370/2017 Sb.Zákon o platebním styku

Částka: 129 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. listopadu 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. října 2017 Nabývá účinnosti: 13. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
370

ZÁKON
ze dne 11. října 2017
o platebním styku


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelné předpisy Evropské unie2) a upravuje

a)   činnost některých osob oprávněných poskytovat platební služby a vydávat elektronické peníze, včetně činnosti těchto osob v zahraničí,

b)   účast v platebních systémech a vznik a provozování platebních systémů s neodvolatelností zúčtování,

c)   práva a povinnosti podnikatelů, kteří poskytují platební služby (dále jen „poskytovatel“), a uživatelů platebních služeb (dále jen „uživatel“),

d)   práva a povinnosti podnikatelů, kteří vydávají elektronické peníze (dále jen „vydavatel“), a držitelů elektronických peněz (dále jen „držitel“),

e)   práva a povinnosti podnikatelů, kteří prostřednictvím internetových stránek srovnávají úplaty za služby spojené s platebním účtem uplatňované různými poskytovateli (dále jen „provozovatel srovnávacích stránek“),

f)    používání jednotného označení služeb spojených s platebním účtem,

g)   postup při změně platebního účtu,

h)   přístup k platebnímu účtu.


§ 2

Vymezení některých pojmů

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   platební transakcí vložení peněžních prostředků na platební účet, výběr peněžních prostředků z platebního účtu nebo převod peněžních prostředků, je-li prováděna v rámci platební služby,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
§ 3 - Platební služba
§ 4 - Elektronické peníze
ČÁST DRUHÁ - OSOBY OPRÁVNĚNÉ POSKYTOVAT PLATEBNÍ SLUŽBY A VYDÁVAT ELEKTRONICKÉ PENÍZE
HLAVA I - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 5 - Oprávnění poskytovat platební služby
§ 6 - Oprávnění vydávat elektronické peníze
HLAVA II - PLATEBNÍ INSTITUCE
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 7  
§ 8  
Díl 2 - Povolení k činnosti platební instituce
§ 9 - Udělení povolení k činnosti platební instituce
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Zánik povolení k činnosti platební instituce
§ 13  
§ 14 - Rozšíření povolení k činnosti platební instituce
Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti platební instituce
§ 15 - Počáteční kapitál
§ 16 - Kapitál
§ 17 - Pojištění a zajištění
§ 18 - Kvalifikovaná účast na platební instituci a její ovládnutí
§ 19 - Řídicí a kontrolní systém
§ 20  
§ 21 - Ochrana peněžních prostředků určených pro platební transakce
§ 22  
§ 23  
§ 24  
§ 25 - Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
§ 26 - Zápis pověřeného zástupce do seznamu platebních institucí
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
§ 30 - Informační povinnost
§ 31 - Uchovávání dokumentů a záznamů
Díl 4 - Výkon činnosti platební instituce a zahraniční platební instituce v hostitelském členském státě
§ 32 - Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce
§ 33  
§ 34  
§ 35  
§ 36 - Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu
§ 37  
§ 38 - Výkon činnosti platební instituce v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce
§ 39  
§ 40 - Výkon činnosti zahraniční platební instituce se sídlem v jiném členském státě v České republice
HLAVA III - SPRÁVCE INFORMACÍ O PLATEBNÍM ÚČTU
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 41  
Díl 2 - Povolení k činnosti správce informací o platebním účtu
§ 42 - Udělení povolení k činnosti správce informací o platebním účtu
§ 43  
§ 44  
§ 45 - Zánik povolení k činnosti správce informací o platebním účtu
Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti správce informací o platebním účtu
§ 46  
§ 47  
§ 48  
§ 49  
Díl 4 - Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě
§ 50 - Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce
§ 51  
§ 52  
§ 53 - Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu
§ 54  
§ 55 - Výkon činnosti správce informací o platebním účtu v hostitelském členském státě jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce
§ 56  
§ 57 - Výkon činnosti zahraničního správce informací o platebním účtu se sídlem v jiném členském státě v České republice
HLAVA IV - POSKYTOVATEL PLATEBNÍCH SLUŽEB MALÉHO ROZSAHU
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 58  
Díl 2 - Povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 59 - Udělení povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 60  
§ 61  
§ 62 - Zánik povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 63  
§ 64 - Rozšíření povolení k činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 65  
HLAVA V - INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 66  
§ 67  
Díl 2 - Povolení k činnosti instituce elektronických peněz
§ 68 - Udělení povolení k činnosti instituce elektronických peněz
§ 69  
§ 70  
§ 71 - Zánik povolení k činnosti instituce elektronických peněz
§ 72  
§ 73 - Rozšíření povolení k činnosti instituce elektronických peněz
Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti instituce elektronických peněz
§ 74 - Kapitál
§ 75 - Pojištění a zajištění
§ 76 - Kvalifikovaná účast na instituci elektronických peněz a její ovládnutí
§ 77 - Řídicí a kontrolní systém
§ 78  
§ 79 - Ochrana peněžních prostředků
§ 80  
§ 81  
§ 82  
§ 83  
§ 84 - Vydávání a distribuce elektronických peněz a poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce instituce elektronických peněz
§ 85 - Zápis pověřeného zástupce do seznamu institucí elektronických peněz
§ 86  
§ 87  
§ 88 - Výkon některých provozních činností prostřednictvím jiné osoby
§ 89 - Informační povinnost
§ 90 - Uchovávání dokumentů a záznamů
Díl 4 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz a zahraniční instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě
§ 91 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce
§ 92  
§ 93  
§ 94 - Informování orgánu dohledu hostitelského členského státu
§ 95  
§ 96 - Výkon činnosti instituce elektronických peněz jinak než prostřednictvím pobočky nebo pověřeného zástupce
§ 97  
§ 98 - Výkon činnosti zahraniční instituce elektronických peněz se sídlem v jiném členském státě v České republice
HLAVA VI - VYDAVATEL ELEKTRONICKÝCH PENĚZ MALÉHO ROZSAHU
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 99  
Díl 2 - Povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 100 - Udělení povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 101  
§ 102  
§ 103 - Zánik povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 104  
§ 105 - Rozšíření povolení k činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
Díl 3 - Některé podmínky výkonu činnosti vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 106  
ČÁST TŘETÍ - PLATEBNÍ SYSTÉMY
HLAVA I - PŘÍSTUP K PLATEBNÍM SYSTÉMŮM
§ 107  
§ 108  
§ 109  
HLAVA II - PLATEBNÍ SYSTÉM S NEODVOLATELNOSTÍ ZÚČTOVÁNÍ
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 110  
§ 111 - Účastník platebního systému s neodvolatelností zúčtování
Díl 2 - Provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 112 - Pravidla systému
§ 113  
§ 114 - Změna pravidel systému
§ 115 - Neodvolatelnost příkazu k zúčtování
§ 116 - Propojení systémů
Díl 3 - Provozovatel platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 117 - Základní ustanovení
§ 118 - Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 119  
§ 120 - Zánik povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 121  
Díl 4 - Informační povinnosti provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 122  
§ 123  
§ 124  
Díl 5 - Oznamovací povinnosti orgánů veřejné moci
§ 125 - Oznamovací povinnost soudu a jiného orgánu veřejné moci
§ 126 - Oznamovací povinnosti České národní banky
ČÁST ČTVRTÁ - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB A VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
HLAVA I - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ PLATEBNÍCH SLUŽEB
Díl 1 - Základní ustanovení
§ 127 - Smlouva o platebních službách
§ 128  
§ 129  
§ 130  
§ 131 - Poskytnutí a zpřístupnění informace
Díl 2 - Informační povinnosti
Oddíl 1 - Informační povinnosti poskytovatele před uzavřením smlouvy o platebních službách
§ 132 - Pododdíl 1 Informace před uzavřením smlouvy o jednorázové platební transakci
§ 133 - Pododdíl 2 Informace poskytované před uzavřením rámcové smlouvy
§ 134  
§ 135  
§ 136  
§ 137  
§ 138  
§ 139  
§ 140 - Pododdíl 3 Informace před uzavřením smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu nebo služby informování o platebním účtu
§ 141  
Oddíl 2 - Informační povinnosti poskytovatele během trvání závazku ze smlouvy o platebních službách
§ 142 - Informace plátci po přijetí platebního příkazu
§ 143 - Informace příjemci po provedení platební transakce
§ 144 - Informace o obsahu rámcové smlouvy
§ 145 - Informace plátci před provedením platební transakce
§ 146 - Informace plátci o platební transakci
§ 147 - Informace příjemci o platební transakci
§ 148 - Další informační povinnosti
§ 149 - Informace o trvalých příkazech a inkasech
§ 150 - Pododdíl 3 Informace během trvání závazku ze smlouvy o poskytnutí služby nepřímého dání platebního příkazu
Oddíl 3 - Informační povinnosti v případě platebních prostředků pro drobné platby
§ 151  
Díl 3 - Změna a výpověď závazku z rámcové smlouvy
§ 152 - Změna závazku z rámcové smlouvy
§ 153 - Výpověď závazku z rámcové smlouvy
§ 154  
§ 155  
Díl 4 - Provedení platební transakce
Oddíl 1 - Autorizace platební transakce
§ 156 - Souhlas plátce
§ 157 - Odvolání souhlasu plátce
Oddíl 2 - Platební příkaz
§ 158 - Přijetí platebního příkazu
§ 159 - Odmítnutí platebního příkazu
§ 160 - Odvolání platebního příkazu
§ 161 - Nepřímé dání platebního příkazu
§ 162  
Oddíl 3 - Platební prostředek
§ 163 - Omezení platebního prostředku
§ 164 - Zablokování platebního prostředku z podnětu poskytovatele
§ 165 - Povinnosti uživatele
§ 166 - Povinnosti poskytovatele
§ 167 - Úplata za vydání nového platebního prostředku
Oddíl 4 - Lhůty pro provádění platebních transakcí
§ 168  
§ 169 - Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem plátce
§ 170 - Lhůta pro provedení platební transakce poskytovatelem příjemce
§ 171 - Lhůta pro provedení platební transakce v rámci jednoho poskytovatele v české měně
§ 172 - Lhůta pro provedení platební transakce spočívající ve vložení hotovosti na platební účet
§ 173 - Lhůta pro předání platebního příkazu v případě platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce
Oddíl 5 - Ostatní práva a povinnosti při provedení platební transakce
§ 174 - Den valuty
§ 175 - Připsání a odepsání částky platební transakce
§ 176 - Vrácení částky platební transakce, k níž dává platební příkaz příjemce nebo plátce prostřednictvím příjemce
§ 177 - Zákaz provádění srážek z částky platební transakce
§ 178 - Potvrzení o zůstatku peněžních prostředků
§ 179  
§ 180 - Blokace peněžních prostředků
Díl 5 - Náprava neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
Oddíl 1 - Náprava neautorizované platební transakce
§ 181  
§ 182  
Oddíl 2 - Náprava nesprávně provedené platební transakce
§ 183  
§ 184  
§ 185 - Vyhledání platební transakce
§ 186 - Nesprávný jedinečný identifikátor
Oddíl 3 - Společná ustanovení
§ 187  
§ 188 - Lhůta pro oznámení neautorizované nebo nesprávně provedené platební transakce
§ 189 - Následný postih
§ 190 - Zproštění odpovědnosti
Díl 6 - Služba informování o platebním účtu
§ 191  
§ 192  
HLAVA II - PRÁVA A POVINNOSTI PŘI VYDÁVÁNÍ ELEKTRONICKÝCH PENĚZ
§ 193 - Smlouva o vydání elektronických peněz
§ 194 - Zpětná výměna elektronických peněz
§ 195  
§ 196  
ČÁST PÁTÁ - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NĚKTERÝCH PLATEBNÍCH ÚČTECH
HLAVA I - POROVNATELNOST SLUŽEB SPOJENÝCH S PLATEBNÍM ÚČTEM
§ 197 - Jednotné označení
§ 198 - Společná nabídka služeb a zboží
§ 199 - Předsmluvní informace o úplatě
§ 200 - Seznam označení
§ 201 - Přehled o úplatě za poskytnuté služby
§ 202 - Srovnávací stránky
HLAVA II - ZMĚNA PLATEBNÍHO ÚČTU
Díl 1 - Vnitrostátní změna platebního účtu
§ 203 - Zahájení změny platebního účtu
§ 204 - Povinnosti dosavadního poskytovatele
§ 205 - Povinnosti nového poskytovatele
§ 206 - Úplata spojená se změnou platebního účtu
§ 207 - Informace o změně platebního účtu
§ 208 - Společná ustanovení
Díl 2 - Součinnost při změně platebního účtu ve vztahu k jinému členskému státu
§ 209 - Povinnosti poskytovatele
HLAVA III - ZÁKLADNÍ PLATEBNÍ ÚČET
§ 210 - Zřízení základního platebního účtu
§ 211 - Vázaná nabídka
§ 212 - Poskytované služby
§ 213 - Úplata
§ 214 - Smluvní pokuta
§ 215 - Zrušení základního platebního účtu
§ 216 - Informace o základním platebním účtu
§ 217 - Společné ustanovení
HLAVA IV - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 218  
§ 219  
§ 220  
ČÁST ŠESTÁ - BEZPEČNOST V OBLASTI PLATEBNÍHO STYKU
§ 221 - Hlášení bezpečnostních a provozních incidentů
§ 222 - Hlášení bezpečnostních a provozních rizik
§ 223 - Silné ověření uživatele
§ 224  
§ 225 - Vztah k přímo použitelnému předpisu Evropské unie
ČÁST SEDMÁ - PŘESTUPKY
§ 226 - Přestupky platební instituce a poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 227 - Přestupky správce informací o platebním účtu
§ 228 - Přestupky instituce elektronických peněz a vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 229 - Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému
§ 230 - Přestupky provozovatele a účastníka platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 231 - Přestupky poskytovatele
§ 232 - Přestupky vydavatele
§ 233 - Přestupky osoby oprávněné poskytovat platební služby
§ 234 - Další přestupky
§ 235  
§ 236 - Společná ustanovení
ČÁST OSMÁ - DOHLED A KONTROLA
§ 237  
§ 238  
§ 239  
§ 240  
§ 241 - Kontrola na místě
§ 242 - Opatření k nápravě
§ 243 - Opatření k nápravě uložené zahraniční osobě při poskytování platebních služeb v České republice
§ 244 - Odnětí povolení
§ 245 - Zúžení povolení
§ 246 - Zrušení zápisu pověřeného zástupce
§ 247 - Odnětí souhlasu k poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce nebo pobočky v hostitelském členském státě
§ 248 - Přijímání podnětů
ČÁST DEVÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
§ 249 - Seznamy
§ 250  
§ 251  
§ 252 - Oznámení o provádění plateb v rámci omezené sítě nebo prostřednictvím elektronických komunikací
§ 253  
§ 254 - Úplata za použití platebního prostředku
§ 255 - Přístup k platebním účtům
§ 256 - Rozhodčí smlouva
§ 257 - Nakládání s osobními údaji
§ 258 - Vyřizování stížností a reklamací
§ 259 - Informace o mimosoudním řešení sporů
§ 260  
§ 261 - Důvěryhodnost
§ 262 - Pojištění
§ 263 - Zmocnění
HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
Díl 1 - Přechodná ustanovení
§ 264 - Povolení k činnosti platební instituce
§ 265 - Registrace poskytovatele platebních služeb malého rozsahu
§ 266 - Povolení k činnosti instituce elektronických peněz
§ 267 - Registrace vydavatele elektronických peněz malého rozsahu
§ 268 - Poskytování platebních služeb prostřednictvím pověřeného zástupce
§ 269 - Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pověřeného zástupce
§ 270 - Poskytování platebních služeb v hostitelském členském státě prostřednictvím pobočky
§ 271 - Povolení k provozování platebního systému s neodvolatelností zúčtování
§ 272 - Poskytovatelé elektronických komunikací
§ 273  
§ 274 - Řízení o žádosti
§ 275 - Smlouvy o platebních službách
§ 276 - Autorizace platební transakce
§ 277 - Jednotné označení
§ 278  
Díl 2 - Závěrečná ustanovení
§ 279  
§ 280 - Účinnost
Zavřít
MENU