77/2018 Sb.Vyhláška o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání

Částka: 039 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 15. května 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 9. května 2018 Nabývá účinnosti: 30. května 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
77

VYHLÁŠKA
ze dne 9. května 2018
o stanovení náležitostí a vzorů některých dokladů o vzdělání pro akreditované kvalifikační kurzy, certifikované kurzy a specializační vzdělávání


        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. c) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 201/2017 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje náležitosti a vzory

a)   osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání,

b)   certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Náležitosti dokladů o vzdělání
§ 3 - Další požadavky na doklady o vzdělání
§ 4 - Vzory dokladů o vzdělání
§ 5 - Účinnost
Příloha č. 1 - Vzor osvědčení o získané odborné způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání
Příloha č. 2 - Vzor certifikátu o získané zvláštní odborné způsobilosti
Příloha č. 3 - Vzor diplomu o specializaci
Zavřít
MENU