44/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními

Částka: 023 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. března 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
44

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. března 2018
o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními


        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro oblasti, které od roku 2018 nesplňují podmínky pro vymezení oblastí se značným přírodním znevýhodněním2) (dále jen „přechodně podporovaná oblast“).


§ 2

Členění přechodně podporované oblasti

        (1)  Přechodně podporovaná oblast se člení na

a)   typ XOA a

b)   typ XOB.

        (2)  Katastrální území, která spadají do přechodně podporovaných oblastí podle odstavce 1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.


§ 3

Žadatel o poskytnutí platby

        (1)  O poskytnutí platby pro přechodně podporovanou oblast (dále jen „platba“) může požádat fyzická nebo právnická osoba, která

a)   je zemědělským podnikatelem podle § 2e až 2ha zákona o zemědělství a

b)   zemědělsky obhospodařuje v přechodně podporované oblasti nejméně 1 ha zemědělské půdy vedené na ni v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů podle zákona o zemědělství (dále jen „evidence využití půdy“), na kterou lze platbu podle § 5 odst. 3 poskytnout.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Členění přechodně podporované oblasti
§ 3 - Žadatel o poskytnutí platby
§ 4 - Žádost o poskytnutí platby
§ 5 - Platba
§ 6 - Podmínky poskytnutí platby
§ 7 - Oznámení o převodu obchodního závodu
§ 8 - Poskytnutí snížené platby
§ 9 - Neposkytnutí platby
§ 10 - Vrácení platby
§ 11 - Společné ustanovení
§ 12 - Údaje rozhodné pro vymezení přechodně podporované oblasti
§ 13 - Zaokrouhlování
§ 14 - Posuzování zemědělské půdy s druhem zemědělské kultury travní porost při změně hranic dílu půdního bloku
§ 15 - Účinnost
Příloha č. 1 - Seznam katastrálních území spadajících do přechodně podporované oblasti podle § 2
Příloha č. 2 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Zavřít
MENU