330/2017 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. října 2017 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 27. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
330

VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2017,
kterou se mění vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech
Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy,
Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy,
Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu        Energetický regulační úřad stanoví podle § 98a odst. 2 písm. b) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb. a zákona č. 211/2011 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 401/2010 Sb., o obsahových náležitostech Pravidel provozování přenosové soustavy, Pravidel provozování distribuční soustavy, Řádu provozovatele přepravní soustavy, Řádu provozovatele distribuční soustavy, Řádu provozovatele podzemního zásobníku plynu a obchodních podmínek operátora trhu, se mění takto:

        1.  V nadpisu vyhlášky, § 3 písm. m), § 4 odst. 1 písm. k), § 5 včetně nadpisu a v § 7 písm. f) se slovo „podzemního“ zrušuje.

        2.  V § 1 písm. c) bodě 5 se slova „poskytnutý přenos elektřiny“ a slova „přenos elektřiny“ nahrazují slovy „poskytnutí služby přenosové soustavy“.

        3.  V § 2 odst. 1 písm. b) se za slova „poskytování podpůrných služeb“ vkládají slova „na straně dodávky i odběru elektřiny“.

        4.  V § 2 odst. 1 písmena c) a d) znějí:

„c)   podmínky poskytnutí služby distribuční soustavy, kterými jsou

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU