391/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.

Částka: 137 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 29. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 16. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 14. prosince 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
391

VYHLÁŠKA
ze dne 16. listopadu 2017,
kterou se mění vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků
a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb.        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 90 odst. 2 písm. e) zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 125/2005 Sb. a zákona č. 105/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 55/2011 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků, ve znění vyhlášky č. 2/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) až o) se označují jako písmena  a) až n).

        2.  V § 2 písm. a) až c) se slova „podle písmene  a)“ zrušují.

        3.  V § 2 písm. c) se slova „specifickou ošetřovatelskou péčí péče podle písmene a) poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče (například ošetřovatelská péče poskytovaná při radiologických výkonech nebo při zabezpečování nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy),“ zrušují.

        4.  V § 2 se za písmeno c) vkládá nové písmeno  d), které zní:

„d)   specifickou ošetřovatelskou péčí ošetřovatelská péče poskytovaná pacientům ve vymezeném úseku zdravotní péče zejména při poskytování radiologických výkonů, zabezpečení nutričních potřeb pacientů v oblasti preventivní a léčebné výživy nebo neodkladné péče,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU