154/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Částka: 080 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 3. srpna 2018 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 24. července 2018 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

154

VYHLÁŠKA

ze dne 24. července 2018,

kterou se mění vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška)

Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. m) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 404/2016 Sb., o náležitostech a členění výkazů nezbytných pro zpracování zpráv o provozu soustav v energetických odvětvích, včetně termínů, rozsahu a pravidel pro sestavování výkazů (statistická vyhláška), se mění takto:

1

V § 2 odst. 1 se na konci písmene h) slovo a nahrazuje čárkou a vkládá se nové písmeno i), které zní:

i

rozvod tepelné energie a

Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).

2

V § 3 odst. 2 se za písmeno i) vkládá nové písmeno j), které zní:

j

rozvod tepelné energie sestavuje výkazy v rozsahu podle přílohy č. 15 k této vyhlášce,

Dosavadní písmeno j) se označuje jako písmeno k).

3

V příloze č. 1 bodě 8 název výkazu zní:

Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění

4

V příloze č. 1 se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:

9

Držitel licence na rozvod tepelné energie

Držitel licence na rozvod tepelné energie zasílá Úřadu výkazy v termínech a formátech uvedených v následující tabulce prostřednictvím datové schránky (ID za675r3) nebo na e-mailovou adresu teplo.statistika@eru.cz.

 

Označení výkazu

Název výkazu

Náležitosti výkazu

Termín předložení

Formát souboru

ERÚ-T1

Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění

Příloha č. 15

 

do konce měsíce následujícího po skončení daného čtvrtletí

zfo, fo

 

Dosavadní bod 9 se označuje jako bod 10.

5

Příloha č. 8 zní:

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P3: Výkaz držitele licence na přepravu plynu

(bilance soustavy)

Příloha PDF (24 kB)
6

Příloha č. 10 zní:

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 404/2016 Sb.

ERÚ-P5: Výkaz držitele licence na distribuci plynu

(množství distribuovaného plynu)

Příloha PDF (28 kB)
7

V příloze č. 15 nadpis výkazu zní:

ERÚ-T1: Čtvrtletní výkaz držitele licence na výrobu tepelné energie nebo licence na rozvod tepelné energie o bilanci tepla a palivech v měsíčním členění

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Outrata v. r.

MENU