35/2018 Sb.Zákon o změně některých zákonů upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny

Částka: 019 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. března 2018 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 15. února 2018 Nabývá účinnosti: 7. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
35

ZÁKON
ze dne 15. února 2018
o změně některých zákonů
upravujících počet členů zvláštních kontrolních orgánů Poslanecké sněmovny        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zpravodajských službách
České republiky


Čl. I

        V § 12a odst. 1 zákona č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění zákona č. 325/2017 Sb., se ve větě první slova „ze 7 členů“ nahrazují slovy „nejméně ze 7 členů“ a za větu první se vkládá věta „Poslanecká sněmovna stanoví počet členů tak, aby byl zastoupen každý poslanecký klub ustavený podle příslušnosti k politické straně nebo politickému hnutí, za něž poslanci kandidovali ve volbách; počet členů je vždy lichý.“.


ČÁST DRUHÁ

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zpravodajských službách České republiky
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Bezpečnostní informační službě
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o Vojenském zpravodajství
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o kybernetické bezpečnosti
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU