30/2018 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 016 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 21. února 2018 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 31. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 8. března 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
30

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 31. ledna 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 44c odst. 1 zákona č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 273/2013 Sb.:


Čl. I

        1.  V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

        „(2)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie týkající se návykových látek3).

_______________________________
3)
Rámcové rozhodnutí Rady 2004/757/SVV ze dne 25. října 2004, kterým se stanoví minimální ustanovení týkající se znaků skutkových podstat trestných činů a sankcí v oblasti nedovoleného obchodu s drogami.
. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II  
Čl. III  
Zavřít
MENU