102/2018 Sb.Nařízení vlády o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. května 2018 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

102

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018

o vymezení nepodnikatelské sféry pro účely stanovení platové základny

Vláda nařizuje k provedení zákona č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění zákona č. 138/1996 Sb., zákona č. 287/1997 Sb., zákona č. 155/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 420/2002 Sb., zákona č. 425/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 427/2003 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 388/2005 Sb., zákona č. 531/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 418/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 269/2010 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 425/2010 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 267/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 181/2012 Sb., zákona č. 11/2013 Sb., zákona č. 231/2013 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 161/2014 Sb., zákona č. 185/2014 Sb., zákona č. 359/2014 Sb. a zákona č. 24/2017 Sb., (dále jen zákon):

§ 1

Toto nařízení vymezuje nepodnikatelskou sféru pro účely stanovení platové základny podle ustanovení § 3 odst. 3 zákona tak, aby tento pojem plynule obsahově navazoval na obdobný pojem vymezený způsobem stanoveným metodikou pro účely mezinárodního srovnání v rámci Evropské unie používaný Českým statistickým úřadem do roku 2016.

§ 2

Nepodnikatelskou sférou pro účely zjišťování a zveřejňování průměrné nominální měsíční mzdy se od referenčního roku 2017 rozumí okruh zpravodajských jednotek majících některou z právních forem uvedených v příloze k tomuto nařízení.

§ 3

Český statistický úřad zveřejní údaj o dosažené průměrné nominální měsíční mzdě v nepodnikatelské sféře pro účely ustanovení § 3 odst. 3 zákona za minulý kalendářní rok způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 30. září kalendářního roku.

§ 4

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Ing. Němcová, MBA, v. r.

Příloha k nařízení vlády č. 102/2018 Sb.

Právní formy zpravodajských jednotek

1

Nadace.

2

Nadační fond.

3

Obecně prospěšná společnost.

4

Ústav.

5

Organizační složka státu.

6

Příspěvková organizace.

7

Veřejná vysoká škola a státní vysoká škola.

8

Školská právnická osoba.

9

Veřejná výzkumná instituce.

10

Spolek.

11

Pobočný spolek.

12

Politická strana a politické hnutí.

13

Registrovaná církev a náboženská společnost, evidovaná církevní právnická osoba, svaz církví a náboženských společností.

14

Kraj, hlavní město Praha.

15

Obec a městská část hlavního města Prahy.

16

Dobrovolný svazek obcí.

17

Regionální rada regionu soudržnosti.

MENU