnění zprostředkovávat pojištění nebo zajištění
§ 121 - Dokončení zahájených řízení
§ 122 - Prokazování odborné způsobilosti
§ 123 - Registr
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 124 - Zmocnění
§ 125 - Zrušovací ustanovení
§ 126 - Účinnost
Příloha - VZOR SOUHRNNÉ VYJÁDŘENÍ INFORMACÍ K REZERVOTVORNÉMU POJIŠTĚNÍ
Zavřít
MENU