329/2017 Sb.Vyhláška o požadavcích na projekt jaderného zařízení

Částka: 112 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. října 2017 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 26. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
329

VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2017
o požadavcích na projekt jaderného zařízení


        Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 236 zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, k provedení § 24 odst. 7, § 44 odst. 4 písm. a) a b), § 45 odst. 4 a § 46 odst. 8:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Euratomu1) a upravuje

a)   požadavky na obsah dokumentace pro povolovanou činnost,

b)   výčet bezpečnostních funkcí, které musí jaderné zařízení plnit, a jejich rozdělení do kategorií podle významu pro jadernou bezpečnost,

c)   bezpečnostní třídy a kritéria pro zařazení vybraných zařízení do těchto tříd,

d)   způsob zajištění ochrany do hloubky a

e)   obsah požadavků na projekt jaderného zařízení podle § 46 odst. 1, odst. 2 písm. a), b), e), g), i), k) až m) a odstavce 3 atomového zákona.


Pojmy

§ 2

        Pro účely této vyhlášky se rozumí

a)   prakticky vyloučenou skutečností podmínka, stav nebo událost, jejichž výskyt je považován za fyzikálně nemožný nebo které jsou s vysokým stupněm věrohodnosti velmi nepravděpodobné,

b)   základní bezpečnostní funkcí bezpečnostní funkce zajišťující plnění principů bezpečného využívání jaderné energie podle § 45 odst. 2 a 3 atomového zákona,

c)   bezpečným stavem jaderného zařízení stav jaderného zařízení, ve kterém je dlouhodobě zajištěno plnění základních bezpečnostních funkcí,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Pojmy
§ 3  
ČÁST DRUHÁ - PLNĚNÍ PRINCIPŮ BEZPEČNÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE
HLAVA I - OBECNÁ PRAVIDLA PLNĚNÍ PRINCIPŮ BEZPEČNÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE
§ 4 - Bezpečnostní cíle projektu jaderného zařízení
§ 5 - Skutečnosti podmiňující projektování a provoz jaderného zařízení
§ 6 - Uplatnění ochrany do hloubky
§ 7  
§ 8 - Požadavky na vybraná zařízení a bezpečnostní funkce
§ 9  
§ 10 - Projektová východiska
§ 11  
§ 12  
HLAVA II - PRAVIDLA PLNĚNÍ PRINCIPŮ BEZPEČNÉHO VYUŽÍVÁNÍ JADERNÉ ENERGIE U ZVLÁŠTNÍCH ČINNOSTÍ A JADERNÝCH ZAŘÍZENÍ
§ 13 - Plnění principů bezpečného využívání jaderné energie při manipulaci s jaderným palivem a jeho skladování
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Plnění principů bezpečného využívání jaderné energie při vyřazování z provozu jaderného zařízení
§ 17 - Plnění principů bezpečného využívání jaderné energie při nakládání s radioaktivním odpadem
§ 18 - Plnění principů bezpečného využívání jaderné energie skladem radioaktivního odpadu
§ 19 - Plnění principů bezpečného využívání jaderné energie úložištěm radioaktivního odpadu
ČÁST TŘETÍ - PREVENCE, ODOLNOST A OCHRANA JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ PŘED VNITŘNÍMI UDÁLOSTMI
§ 20 - Základní projektové vnitřní postulované iniciační události
§ 21 - Postulované iniciační události a scénáře pro rozšířené projektové podmínky
§ 22 - Kategorizace vnitřních postulovaných iniciačních událostí a scénářů
§ 23 - Zajištění prevence, odolnosti a ochrany jaderného zařízení před vlivem požáru, exploze nebo zplodin hoření na jaderném zařízení
ČÁST ČTVRTÁ - POŽADAVKY NA PROJEKT JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ Z HLEDISKA VYHODNOCOVÁNÍ PREVENCE, ODOLNOSTI A OCHRANY JADERNÉHO ZAŘÍZENÍ
§ 24 - Obecná pravidla
§ 25  
§ 26 - Hodnocení bezpečnosti projektu pro základní projektové vnitřní postulované iniciační události
§ 27 - Hodnocení bezpečnosti projektu pro případ rozšířených projektových podmínek
§ 28  
ČÁST PÁTÁ - POŽADAVKY NA SYSTÉMY, KONSTRUKCE A KOMPONENTY
HLAVA I - OBECNÉ POŽADAVKY NA SYSTÉMY, KONSTRUKCE A KOMPONENTY
§ 29 - Spolehlivost systémů, konstrukcí a komponent a odolnost proti poruchám
§ 30  
§ 31 - Požadavky na vybraná zařízení v průběhu životního cyklu jaderného zařízení
HLAVA II - POŽADAVKY NA TECHNICKÉ SPECIFIKACE SYSTÉMŮ, KONSTRUKCÍ A KOMPONENT JADERNÉHO REAKTORU
§ 32 - Aktivní zóna
§ 33  
§ 34 - Systémy řízení reaktivity a odstavení jaderného reaktoru
§ 35  
§ 36 - Primární okruh
§ 37  
§ 38  
§ 39 - Informační a řídicí systémy
§ 40 - Ochranné systémy
§ 41 - Pracoviště a systémy pro ovládání jaderného zařízení
§ 42 - Elektrické napájecí systémy
§ 43 - Systém ochranné obálky
§ 44  
§ 45  
§ 46 - Pomocné a podpůrné služby a systémy
§ 47 - Systém přeměny energie
ČÁST ŠESTÁ - TECHNICKÉ PROSTŘEDKY K ZAJIŠTĚNÍ RADIAČNÍ OCHRANY
§ 48  
§ 49  
ČÁST SEDMÁ - ZVLÁDÁNÍ RADIAČNÍ MIMOŘÁDNÉ UDÁLOSTI
§ 50  
§ 51  
§ 52  
§ 53  
§ 54  
ČÁST OSMÁ - ZABEZPEČENÍ
§ 55  
ČÁST DEVÁTÁ - DOKUMENTACE PRO POVOLOVANOU ČINNOST
§ 56 - Předběžná bezpečnostní zpráva
§ 57 - Provozní bezpečnostní zpráva
ČÁST DESÁTÁ - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 58 - Oznámení
§ 59 - Účinnost
Příloha č. 1 - Kategorie bezpečnostních funkcí pro zařazení vybraných zařízení do bezpečnostních tříd
Příloha č. 2 - Obsah předběžné bezpečnostní zprávy
Příloha č. 3 - Obsah provozní bezpečnostní zprávy
Příloha č. 4 - Obsah provozní bezpečnostní zprávy pro jaderné zařízení s jaderným reaktorem
Zavřít
MENU