362/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 127 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 7. listopadu 2017 Autor předpisu: Ministerstvo spravedlnosti
Přijato: 30. října 2017 Nabývá účinnosti: 1. dubna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

362

VYHLÁŠKA

ze dne 30. října 2017,

kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 33 odst. 3 a 6 a § 35 odst. 1 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 52/2004 Sb., zákona č. 276/2013 Sb., zákona č. 377/2015 Sb. a zákona č. 58/2017 Sb., podle § 152 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění zákona č. 330/2011 Sb. a zákona č. 150/2016 Sb., a podle § 373 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 129/2008 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 10/2000 Sb., o srážkách z odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody zaměstnány, o výkonu rozhodnutí srážkami z odměny těchto osob a chovanců zvláštních výchovných zařízení a o úhradě dalších nákladů, ve znění vyhlášky č. 94/2001 Sb., vyhlášky č. 135/2005 Sb. a vyhlášky č. 425/2009 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 3 se číslo 78 nahrazuje číslem 72.

2

V § 2 odst. 2 písm. c) se slova pokud s prováděním srážek odsouzený vyjádřil písemně souhlas, zrušují.

3

V § 3 odst. 1 se číslo 32 nahrazuje číslem 26.

4

V § 4 odst. 1 písm. c) se slova zvýšené náklady zdravotní péče podle § 28 odst. 2 písm. k) zákona, zvýšené náklady střežení, náklady na dopravu a předvedení do zdravotnického zařízení podle § 36 zákona, nahrazují slovy o uložení povinnosti nahradit další náklady spojené s výkonem trestu podle § 36 zákona, o uložení povinnosti obviněného nahradit náklady spojené s výkonem vazby podle § 21a zákona č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon o výkonu vazby), a slova 38 zákona se nahrazují slovy 38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby.

5

V § 6 odst. 1 se číslo 20 nahrazuje číslem 17.

6

V § 7 odst. 1 se číslo 2 nahrazuje číslem 11.

7

V § 7 odstavec 3 zní:

(3) Z úložného nad 35 000 Kč se na základě rozhodnutí ředitele věznice uhradí i náhrada nákladů výkonu trestu podle § 35 zákona, náhrada dalších nákladů spojených s výkonem trestu podle § 36 zákona, náhrada nákladů výkonu vazby podle § 10, náhrada nákladů spojených s výkonem vazby podle § 21a zákona o výkonu vazby a náhrada škody podle § 38 a § 39a zákona a § 21b zákona o výkonu vazby, pokud nebudou tyto pohledávky uhrazeny srážkami z odměny odsouzeného; tyto úhrady je možné provádět průběžně při výkonu trestu.

8

V § 7 odst. 4 se věty první a druhá nahrazují větou Odsouzený může po splnění povinnosti uložené podle odstavce 3 použít část úložného přesahující částku 35 000 Kč k úhradě výživného osobám, kterým je povinen výživné poskytovat, k úhradě škody nebo nemajetkové újmy, kterou způsobil trestným činem, nebo k vydání bezdůvodného obohacení, které trestným činem získal, k úhradě nákladů spojených se zajištěním vlastního bydlení, k úhradě nákladů spojených s pořízením dokladů potřebných po propuštění z výkonu trestu, k podpoře své rodiny a jiných osob blízkých a osob, které jej ve výkonu trestu odnětí svobody pravidelně navštěvují, a při přerušení výkonu trestu..

9

V § 8 odst. 5 se písmeno a) zrušuje.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena a) a b).

10

V § 9 se na konci textu odstavce 2 a v § 11 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova nebo jím pověřený zaměstnanec Vězeňské služby.

11

V § 13 odst. 1 a v § 16 písm. b) se slovo zaměstnání nahrazuje slovem práce.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2018.

Ministr:

JUDr. Pelikán, Ph.D., v. r.

MENU