93/2018 Sb.Zákon o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu

Částka: 048 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 5. června 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. května 2018 Nabývá účinnosti: 20. června 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
93

ZÁKON
ze dne 17. května 2018
o podmínkách využívání genetických zdrojů podle Nagojského protokolu


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) práva a povinnosti osob a působnost správních úřadů v oblasti dodržování podmínek pro přístup a sdílení přínosů z využívání genetických zdrojů a tradičních znalostí souvisejících s genetickými zdroji.


§ 2

Zařazení sbírky nebo její části do registru

        (1)  Žádost podle čl. 5 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává Ministerstvu životního prostředí (dále jen „ministerstvo“).

        (2)  Ministerstvo rozhodne o žádosti do 90 dnů ode dne zahájení řízení.

        (3)  Ministerstvo informuje Českou inspekci životního prostředí (dále jen „inspekce“) o zařazení sbírky2) nebo její části do registru sbírek v Evropské unii3) (dále jen „registr“) bez zbytečného odkladu.

        (4)  Změny podle čl. 3 odst. 1 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1866 oznámí držitel sbírky ministerstvu bez zbytečného odkladu.


§ 3

Prohlášení a další skutečnosti

        (1)  Prohlášení podle čl. 7 odst. 1 nebo 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se podává ministerstvu.

        (2)  Další skutečnosti podle čl. 7 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 511/2014 se sdělují ministerstvu na jeho výzvu ve lhůtě stanovené ministerstvem.


§ 4

Kontrola sbírky nebo její části

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Zařazení sbírky nebo její části do registru
§ 3 - Prohlášení a další skutečnosti
§ 4 - Kontrola sbírky nebo její části
§ 5 - Kontrola dodržování pravidel uživateli
§ 6 - Ministerstvo
§ 7 - Inspekce
§ 8 - Opatření k nápravě
§ 9 - Přestupky
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU