112/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2018 Nabývá účinnosti: 30. června 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
112

ZÁKON
ze dne 29. května 2018,
kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 350/2009 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 14/2017 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 10 odst. 3 větě první se za slovo „výjimkou“ vkládají slova „způsobu nabytí a“.

        2.  V § 14a odst. 2 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena n), o), p), q), která znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU