136/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí

Částka: 070 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 9. července 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 19. června 2018 Nabývá účinnosti: 15. srpna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 1/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 15. ledna 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
136

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. června 2018
o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru
poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití peněžních prostředků ze Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí (dále jen „úvěr“).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   obydlím

1.   byt, přičemž bytem se rozumí soubor místností, popřípadě 1 obytná místnost, které svým stavebně technickým uspořádáním a vybavením splňují požadavky na trvalé bydlení a jsou k tomuto účelu užívání určeny, nebo

2.   rodinný dům, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena; rodinný dům může mít nejvýše 3 samostatné byty, nejvýše 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží a podkroví,

b)   modernizací obydlí stavební úpravy obydlí nebo připojení rodinného domu k veřejným sítím technického vybavení,

c)   pořízením obydlí

1.   výstavba rodinného domu, změna stavby nebo její části na obydlí (dále jen „výstavba“),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Podmínky pro poskytnutí úvěru
§ 4 - Žádost o poskytnutí úvěru
§ 5 - Výše úvěru a úroková sazba
§ 6 - Podmínky čerpání úvěru
§ 7 - Splatnost úvěru
§ 8 - Další podmínky splácení úvěru
§ 9 - Přechodná ustanovení
§ 10 - Zrušovací ustanovení
§ 11 - Účinnost
Zavřít
MENU