427/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 152 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 11. prosince 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 6. prosince 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
427

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 6. prosince 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování
přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, ve znění nařízení vlády č. 113/2015 Sb., nařízení vlády č. 185/2015 Sb., nařízení vlády č. 61/2016 Sb., nařízení vlády č. 236/2016 Sb., nařízení vlády č. 423/2016 Sb., nařízení vlády č. 48/2017 Sb. a nařízení vlády č. 49/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 6 odst. 2 se za slova „osiva konopí“ vkládají slova „nebo úřední návěsku“.

        2.  V § 7 odstavec  3 zní:

        „(3)  V případě trvalých travních porostů a travních porostů je zemědělským obhospodařováním podle odstavce  2 písm. c)

a)   provedení pastvy včetně likvidace nedopasků, přičemž podmínka likvidace nedopasků se nevztahuje na plochu s průměrnou sklonitostí převyšující 10°, a to v termínu

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU