111/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 056 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. června 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
111

ZÁKON
ze dne 29. května 2018,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání
a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých podmínkách
podnikání a o výkonu některých činností
v oblasti cestovního ruchu


Čl. I

        Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění zákona č. 37/2004 Sb., zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., zákona č. 341/2015 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  § 1 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 1 zní:

㤠1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) pro oblast zájezdů a spojených cestovních služeb a upravuje

a)   podmínky jejich nabízení, prodeje a zprostředkování,

b)   rozsah ochrany zákazníků pro případ úpadku cestovní kanceláře a

c)   výkon státní správy v oblasti cestovního ruchu.

        (2)  Tento zákon se nevztahuje na zájezdy nebo spojené cestovní služby

a)   na dobu kratší než 24 hodin, jestliže nezahrnují nocleh,

b)   jejichž nabízení, prodej nebo zprostředkování není činností vykonávanou podnikatelským způsobem, nebo

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU