101/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Částka: 053 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 12. června 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 23. května 2018 Nabývá účinnosti: 6. července 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


101

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 23. května 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 2 písm. d) a § 12 a 13 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb., se mění takto:

1

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU , pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU , pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku.

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU , pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro optické účely.

2

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU , pokud jde o výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace.

3

Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102 ze dne 15. listopadu 2017, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.

4

V § 2 odst. 3 se na konci písmene i) slovo a zrušuje.

5

V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje slovem , a a doplňuje se písmeno k), které zní:

k

píšťalové varhany.

6

V § 3 písm. i) se za slova zdrojem energie vkládají slova nebo stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje.

7

V § 4 odst. 4 větě první se za slovy in vitro5) uvedené na trh od 22. července 2016 slovo a nahrazuje čárkou a na konci textu věty první se doplňují slova a na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019.

8

V § 4 odst. 5 se na konci písmene e) slovo a nahrazuje čárkou.

9

V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje slovem , a a doplňuje se písmeno g), které zní:

g

elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019.

10

V § 4 odstavec 6 zní:

(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané

a

z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 2016,

b

ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024,

c

z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro uvedených na trh před 22. červencem 2016 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026,

d

z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2017 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a

e

z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 22. červencem 2019 a jsou použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2029.

11

§ 15 se včetně nadpisu zrušuje.

12

Nadpis přílohy č. 2 zní:

Seznam použití některých nebezpečných látek, které lze používat za stanovených podmínek

13

V příloze č. 2 položka 9 b) zní:

 
9 b) Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:

a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),

c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

 
14

V příloze č. 2 se za položku 9 b) vkládá nová položka 9 b)-I, která zní:

 
9 b)-I Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR) Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. července 2019 
15

V příloze č. 2 položky 13 a) a 13 b) znějí:

 
13 a)  Olovo ve skle pro optické účely Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do:

a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),

c) 21. července 2021 pro všechna ostatní elektrozařízení včetně podkategorií

13 b)  Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). Platnost do:

a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro podle § 2 odst. 2 písm. g),

b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j),

c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g) a h)

 
16

V příloze č. 2 se za položku 13 b) vkládají nové položky 13 b)-I až 13 b)-III, které znějí:

 
13 b)-I Olovo ve filtračním skle barveném ionty Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). Platnost do 21. července 2021 
13 b)-II Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech, kromě použití, která spadají do bodů 39 a 39 a) této přílohy
13 b)-III Kadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti
17

V příloze č. 2 se položka 39 nahrazuje položkou 39 a), která zní:

 
39 a)  Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky (downshifting) pro použití v systémech vizualizace (- 0,2 µg Cd na mm2 plochy obrazovky) Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až j). Platnost do 31. října 2019 

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 6. července 2018, s výjimkou ustanovení čl. I

a

bodů 2 a 17, která nabývají účinnosti dnem 21. listopadu 2018, a

b

bodů 3 až 11, která nabývají účinnosti dnem 12. června 2019.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.

Zavřít
MENU