371/2017 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Částka: 129 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. října 2017 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2018 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

371

ZÁKON

ze dne 11. října 2017,

kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Část první

Změna zákona o bankách

Čl. I

Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 433/2008 Sb., zákona č. 215/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 287/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 220/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 302/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 3 písm. c) se slova styk a zúčtování nahrazují slovy služby a vydávání elektronických peněz.

2

V § 1 odst. 3 písmeno d) zní:

d

vydávání a správu platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene c),

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Oprávnění provádět platební styk a zúčtování podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2

Oprávnění vydávat a spravovat platební prostředky, například platební karty a cestovní šeky podle § 1 odst. 3 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění vydávat a spravovat platební prostředky podle § 1 odst. 3 písm. d) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz podle § 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 21/1992 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část druhá

Změna zákona o ochraně spotřebitele

Čl. III

§ 3 odst. 2 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 303/2013 Sb., se za slovo převyšující vkládá slovo přímé.

Část třetí

Změna zákona o stavebním spoření

Čl. IV

§ 9 odst. 1 zákona č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona České národní rady č. 35/1993 Sb., ve znění zákona č. 83/1995 Sb., zákona č. 423/2003 Sb. a zákona č. 258/2016 Sb., písmeno g) zní:

g

poskytovat platební služby a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb v souvislosti s činností stavební spořitelny,

Čl. V

Přechodné ustanovení

Oprávnění provádět platební styk a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění poskytovat platební služby a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb v souvislosti s činností stavební spořitelny podle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 96/1993 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část čtvrtá

Změna zákona o pojišťování a financování vývozu se státní podporou

Čl. VI

§ 1 odst. 3 písm. c) zákona č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 282/2005 Sb. a zákona č. 220/2015 Sb., bod 2 zní:

2

otevírání akreditivů, poskytování platebních služeb, vydávání elektronických peněz a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz,

Část pátá

Změna zákona o spořitelních a úvěrních družstvech

Čl. VII

Zákon č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních s tím souvisejících a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 406/2001 Sb., zákona č. 212/2002 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 230/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 156/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 41/2011 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 254/2012 Sb., zákona č. 227/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 135/2014 Sb., zákona č. 333/2014 Sb., zákona č. 219/2015 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 301/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 204/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 3 odst. 1 písmeno b) zní:

b

platební služby a vydávání elektronických peněz pro členy a činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz,

Poznámka pod čarou č. 3e) se zrušuje.

2

V § 3 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h

vydávání a správu platebních prostředků pro členy, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene b).

Čl. VIII

Přechodné ustanovení

Oprávnění provádět platební styk a zúčtování a vydávat a spravovat platební prostředky pro členy podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona považuje za oprávnění

a

poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze pro členy a provádět činnosti související s poskytováním platebních služeb nebo vydáváním elektronických peněz podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona a

b

vydávat a spravovat platební prostředky pro členy podle § 3 odst. 1 písm. h) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb a vydávání elektronických peněz, podle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 87/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část šestá

Změna zákona o dani z přidané hodnoty

Čl. IX

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 319/2006 Sb., zákona č. 172/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 302/2008 Sb., zákona č. 87/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 489/2009 Sb., zákona č. 120/2010 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 47/2011 Sb., zákona č. 370/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 196/2014 Sb., zákona č. 262/2014 Sb., zákona č. 360/2014 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 33/2017 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 40/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 54 odst. 1 písmena d) a e) znějí:

d

platební služby a vydávání elektronických peněz,

e

vydávání a správa platebních prostředků, jestliže se nejedná o poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz podle písmene d).

2

V § 101d odstavec 1 zní:

(1) V kontrolním hlášení je plátce povinen kromě obecných náležitostí podání uvést

a

identifikační a kontaktní údaje plátce,

b

údaje týkající se plnění a úplat, pokud tato plnění a úplaty zakládají povinnost podat kontrolní hlášení,

c

údaje týkající se uplatnění nároku na odpočet daně,

d

identifikační údaje odběratele nebo dodavatele.

Část sedmá

Změna zákona o správních poplatcích

Čl. X

V příloze k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 228/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 553/2005 Sb., zákona č. 48/2006 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 81/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 136/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 215/2006 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 227/2006 Sb., zákona č. 235/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 106/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 38/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 140/2008 Sb., zákona č. 182/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 239/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 296/2008 Sb., zákona č. 297/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 312/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 9/2009 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 141/2009 Sb., zákona č. 197/2009 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 346/2009 Sb., zákona č. 420/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 148/2010 Sb., zákona č. 153/2010 Sb., zákona č. 160/2010 Sb., zákona č. 343/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 105/2011 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 188/2011 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 249/2011 Sb., zákona č. 255/2011 Sb., zákona č. 262/2011 Sb., zákona č. 300/2011 Sb., zákona č. 308/2011 Sb., zákona č. 329/2011 Sb., zákona č. 344/2011 Sb., zákona č. 349/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 357/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 19/2012 Sb., zákona č. 37/2012 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 172/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb., zákona č. 274/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 359/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 428/2012 Sb., zákona č. 496/2012 Sb., zákona č. 502/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 50/2013 Sb., zákona č. 69/2013 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 170/2013 Sb., zákona č. 185/2013 Sb., zákona č. 186/2013 Sb., zákona č. 232/2013 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 273/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 281/2013 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 259/2014 Sb., zákona č. 264/2014 Sb., zákona č. 268/2014 Sb., zákona č. 331/2014 Sb., zákona č. 81/2015 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 204/2015 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 224/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 314/2015 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 113/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 148/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 229/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 258/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 324/2016 Sb., zákona č. 369/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb. a zákona č. 222/2017 Sb., položka 65 včetně poznámky pod čarou č. 84 zní:

Položka 65

1. Přijetí žádosti o udělení
a) bankovní licence bance se sídlem na území České republiky 200 000
b) bankovní licence zahraniční bance, se sídlem v jiném než členském státě Evropské unie, která hodlá zřídit pobočku na území České republiky 200 000
c) povolení k provozování pojišťovací činnosti tuzemskou pojišťovnou nebo zajišťovací činnosti tuzemskou zajišťovnou 200 000
d) povolení k provozování pojišťovací činnosti pojišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky 200 000
e) povolení k provozování zajišťovací činnosti zajišťovnou z třetího státu na území České republiky na základě práva zřizovat své pobočky 200 000
2. Přijetí žádosti o povolení
a) k činnosti centrálního depozitáře 200 000
b) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 100 000
c) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 50 000
d) k činnosti obchodníka s cennými papíry podle § 8a odst. 3 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 20 000
e) k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie 100 000
f) k činnosti organizátora regulovaného trhu 100 000
g) k provozování vypořádacího systému s neodvolatelností vypořádání 100 000
h) k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech 100 000
i) k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech 100 000
j) k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát speciálním fondem nebo standardním fondem 100 000
k) k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování 100 000
l) ke vzniku a podnikání spořitelního a úvěrního družstva 100 000
m) k činnosti penzijní společnosti 100 000
n) k vytvoření důchodového fondu státních dluhopisů, konzervativního důchodového fondu, vyváženého důchodového fondu a dynamického důchodového fondu 100 000
o) k činnosti platební instituce 50 000
p) k činnosti správce informací o platebním účtu 25 000
q) k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 10 000
r) k činnosti instituce elektronických peněz 50 000
s) k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 10 000
t) k činnosti investiční společnosti podle § 479 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby 50 000
u) k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, hodlá-li obhospodařovat pouze fondy kvalifikovaných investorů nebo zahraniční investiční fondy srovnatelné s fondem kvalifikovaných investorů a nehodlá-li poskytovat investiční služby 50 000
v) k činnosti samosprávného investičního fondu podle § 480 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, má-li se stát fondem kvalifikovaných investorů 50 000
w) k činnosti hlavního administrátora 20 000
x) k činnosti investičního zprostředkovatele 10 000
y) k činnosti administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 84) 100 000
3. Přijetí žádosti o registraci
a) pojišťovacího zprostředkovatele 10 000
b) samostatného likvidátora pojistných událostí 10 000
c) směnárenské činnosti 10 000
d) administrátora podle čl. 34 odst. 1 písm. b) a c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 84) 50 000
4. Přijetí žádosti o povolení k činnosti zpracovatele tuzemských bankovek a mincí 10 000
5. Přijetí žádosti o změnu
a) bankovní licence banky se sídlem na území České republiky 70 000
b) bankovní licence pobočky zahraniční banky se sídlem v jiném než členském státě 70 000
c) v rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny nebo zajišťovny 70 000
d) v rozsahu povolené činnosti pobočky pojišťovny nebo zajišťovny z třetího státu 70 000
e) povolení k činnosti centrálního depozitáře 70 000
f) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 30 000
g) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 3 nebo 4 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 70 000
h) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v tom, že obchodník s cennými papíry podle § 8a odst. 2 zákona o podnikání na kapitálovém trhu se stane obchodníkem s cennými papíry podle § 8a odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu 50 000
i) povolení k činnosti obchodníka s cennými papíry spočívající v jiné změně 35 000
j) povolení k poskytování investičních služeb v České republice prostřednictvím pobočky zahraniční osoby, která má sídlo ve státě, který není členským státem Evropské unie 35 000
k) povolení k činnosti organizátora regulovaného trhu 35 000
6. Přijetí žádosti o schválení změny pravidel vypořádacího systému 35 000
7. Přijetí žádosti o změnu
a) povolení k činnosti investiční společnosti 35 000
b) povolení k činnosti zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech 35 000
c) povolení k činnosti samosprávného investičního fondu 35 000
d) povolení k činnosti hlavního administrátora 35 000
e) pravidel platebního systému s neodvolatelností zúčtování 35 000
f) povolení k činnosti spořitelního a úvěrního družstva 35 000
g) povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu 5 000
h) povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu 5 000
i) povolení k činnosti platební instituce 20 000
j) povolení k činnosti instituce elektronických peněz 20 000
8. Přijetí žádosti
a) o schválení převodu pojistného kmene nebo jeho částí 20 000
b) o schválení převodu kmene zajišťovacích smluv nebo jeho částí 20 000
c) o udělení souhlasu s nakládáním aktiv pobočky zajišťovny z třetího státu jako jistiny složené na účet zvlášť k tomu zřízený 20 000
9. Přijetí žádosti o
a) registraci činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 10 000
b) zápis činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 2 000
c) zápis vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 2 000
d) akreditaci podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 10 000
e) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 5 000
f) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou 10 000
g) zápis investičního fondu s právní osobností, který není samosprávným fondem, podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy 2 000
h) zápis standardního fondu nebo údajů o podfondu standardního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy 20 000
i) zápis depozitáře investičního fondu podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy 2 000
j) zápis likvidátora nebo nuceného správce podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy 2 000
k) dodatečné povolení k výkonu činností odpovídajících investičním službám investiční společnosti nebo zahraniční osobě podle § 481 zákona o investičních společnostech a investičních fondech, která není srovnatelná se samosprávným investičním fondem 35 000
l) povolení pro účely označení podílového a svěřenského fondu 10 000
m) určení, zda je Česká republika jediným referenčním státem zahraniční osoby podle zákona upravujícího investiční společnosti a investiční fondy 20 000
n) udělení oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru 50 000
o) udělení oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr 10 000
p) akreditaci podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr 50 000
q) prodloužení akreditace podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr 25 000
r) zápis vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 2 000
s) akreditaci podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 50 000
10. Obnova
a) zápisu činnosti vázaného zástupce investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 1 000
b) zápisu vázaného zástupce penzijní společnosti podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 1 000
c) registrace činnosti investičního zprostředkovatele nebo obchodníka s cennými papíry podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření 5 000
d) povolení činnosti v oblasti zprostředkování doplňkového penzijního spoření podle zákona upravujícího doplňkové penzijní spoření obchodníkovi s cennými papíry, který je bankou 5 000
11. Zápis
a) oprávnění k činnosti vázaného zástupce do registru podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr 2 000
b) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného 2 000
12. Prodloužení
a) oprávnění k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru 25 000
b) oprávnění k činnosti samostatného zprostředkovatele podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr 5 000
c) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího spotřebitelský úvěr 1 000
d) oprávnění k činnosti zprostředkovatele vázaného spotřebitelského úvěru pro daného zastoupeného 1 000
e) akreditace podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 25 000
f) volení k činnosti investičního zprostředkovatele podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 5 000
g) oprávnění k činnosti vázaného zástupce podle zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu 1 000

Poznámka

Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. a) nebo b) této položky je nebankovní poskytovatel spotřebitelského úvěru nebo samostatný zprostředkovatel. Poplatníkem správního poplatku za prodloužení oprávnění podle bodu 12 písm. c), d) nebo g) je zastoupený. Správní poplatek za prodloužení akreditace, povolení nebo oprávnění je splatný vždy nejdříve ve lhůtě 3 měsíců přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění a nejpozději ve lhůtě 30 dnů přede dnem skončení akreditace, povolení nebo oprávnění.

84

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 .

Čl. XI

Přechodné ustanovení

Pro poplatkové povinnosti u správního poplatku podle položky 65 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související, se použije zákon č. 634/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Část osmá

Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Čl. XII

Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 199/2010 Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 377/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 241/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 257/2014 Sb., zákona č. 166/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

1

V § 2 odst. 1 písm. b) bod 5 včetně poznámky pod čarou č. 3 zní:

5

osoba oprávněná k poskytování platebních služeb nebo vydávání elektronických peněz3),

2

V § 2 odst. 1 písm. b) bodu 11 se slova platebních služeb nebo zrušují.

Část devátá

Účinnost

Čl. XIII

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 13. ledna 2018, s výjimkou ustanovení čl. IX bodu 2, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

MENU