405/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Částka: 144 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. prosince 2017 Autor předpisu: Ministerstvo pro místní rozvoj
Přijato: 24. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

405

VYHLÁŠKA

ze dne 24. listopadu 2017,

kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., a vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle § 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb., a § 92 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek:

Část první

Změna vyhlášky o dokumentaci staveb

Čl. I

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova (dále jen stavba).

2

V § 1 odst. 1 písm. d) se slovo společné a slova územního rozhodnutí a stavebního zrušují.

3

V § 1 odst. 1 se na začátek písmene f) vkládá slovo projektové.

4

V § 1 odst. 3 se slova a na dráze včetně zařízení na dráze zrušují a na konci textu odstavce 3 se doplňují slova , s výjimkou dokumentace pro vydání společného povolení pro stavby drah, stavby dálnic, silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací.

5

V nadpisu § 1a se slova nebo zařízení zrušují a číslo 7 se nahrazuje slovy 6 a § 94c odst. 3.

6

V § 1a se slova nebo zařízení zrušují.

7

V § 1a se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňují se odstavce 2 až 5, které znějí:

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy je stanoven v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(5) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení je stanoven v příloze č. 5 k této vyhlášce.

8

V nadpisu § 1b se číslo 7 nahrazuje slovy 6 a § 94c odst. 3.

9

V § 1b se číslo 2 nahrazuje číslem 6.

10

V nadpisu § 1c se číslo 7 nahrazuje slovy 6 a § 94c odst. 3.

11

V § 1c se číslo 3 nahrazuje číslem 7.

12

§ 1d včetně nadpisu zní:

§ 1d

Dokumentace pro vydání společného povolení

(K § 94l odst. 7 a § 94s odst. 6 stavebního zákona)

(1) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení je stanoven v příloze č. 8 k této vyhlášce.

(2) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů je stanoven v příloze č. 9 k této vyhlášce.

(3) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy je stanoven v příloze č. 10 k této vyhlášce.

(4) Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejné účelové komunikace je stanoven v příloze č. 11 k této vyhlášce.

13

V nadpisu § 2 se číslo 8 nahrazuje číslem 9.

14

V § 2 se číslo 5 nahrazuje číslem 12.

15

V nadpisu § 3 se slovo Dokumentace nahrazuje slovy Projektová dokumentace a číslo 6 se nahrazuje číslem 7.

16

V § 3 se číslo 6 nahrazuje číslem 13.

17

V § 4 odst. 1 se číslo 7 nahrazuje číslem 14.

18

V § 5 se číslo 8 nahrazuje číslem 15.

19

V § 6 se číslo 9 nahrazuje číslem 16.

20

Za § 6 se vkládá nový § 6a, který zní:

§ 6a

(1) Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle příloh č. 1 až 4 a 6 až 15 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až D, dokumentace zpracovaná podle přílohy č. 5 k této vyhlášce musí vždy obsahovat části A až C. K dokumentaci nebo projektové dokumentaci se přikládá dokladová část.

(2) Části příloh uvedené v odstavci 1 se dále člení na jednotlivé položky s tím, že rozsah jednotlivých částí a položek musí odpovídat druhu a významu stavby, charakteru navrhované změny v území, charakteru navrhované změny vlivu užívání stavby na území, podmínkám v území, umístění stavby, stavebně technickému provedení, účelu využití, vlivu na životní prostředí a době trvání stavby. Položky jednotlivých částí, které stavba neobsahuje, se neuvádějí.

(3) Dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb nebo dokumentace pro vydání společného povolení souboru staveb musí vždy obsahovat části A až C zpracované pro celý soubor staveb. Část D se pro jednotlivé stavby souboru staveb zpracovává podle příslušné přílohy k této vyhlášce odpovídající druhu stavby.

21

Přílohy č. 1 až 8 včetně poznámek pod čarou č. 1 až 7 znějí:

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby

Příloha PDF (438 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha PDF (396 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dráhy

Příloha PDF (630 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně účelové komunikace

Příloha PDF (629 kB)

Příloha č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění souboru staveb v areálu jaderného zařízení

Příloha PDF (460 kB)

Příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně využití území

Příloha PDF (258 kB)

Příloha č. 7 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území

Příloha PDF (283 kB)

Příloha č. 8 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení

Příloha PDF (694 kB)
22

Za přílohu č. 8 se vkládají nové přílohy č. 9 až 15, které znějí:

Příloha č. 9 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení liniové stavby technické infrastruktury včetně souvisejících technologických objektů

Příloha PDF (451 kB)

Příloha č. 10 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dráhy

Příloha PDF (810 kB)

Příloha č. 11 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah dokumentace pro vydání společného povolení stavby dálnice, silnice, místní komunikace a veřejně účelové komunikace

Příloha PDF (1256 kB)

Příloha č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro ohlášení stavby v § 104 odst. 1 písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení

Příloha PDF (690 kB)

Příloha č. 13 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Rozsah a obsah projektové dokumentace pro provádění stavby

Příloha PDF (773 kB)

Příloha č. 14 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

1. Rozsah a obsah dokumentace skutečného provedení stavby

2. Zjednodušená dokumentace (pasport stavby)

Příloha PDF (246 kB)

Příloha č. 15 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.

Náležitosti dokumentace bouracích prací

Příloha PDF (234 kB)

Dosavadní příloha č. 9 se označuje jako příloha č. 16.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Dokumentace nebo projektová dokumentace zpracovaná podle § 1a až 2, 4 a 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, a předložená stavebnímu úřadu do 31. prosince 2020, se posuzuje podle dosavadní právní úpravy.

2

Pokud bude stavba zahájena nejpozději do 31. prosince 2020, může být projektová dokumentace této stavby zpracována podle § 3 vyhlášky č. 499/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

Část druhá

Změna vyhlášky o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Čl. III

Vyhláška č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, se mění takto:

1

V § 2 odst. 1 se na začátek písmene a) vkládá slovo projektové a slova přílohy č. 6 k vyhlášce se nahrazují slovem vyhlášky.

2

V § 2 odst. 1 písm. b) se slova přílohy č. 3, 5, 6 nebo 9 k vyhlášce nahrazují slovem vyhlášky.

3

V § 2 odst. 1 písm. c) se slova přílohy č. 8 k vyhlášce nahrazují slovem vyhlášky.

Část třetí

Účinnost

Čl. IV

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Ministryně:

Ing. Šlechtová v. r.

MENU