382/2017 Sb.Vyhláška o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce

Částka: 134 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 14. listopadu 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 516/2021 Sb. Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
382

VYHLÁŠKA
ze dne 14. listopadu 2017
o výběru, přijímání a přípravné službě justičních čekatelů a o odborné justiční zkoušce


        Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 109 odst. 2, § 111 odst. 3 a § 114 odst. 4 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů:


ČÁST PRVNÍ

VÝBĚR JUSTIČNÍCH ČEKATELŮ


§ 1

Registrace do evidence

        (1)  Zájemce o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen „zájemce“) se registruje do evidence zájemců o přijetí do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen „evidence“) na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti (dále jen „ministerstvo“).

        (2)  Evidenci vede a spravuje ministerstvo. Justiční akademie užívá data z evidence pro účely vstupního testu a zapisuje do evidence výsledky vstupního testu. Krajské soudy užívají data z evidence pro účely výběrových řízení do přípravné služby justičních čekatelů (dále jen „výběrové řízení“) a zapisují do evidence výsledky výběrových řízení.

        (3)  Při registraci zájemce uvede

a)   jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození, adresu elektronické pošty a kontaktní telefon,

b)   údaje o dosaženém požadovaném vysokoškolském právnickém vzdělání, popřípadě o získaném akademickém titulu a o dosažení vědeckých nebo vědecko-pedagogických hodností,

c)   prohlášení o státním občanství, prohlášení o bezúhonnosti a prohlášení o svéprávnosti,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - VÝBĚR JUSTIČNÍCH ČEKATELŮ
§ 1 - Registrace do evidence
§ 2 - Vstupní test
§ 3 - Konání vstupního testu
§ 4  
§ 5  
§ 6 - Údaje vedené v evidenci
§ 7 - Vyhlášení výběrového řízení
§ 8 - Pozvánka
§ 9 - Omluva
§ 10 - Písemný test
§ 11 - Přijímací pohovor
ČÁST DRUHÁ - PŘIJETÍ UCHAZEČE DO PŘÍPRAVNÉ SLUŽBY
§ 12  
ČÁST TŘETÍ - OBSAHOVÁ NÁPLŇ A ORGANIZACE PŘÍPRAVNÉ SLUŽBY
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Poradní sbor
§ 16 - Školitelé
§ 17  
ČÁST ČTVRTÁ - ODBORNÁ JUSTIČNÍ ZKOUŠKA
§ 18  
§ 19 - Písemná část
§ 20 - Ústní část
§ 21 - Výsledek odborné zkoušky
§ 22  
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 23 - Přechodné ustanovení
§ 24 - Zrušovací ustanovení
§ 25 - Účinnost
Zavřít
MENU