124/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky

Částka: 062 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 22. června 2018 Autor předpisu: Ministerstvo vnitra
Přijato: 14. června 2018 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
124

VYHLÁŠKA
ze dne 14. června 2018,
kterou se mění vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky


        Ministerstvo vnitra stanoví podle § 41 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě:


Čl. I

        Vyhláška č. 162/2015 Sb., o podrobnostech úřednické zkoušky, se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 větě čtvrté se číslo „60“ nahrazuje číslem „30“ a na konci textu věty čtvrté se doplňují slova „ ; v případech zvláštního zřetele hodných je možné tuto dobu prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut“.

        2.  V § 2 odst. 1 se na konci textu věty druhé doplňují slova „ ; v případech zvláštního zřetele hodných je možné dobu přípravy prodloužit, a to zpravidla nejdéle na 60 minut“.

        3.  V § 3 odst. 2 větě první se číslo „22“ nahrazuje číslem „23“.

        4.  V § 3 odst. 2 větě druhé se slovo „složil“ nahrazuje slovem „vykonal“.

        5.  V § 4 odst. 1 větě první se slovo „zpravidla“ zrušuje a na konci textu věty první se doplňují slova „ ; to neplatí, koná-li zkoušený pouze jednu část úřednické zkoušky proto, že zbývající část úřednické zkoušky již úspěšně vykonal, nebo vykonal-li zkoušku považovanou za rovnocennou obecné nebo zvláštní části úřednické zkoušky“.

        6.  V § 4 odst. 2 se slova „úřednické zkoušce“ nahrazují slovy „přípravě na zvláštní část úřednické zkoušky“.

        7.  V § 4 odst. 3 větě první se za slovo „zkoušky“ vkládá slovo „zkoušeného“.

        8.  V příloze č. 1 části II. se za bod b) vkládá nový bod c), který zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU