132/2018 Sb.Vyhláška o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

Částka: 067 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 21. června 2018 Nabývá účinnosti: 13. července 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
132

VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2018
o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin


        Ministerstvo zemědělství ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví a Ministerstvem životního prostředí stanoví podle § 88 odst. 3 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět vyhlášky

        Tato vyhláška provádí ustanovení zákona vztahující se na přípravky a pomocné prostředky a stanoví

a)   požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku,

b)   požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele,

c)   oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek,

d)   maximální rozsah pokusů a zkoušek s nepovolenými přípravky a pomocnými prostředky pro účely výzkumu a vývoje,

e)   kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh,

f)    rozsah a způsob uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a o jejich původu,

g)   okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro necílové organismy v případě neprofesionálního použití,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět vyhlášky
§ 2 - Požadavky na formu a uspořádání údajů na etiketě a vzor etikety přípravku (K § 31a odst. 5 zákona)
§ 3 - Požadavky na balení a označování přípravků pro neprofesionální uživatele (K § 34 odst. 3 zákona)
§ 4 - Oblasti zkoušení a náležitosti dokumentace k prokázání způsobilosti k provádění pokusů a zkoušek (K § 45 odst. 13 zákona)
§ 5 - Maximální rozsah pokusů a zkoušek s nepovolenými přípravky a pomocnými prostředky pro účely výzkumu a vývoje (K § 45 odst. 13 zákona)
§ 6 - Kritéria na místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky nebo pomocnými prostředky v rámci uvádění na trh (K § 46b odst. 3 zákona)
§ 7 - Rozsah a způsob uchovávání dokumentace a záznamů o uvádění přípravků nebo pomocných prostředků na trh a o jejich původu (K § 46c odst. 2 zákona)
§ 8 - Okolnosti, za nichž přípravek představuje významné riziko pro necílové organismy v případě neprofesionálního použití (K § 34 odst. 3 zákona)
§ 9 - Rozsah dokumentů, které prokazují, že pomocný prostředek splňuje požadavky pro povolení (K § 54a odst. 1 zákona)
§ 10 - Požadavky na označování pomocných prostředků (K § 55 zákona)
§ 11 - Způsob vedení záznamů o používaných přípravcích a pomocných prostředcích profesionálními uživateli (K § 5 odst. 3 a § 60 odst. 4 zákona)
§ 12 - Způsoby odběru vzorků přípravků nebo pomocných prostředků (K § 43 odst. 1 zákona)
§ 13 - Technický předpis
§ 14 - Přechodné ustanovení
§ 15 - Zrušovací ustanovení
§ 16 - Účinnost
Příloha č. 1 - Údaje o pomocném prostředku na ochranu rostlin mimo bioagens a související doklady, které musí obsahovat žádost o povolení pomocného prostředku
Příloha č. 2 - Údaje o bioagens a související doklady, které musí obsahovat žádost o povolení
Příloha č. 3 - VZOR ETIKETY PŘÍPRAVKU NA OCHRANU ROSTLIN
Příloha č. 4 - VZOR ETIKETY POMOCNÉHO PROSTŘEDKU NA OCHRANU ROSTLIN
Zavřít
MENU