43/2018 Sb.Nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády

Částka: 022 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 23. března 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 14. března 2018 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
43

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 14. března 2018
o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními
nebo jinými zvláštními omezeními a o změně některých souvisejících nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB
PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) bližší podmínky poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními2) (dále jen „oblast s přírodními omezeními“).


§ 2

Členění oblastí s přírodními omezeními

        (1)  Oblasti s přírodními omezeními jsou

a)   horské, které se dále dělí na

1.   typ H1,

2.   typ H2,

3.   typ H3,

4.   typ H4,

5.   typ H5,

b)   ostatní, které se dále dělí na

1.   typ O1,

2.   typ O2,

3.   typ O3,

c)   specifické typu S.

        (2)  Katastrální území, která spadají do oblastí s přírodními omezeními podle odstavce  1, jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ PLATEB PRO HORSKÉ OBLASTI A JINÉ OBLASTI S PŘÍRODNÍMI NEBO JINÝMI ZVLÁŠTNÍMI OMEZENÍMI
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Členění oblastí s přírodními omezeními
§ 3 - Žadatel o poskytnutí platby
§ 4 - Žádost o poskytnutí platby
§ 5 - Platba
§ 6 - Sazba
§ 7 - Podmínky poskytnutí platby
§ 8 - Oznámení o převodu obchodního závodu
§ 9 - Poskytnutí snížené platby
§ 10 - Neposkytnutí platby
§ 11 - Vrácení platby
§ 12 - Společné ustanovení
§ 13 - Údaje rozhodné pro vymezení oblastí s přírodními omezeními
§ 14 - Zaokrouhlování
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům
§ 15  
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
§ 17  
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření
§ 18  
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
§ 19  
ČÁST SEDMÁ - Zrušení nařízení vlády o stanovení některých podmínek provádění prémiových práv na chov krav bez tržní produkce mléka, popřípadě na chov bahnic
§ 20  
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
§ 21  
Příloha č. 1 - Seznam katastrálních území spadajících do oblastí s přírodními omezeními podle § 2
Příloha č. 2 - Druhy rychle rostoucích dřevin a jejich kříženců pěstovaných ve výmladkových plantážích v České republice s uvedením maximální délky jejich sklizňového cyklu
Příloha č. 3 - Přepočítávací koeficienty hospodářských zvířat na velké dobytčí jednotky
Zavřít
MENU