66/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Částka: 033 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 20. dubna 2018 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 13. dubna 2018 Nabývá účinnosti: 20. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


66

VYHLÁŠKA

ze dne 13. dubna 2018,

kterou se mění vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb.

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky č. 63/2013 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odstavec 1 zní:

(1) Tato vyhláška upravuje obsahové náležitosti

a

žádosti o územně plánovací informaci,

b

žádostí o vydání jednotlivých druhů územních rozhodnutí a jejich příloh,

c

žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

d

žádosti o vydání společného povolení a jejích příloh,

e

žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí a jejích příloh,

f

informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí,

g

jednotlivých druhů územních rozhodnutí,

h

společného povolení,

i

společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí,

j

žádosti o vydání rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

k

informace o návrhu výroku rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení,

l

oznámení záměru a jeho příloh,

m

územního souhlasu,

n

společného oznámení záměru a jeho příloh,

o

společného souhlasu.

2

V § 1 odst. 3 písm. c) se slova oznámení o užívání stavby, zrušují.

3

V § 1 odst. 3 písm. d) se za slova kolaudačního souhlasu, doplňují slova kolaudačního rozhodnutí,.

4

V nadpisu hlavy II se číslo 7 nahrazuje slovy 6 a § 94c odst. 3.

5

V § 3 odst. 2 se slova dokumentaci podle přílohy č. 1 nahrazují slovy podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 a na konci odstavce 2 se doplňuje věta Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních..

6

V § 3 odstavce 3 a 4 znějí:

(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 1 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4) Žádost o vydání územního rozhodnutí pro soubor staveb v areálu jaderného zařízení vedle obsahových náležitostí stanovených v příloze č. 1 k této vyhlášce obsahuje

a

identifikační údaje o stavbách v souboru staveb, o jejich druhu a účelu, jejich skladbě, základních údajích o kapacitních a časových maximech vstupů a výstupů, o maximální výměře zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu, maximálním výškovém ohraničení staveb uvnitř areálu, o minimálních odstupových vzdálenostech jednotlivých staveb od hranice areálu a sousedních staveb mimo areál,

b

údaj o době trvání stavby, pokud je navrhována stavba dočasná.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

7

V § 4 odst. 2 se slova přílohy č. 2 nahrazují slovy přílohy č. 6 a na konci odstavce 2 se doplňuje věta Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních..

8

V § 4 odstavec 3 zní:

(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a podle charakteru změny využití území dokumentaci podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

9

V § 4 se odstavec 4 zrušuje.

10

V § 5 se na konci odstavce 2 doplňuje věta Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních..

11

V § 5 odstavec 3 zní:

(3) K žádosti o vydání územního rozhodnutí s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 3 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části D formuláře a dokumentaci podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

12

V § 7 odstavec 3 se slova a dokumentace zrušují.

13

§ 7a včetně nadpisu zní:

§ 7a

Žádost o vydání společného povolení

(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)

(1) Žádost o vydání společného povolení se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.

(2) K žádosti o vydání společného povolení stavebník připojí přílohy uvedené v části B formuláře žádosti o vydání společného povolení podle přílohy č. 6 k této vyhlášce a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

(3) K žádosti o vydání společného povolení s posouzením vlivů na životní prostředí, která se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce, žadatel připojí také přílohy uvedené v části C formuláře a podle druhu stavby dokumentaci podle příloh č. 8 až 11 k vyhlášce o dokumentaci staveb a dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí podle § 10 odst. 3 a přílohy č. 4 k zákonu o posuzování vlivů na životní prostředí.

(4) Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.

14

V § 8 se na konci odstavce 2 doplňuje věta U souboru staveb v areálu jaderného zařízení se pouze graficky vymezí plochy areálu jaderného zařízení a jeho vazby na okolí..

15

V § 9 odstavec 2 zní:

(2) Rozhodnutí o umístění stavby v odůvodněných případech dále obsahuje

a

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

b

další podmínky pro projektovou přípravu stavby,

c

podmínky napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu.

16

V § 9 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:

(3) Rozhodnutí o umístění stavby, pro kterou se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu stavby s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(4) Rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení obsahuje

a

vymezení areálu jako stavebního pozemku,

b

údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se soubor staveb umisťuje,

c

stanovení skladby, druhu a účelu staveb,

d

stanovení minimálních odstupových vzdáleností staveb umisťovaných uvnitř areálu jaderného zařízení od hranice areálu, popřípadě od sousedních staveb mimo areál jaderného zařízení,

e

vymezení maximální výměry zastavěných ploch pro umístění staveb v areálu jaderného zařízení, maximální výškové omezení staveb uvnitř areálu jaderného zařízení,

f

stanovení rámcových podmínek napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu, zejména míst napojení a kapacit, limitních požadavků na vstupy a výstupy nezbytné pro realizaci a provoz areálu, a to kapacitních a časových maxim povolených vstupů, například vody, energie a skladovaného paliva, a kapacitních a časových maxim povolených výstupů, například odpadních vod, odpadů, emisí a imisí,

g

vymezení území dotčeného vlivy stavby,

h

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

i

podle potřeby stanovení dalších podmínek pro projektovou přípravu stavby,

j

stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,

k

u dočasných staveb stanovení lhůty pro jejich odstranění.

(5) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje územní rozhodnutí též povolení umisťovat stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 6 až 8.

17

V § 9 odstavec 8 zní:

(8) Přílohou rozhodnutí o umístění stavby je katastrální situační výkres podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb. U liniových staveb delších než 1 000 m a staveb zvláště rozsáhlých se přikládá situační výkres širších vztahů podle příloh č. 1 až 5 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

18

V § 10 odstavec 2 zní:

(2) Rozhodnutí o změně využití území podle potřeby dále obsahuje

a

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

b

další podmínky pro projektovou přípravu změny využití území,

c

podmínky napojení území na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu a způsob jeho nezávadného odvodnění.

19

V § 10 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní:

(3) Rozhodnutí o změně využití území, pro které se podle § 96b stavebního zákona nevydává závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje podle potřeby podmínky k zabezpečení souladu posuzované změny s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6.

20

V § 10 odstavec 4 zní:

(4) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje rozhodnutí o změně využití území též povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

21

V § 10 odstavec 6 zní:

(6) Přílohou rozhodnutí o změně využití území je katastrální situační výkres podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb. Při změnách využití území zvláště rozsáhlého se přikládá situační výkres širších vztahů podle přílohy č. 6 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

22

V § 11 odstavce 2 a 3 znějí:

(2) Rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

(3) Přílohou rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území je celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě vybraná část dokumentace objektů podle přílohy č. 7 k vyhlášce o dokumentaci staveb.

23

V § 12 odstavec 2 zní:

(2) Rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

24

V § 13 odstavec 2 zní:

(2) Rozhodnutí o ochranném pásmu dále podle potřeby obsahuje podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů.

25

§ 13a včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 4 zní:

§ 13a

Společné povolení

(K § 94p odst. 7 a § 94y odst. 8 stavebního zákona)

(1) Společné povolení, kterým se schvaluje stavební záměr, obsahuje

a

stanovení druhu a účelu stavby,

b

údaje o katastrálním území a parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž se stavba umisťuje a povoluje,

c

popis prostorového řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě,

d

umístění stavby na pozemku, zejména minimální vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb,

e

vymezení území dotčeného vlivy stavby.

(2) Společné povolení dále podle potřeby obsahuje

a

stanovení podmínek pro provedení stavby, zejména z hlediska komplexnosti a plynulosti výstavby a ochrany životního prostředí,

b

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě vyplývající z výsledku řešení rozporů,

c

stanovení podmínek pro užívání stavby,

d

stanovení podmínek napojení stavby na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu,

e

stanovení podmínek pro dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě technických norem,

f

stanovení fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby,

g

uložení zpracování dokumentace pro provádění stavby,

h

stanovení doby platnosti, má-li být delší, než stanoví stavební zákon,

i

stanovení lhůty pro odstranění dočasných staveb,

j

stanovení provedení zkušebního provozu, popřípadě podmínek pro jeho provedení.

(3) V případě, kdy podle § 8 nebo § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení kácení dřevin nebo povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 10 nebo § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje společné povolení též povolení připojení pozemní komunikace nebo povolení umisťovat a provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení, souhlas nebo ohlášení stavebnímu úřadu nebo povolení provádět terénní úpravy, jimiž by se úroveň terénu snížila nebo zvýšila ve vztahu k niveletě vozovky.

(4) Pokud je ve společném povolení povolováno vodní dílo4), obsahuje výroková část společného povolení dále

a

název vodního toku a číselný identifikátor vodního toku podle údajů v evidenci vodních toků, číslo hydrologického pořadí povodí, název a kód útvaru povrchových vod a uvedení říčního kilometru vodního toku (staničení), pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího s vodním tokem,

b

číslo hydrogeologického rajonu, název a kód útvaru podzemních vod, pokud se žádost o společné povolení týká vodního díla souvisejícího se zdrojem podzemních vod,

c

určení polohy vodního díla orientačně souřadnicemi určenými v souřadnicovém systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální.

4

§ 55 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

26

V § 13b odst. 2 se slova až 3 nahrazují slovy , 2, 4, 6 a 7.

27

V § 13b se doplňuje odstavec 4, který zní:

(4) Dokumentace se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, dokumentace se přikládá ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který rozhodnutí vydává.

28

V nadpisu části čtvrté se doplňují slova A SPOLEČNÝ SOUHLAS.

29

Nadpis § 15 zní:

Oznámení záměru

(K § 96 odst. 11 stavebního zákona)

30

V § 15 odst. 1 se slova Žádost o územní souhlas nahrazují slovy Oznámení záměru.

31

V § 15 odst. 2 se slova Žadatel v žádosti nahrazují slovy Oznamovatel v oznámení záměru.

32

V § 15 odst. 3 se slova K žádosti se nahrazují slovem Oznamovatel a slova žádosti o územní souhlas se nahrazují slovy oznámení záměru.

33

V nadpisu § 15a se číslo 10 nahrazuje číslem 11.

34

V § 15a odst. 2 se slova o souladu s územně plánovací dokumentací a zrušují a na konci odstavce 2 se doplňuje věta V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování..

35

V § 15a odstavec 3 zní:

(3) Přílohou územního souhlasu je situační výkres v měřítku katastrální mapy ověřený stavebním úřadem.

36

Za § 15a se vkládají nové § 15b a 15c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 5 a 6 znějí:

§ 15b

Společné oznámení záměru

(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Společné oznámení záměru se podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 16 k této vyhlášce.

(2) Oznamovatel ve společném oznámení záměru uvede údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu stanovené v § 96 odst. 1 a 2 stavebního zákona a údaje o zahrnutí podmínek ze závazných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů.

(3) Oznamovatel připojí přílohy uvedené v části B formuláře společného oznámení záměru (příloha č. 16 k této vyhlášce) a podle povahy věci dokumentaci podle § 105 odst. 4 až 8 stavebního zákona.

(4) Dokumentace podle odstavce 3 se přikládá ve dvou vyhotoveních. Není-li obecní úřad obce, jehož území se stavební záměr dotýká, stavebním úřadem, přikládá se ve třech vyhotoveních, vyjma stavby v působnosti vojenského nebo jiného stavebního úřadu; pokud stavebník není vlastníkem stavby, připojuje se jedno další vyhotovení. Další vyhotovení průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situačních výkresů a dokumentace objektů, k jejichž povolení jsou příslušné spolupůsobící úřady, se v potřebném počtu připojuje v případě souboru staveb, pokud k umístění nebo povolení vedlejší stavby není příslušný stavební úřad, který společný souhlas vydává.

(5) Pokud je ve společném oznámení záměru oznamováno vodní dílo5), oznamovatel připojí dále doklady, které se předkládají k ohlášení vodního díla podle § 15a odst. 2 vodního zákona, a zařazení podle Minimální účinnosti čištění pro kategorie výrobků označovaných CE6) v procentech do kategorie, vydané oprávněnou organizací.

§ 15c

Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru

(K § 96a odst. 7 stavebního zákona)

(1) Společný souhlas obsahuje

a

identifikační údaje o stavebníkovi,

b

druh a účel stavebního záměru,

c

údaje o katastrálním území, parcelních číslech a druhu pozemků podle katastru nemovitostí, na nichž má být stavební záměr uskutečněn,

d

vzdálenosti od hranic pozemku a sousedních staveb, prostorové řešení stavby, zejména její půdorysnou velikost, výšku a tvar a základní údaje o její kapacitě.

(2) Společný souhlas dále obsahuje údaje o splnění podmínek pro vydání společného souhlasu, popřípadě údaje o souladu stavebního záměru se závaznými stanovisky dotčených orgánů. V případě, že se nevydává podle § 96b stavebního zákona závazné stanovisko orgánu územního plánování, obsahuje územní souhlas také údaje o souladu stavebního záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování.

(3) Přílohou společného souhlasu je dokumentace nebo projektová dokumentace.

5

§ 15a odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

6

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů.

37

V § 18c odst. 2 písm. d) se číslo 122 nahrazuje číslem 119.

38

V § 18c odst. 3 se písmeno c) zrušuje.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).

39

V § 18c se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) V případě, kdy podle § 56 zákona o ochraně přírody a krajiny je příslušným orgánem ochrany přírody namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení výjimky ze zákazů u zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. V případě, kdy je podle § 32 zákona o pozemních komunikacích příslušným silničním správním úřadem namísto povolení vydáno závazné stanovisko, obsahuje stavební povolení též povolení provádět stavbu, která podle zvláštních předpisů vyžaduje povolení.

Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.

40

§ 18h se včetně nadpisu zrušuje.

41

Nadpis § 18i zní:

Kolaudační souhlas a rozhodnutí

(K § 122 a 122a stavebního zákona)

42

V § 18i se doplňuje odstavec 3, který zní:

(3) Kolaudační rozhodnutí obsahuje kromě náležitostí uvedených v odstavci 2 též podmínky pro užívání stavby, které podle povahy stavby mohou obsahovat zejména

a

podmínky vyplývající z obecných požadavků na výstavbu,

b

podmínky pro odstranění drobných nedostatků skutečného provedení stavby zjištěných při kolaudačním řízení včetně určení přiměřené lhůty k jejich odstranění nebo

c

podmínky uvedené v závazné části závazného stanoviska dotčeného orgánu, popřípadě výsledek vyplývající z řešení rozporů, a další povinnosti k zajištění ochrany veřejných zájmů.

43

V § 18q se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno g), které zní:

g

zda stavebník u stavby financované z veřejného rozpočtu zajistil technický dozor stavebníka s oprávněním podle zvláštního právního předpisu.

44

V § 18s odst. 1 písm. b) bodě 9 se za slovo stavebníka vkládají slova (jméno, příjmení a její evidenční číslo).

45

Přílohy č. 1 až 10 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha PDF (448 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha PDF (387 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha PDF (402 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků

Příloha PDF (258 kB)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu

Příloha PDF (217 kB)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání společného povolení

Příloha PDF (555 kB)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Oznámení záměru

Příloha PDF (292 kB)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Ohlášení stavby

Příloha PDF (347 kB)

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o stavební povolení

Příloha PDF (321 kB)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

OZNÁMENÍ STAVEBNÍHO ZÁMĚRU s certifikátem autorizovaného inspektora

Příloha PDF (233 kB)
46

Příloha č. 11 se zrušuje.

47

Příloha č. 12 zní:

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu

Příloha PDF (312 kB)
48

Přílohy č. 14 a 15 znějí:

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Oznámení změny v užívání stavby

Příloha PDF (258 kB)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Ohlášení odstranění

Příloha PDF (246 kB)
49

Doplňuje se příloha č. 16, která zní:

Příloha č. 16 k vyhlášce č. 503/2006 Sb.

Společné oznámení záměru

Příloha PDF (363 kB)

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

Ministryně:

Ing. Dostálová v. r.

Zavřít
MENU