19/2018 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 012 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. února 2018 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 31. ledna 2018 Nabývá účinnosti: 22. února 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
19

VYHLÁŠKA
ze dne 31. ledna 2018,
kterou se mění vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 78 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění zákona č. 131/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 139/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 302/2017 Sb., k provedení § 42 odst. 10, § 59 odst. 6, § 64b a § 64c odst. 4 písm. b) veterinárního zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 342/2012 Sb., o zdraví zvířat a jeho ochraně, o přemísťování a přepravě zvířat a o oprávnění a odborné způsobilosti k výkonu některých odborných veterinárních činností, ve znění vyhlášky č. 429/2013 Sb., vyhlášky č. 313/2014 Sb. a vyhlášky

č. 164/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 písm. h) a v § 27 větě první se za slovo „odchyt“ vkládají slova „zvířat bez pána,“.

        2.  V § 1 písm. p) se na konci textu slovo „a“ zrušuje.

        3.  V § 1 se na konci písmene q) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena r) až v), která znějí:

„r)   odborné veterinární úkony prováděné chovatelem hospodářských zvířat, jejich seznam a podrobnosti jejich provádění chovatelem hospodářských zvířat,

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU