94/2018 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. května 2018 Nabývá účinnosti: 5. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
94

ZÁKON
ze dne 23. května 2018,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna daňového řádu


Čl. I

        Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 170/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 53 odst. 1 písm. a) se slovo „boji“ nahrazuje slovy „některých opatřeních“.

        2.  V § 57 odstavec  3 zní:

        „(3)  Banky, spořitelní a úvěrní družstva, platební instituce, poskytovatelé platebních služeb malého rozsahu, instituce elektronických peněz a vydavatelé elektronických peněz malého rozsahu (dále jen „poskytovatel platebních služeb“) jsou povinni na vyžádání správce daně poskytnout údaje o

a)   číslech účtů a jiných jedinečných identifikátorech,

b)   majitelích účtů a zmocněncích, kteří jsou oprávněni nakládat s peněžními prostředky na účtech,

c)   stavech peněžních prostředků na účtech a o jejich pohybu, a údaje o osobách, které peněžní prostředky na účet vložily, a o příjemcích plateb,

d)   úvěrech, úschovách a pronájmech bezpečnostních schránek.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje.

        3.  Za § 57 se vkládá nový § 57a, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna daňového řádu
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského řádu
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců České republiky
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o advokacii
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna exekučního řádu
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. VII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. VIII  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU