330/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. října 2017 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 27. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

330

VYHLÁŠKA

ze dne 27. září 2017,

kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, se mění takto:

1

V nadpisu vyhlášky, § 3 písm. m), § 4 odst. 1 písm. k), § 5 včetně nadpisu a v § 7 písm. f) se slovo podzemního zrušuje.

2

V § 1 písm. c) bodě 5 se slova poskytnutý přenos elektřiny a slova přenos elektřiny nahrazují slovy poskytnutí služby přenosové soustavy.

3

V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova poskytování podpůrných služeb vkládají slova na straně dodávky i odběru elektřiny.

4

V § 2 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

c

podmínky poskytnutí služby distribuční soustavy, kterými jsou

1

způsob stanovení velikosti distribuční kapacity pro provozní zabezpečení distribuční soustavy,

2

platební podmínky poskytnutí služby distribuční soustavy včetně stanovení záloh na platbu za poskytnutí služby distribuční soustavy,

d

technické podmínky připojení výrobny elektřiny, jiné distribuční soustavy, zařízení umožňujícího akumulaci elektrické energie nebo odběrného elektrického zařízení, včetně dobíjecí stanice pro elektrická vozidla, kterými jsou

1

charakteristiky požadavku na připojení,

2

technické požadavky na vybavení místa připojení a na instalaci měřicího zařízení,

3

technické požadavky na připojení výrobny elektřiny,

4

technické požadavky na připojení zařízení umožňujícího akumulaci elektrické energie,

5

technické požadavky na připojení dobíjecích stanic pro elektrická vozidla,

6

technické požadavky pro potřeby dispečerského řízení,

5

V § 2 odst. 1 písm. h) bodě 11 se slova využívání hromadného dálkového nahrazují slovy provozování technických prostředků pro.

6

V § 3 písm. b), i) a k) se slova přepravě plynu, slova přepravu plynu a slova přepravy plynu nahrazují slovy poskytnutí služby přepravy plynu.

7

V § 3 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) a d), která včetně poznámky pod čarou č. 3 znějí:

c

údaje týkající se přepravních kapacit, kterými jsou

1

údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje výši kapacit,

2

informace o maximální výši technické kapacity v návaznosti na technickou kapacitu na jiných propojovacích bodech, dynamickém přístupu u každého propojovacího bodu,

3

postup stanovení vyčleněné přepravní kapacity na každém propojovacím bodě,

4

stanovení konkurenční kapacity,

5

opatření k maximalizaci koordinované kapacity optimalizací technické kapacity, společná metoda podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách3),

6

koordinace výpočtů kapacit se sousedními provozovateli přepravních soustav, postup při nesouladu kapacit provozovatelů přepravních soustav,

7

postup při nabízení nekoordinované přepravní kapacity,

8

postup stanovení velikosti přepravních kapacit pro využití těžebních a vtláčecích výkonů nabízených provozovatelem zásobníku plynu,

d

náležitosti týkající se aukcí přepravní kapacity, kterými jsou

1

údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje aukční kalendář,

2

mechanismus a podmínky stanovení koordinované kapacity pro každý propojovací bod a údaj o internetové adrese, prostřednictvím které provozovatel přepravní soustavy uveřejňuje konkrétní výši koordinované kapacity,

3

údaje o platformách na jednotlivých propojovacích bodech, prostřednictvím nichž probíhá rezervace přepravních kapacit,

3

Čl. 6 nařízení Komise (EU) č. 984/2013 ze dne 14. října 2013, kterým se zavádí kodex sítě pro mechanismy přidělování kapacity v plynárenských přepravních soustavách a kterým se doplňuje nařízení (ES) č. 715/2009 .

Dosavadní písmena c) až m) se označují jako písmena e) až o).

8

V § 3 písm. e) se na konci textu bodu 1 doplňují slova , včetně požadavků na finanční způsobilost v případě aukce, u níž není známá konečná cena.

9

V § 3 písmeno f) zní:

f

stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k přepravě,

10

V § 3 se písmeno n) zrušuje.

Dosavadní písmeno o) se označuje jako písmeno n).

11

V § 3 se na konci písmene n) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena o) až r), která znějí:

o

mechanismus řízení toků plynu na každém propojovacím bodě,

p

pravidla zajišťující soulad mezi přidělovanými množstvími plynu na obou stranách každého propojovacího bodu,

q

postup sesouhlasení nominací pro každý propojovací bod,

r

forma a náležitosti žádosti o přepravu plynu ve zkušebním provozu.

12

V § 4 odst. 1 písm. b), g) a h) se slova distribuci plynu nahrazují slovy zajištění služby distribuční soustavy.

13

V § 4 odst. 1 se na konci písmene c) doplňuje bod 4, který zní:

4

zánik a ukončení rezervace distribuční kapacity,

14

V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

d

stanovení podmínek pro převzetí nebo pro odmítnutí plynu k distribuci,

15

V § 4 odst. 1 písm. h) se slova distribuce plynu nahrazují slovy zajištění služby distribuční soustavy.

16

V § 4 odst. 1 se písmeno i) zrušuje.

Dosavadní písmena j) a k) se označují jako písmena i) a j).

17

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Obsahovými náležitostmi Řádu provozovatele distribuční soustavy, která není přímo připojena k přepravní soustavě, jsou obsahové náležitosti podle odstavce 1 písm. a) až d), g), h) a j).

18

V § 5 se na konci textu písmene b) doplňují slova , popis nabízených produktů a způsob určení ceny denních produktů.

19

V § 5 se na konci písmene c) doplňuje bod 5, který zní:

5

náležitosti a předpoklady pro uzavření smlouvy o uskutečnění aukce skladovací kapacity,

20

V § 5 písmeno e) zní:

e

postup uplatňovaný provozovatelem zásobníku plynu při vtláčení nebo těžbě plynu mezi vtláčecím a těžebním obdobím,

21

V § 6 a 7 se na konci písmene a) doplňuje bod 3, který zní:

3

metodikách a použitých zdrojích, včetně jejich internetových adres,

22

V § 6 se na konci písmene d) doplňují body 4 a 5, které znějí:

4

zahájení nebo ukončení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,

5

stanovení národního energetického mixu,

23

V § 6 písm. f) bodě 6 a v § 7 písm. f) bodě 5 se slova s průběhovým měřením zrušují.

24

V § 6 se na konci písmene f) doplňují body 8 až 12, které znějí:

8

způsob označení náhradních platných hodnot při poruše měřicího zařízení,

9

způsob informování operátora trhu o nulové hodnotě odběru elektřiny v odběrném místě,

10

způsob stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu,

11

postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty spotřeby a odhady spotřeby podle typových diagramů,

12

postup při stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách,

25

V § 6 se na konci písmene h) doplňuje bod 5, který včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

5

postup evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů s elektřinou4),

4

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1227/2011 ze dne 25. října 2011 o integritě a transparentnosti velkoobchodních trhů s energií.

26

V § 6 se na konci písmene j) a v § 7 na konci písmene i) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 4, který zní:

4

postup při finančním vypořádání odchylek a termíny jednotlivých etap.

27

V § 7 úvodní části ustanovení se za slovo náležitostmi vkládají slova obchodních podmínek.

28

V § 7 se na konci písmene d) doplňuje bod 4, který zní:

4

zahájení nebo ukončení dodávky plynu dodavatelem poslední instance,

29

V § 7 se na konci písmene f) doplňují body 7 a 8, které znějí:

7

postup při vyhodnocení rozdílů mezi odečty a hodnotami spotřeby na základě typových diagramů dodávek,

8

postup při vyhodnocení rozdílů mezi plánovanou a skutečnou hodnotou ztrát v distribuční soustavě,

30

V § 7 písm. h) bodě 4 se slovo tolerancí nahrazuje slovem flexibilitou.

31

V § 7 se na konci písmene h) doplňuje bod 6, který zní:

6

postup evidování, poskytování a oznamování obchodních údajů z krátkodobých trhů s plynem4),

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.

Předseda Rady Energetického regulačního úřadu:

Ing. Outrata v. r.

MENU