405/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Částka: 144 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 24. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
405

VYHLÁŠKA
ze dne 24. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr        Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:


ČÁST PRVNÍ

Změna vyhlášky o dokumentaci staveb


Čl. I

        Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova „(dále jen „stavba“)“.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo „společné“ a slova „územního rozhodnutí a stavebního“ zrušují.

        3.  V § 1 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládá slovo „projektové“.

        4.  V § 1 odst. 3 se slova „a na dráze včetně zařízení na dráze“ zrušují a na konci textu odstavce  3 se doplňují slova „ , s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací“.

        5.  V nadpisu § 1a se slova „nebo zařízení“ zrušují a číslo „7“ se nahrazuje slovy „6 a § 94c odst. 3“.

        6.  V § 1a se slova „nebo zařízení“ zrušují.

        7.  V § 1a se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňují se odstavce  2 až 5, které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna vyhlášky o dokumentaci staveb
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. IV  
Zavřít
MENU