326/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. října 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. září 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá účinnosti:

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

326

ZÁKON

ze dne 5. září 2017,

kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Čl. I

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 436/2009 Sb., zákona č. 38/2012 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 256/2016 Sb. a zákona č. 298/2016 Sb., se mění takto:

1

V § 1 odst. 1 se slova Evropských společenství1) nahrazují slovy Evropské unie1) a slovo úřadů se nahrazuje slovem orgánů.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

1

Směrnice 2001/42/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU ze dne 13. prosince 2011 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/52/EU ze dne 16. dubna 2014, kterou se mění směrnice Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí.

2

V § 1 odst. 3 se slovo předpisů,1a) nahrazuje slovem předpisů, a věta druhá se zrušuje.

Poznámka pod čarou č. 1a se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.

3

V § 2 se za slova Posuzují se vlivy na vkládají slova obyvatelstvo a, za slovo ekosystémy, se vkládají slova biologickou rozmanitost,, slova horninové prostředí, se zrušují, slovo památky se nahrazuje slovem dědictví a na konci se doplňuje věta Vlivy na biologickou rozmanitost se posuzují se zvláštním zřetelem na evropsky významné druhy, ptáky a evropská stanoviště15)..

Poznámky pod čarou č. 2 a 15 znějí:

2

Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

15

§ 3 odst. 1 písm. o) a p) a § 5a odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

4

V § 3 písmeno a) zní:

a

záměrem

1

stavby, zařízení, činnosti a technologie uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu,

2

stavby, zařízení, činnosti a technologie, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti,

5

V § 3 písm. b) se za slova plány nebo programy vkládají slova včetně těch, které jsou spolufinancované z prostředků fondů Evropské unie,.

6

V § 3 písm. e) se slova správním úřadem správní úřad nahrazují slovy orgánem správní orgán.

7

V § 3 písmeno g) zní:

g

navazujícím řízením řízení vedené k záměru nebo jeho změně, které podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, jde-li o

1

územní řízení,

2

stavební řízení,

3

společné územní a stavební řízení,

4

opakované stavební řízení,

5

řízení o dodatečném povolení stavby,

6

řízení o povolení hornické činnosti,

7

řízení o stanovení dobývacího prostoru,

8

řízení o povolení činnosti prováděné hornickým způsobem,

9

řízení o povolení k nakládání s povrchovými a podzemními vodami,

10

řízení o vydání integrovaného povolení,

11

řízení o vydání povolení provozu stacionárního zdroje,

12

řízení o vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů,

13

řízení, v němž se vydává rozhodnutí nezbytné pro uskutečnění záměru, není-li vedeno žádné z řízení podle bodů 1 až 12, a

14

řízení o změně rozhodnutí vydaného v řízeních podle bodů 1 až 13 k dosud nepovolenému záměru nebo jeho části či etapě, má-li dojít ke změně podmínek rozhodnutí, které byly převzaty ze stanoviska,

8

V § 3 se na konci písmene j) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až n), která znějí:

k

oznamovatelem ten, kdo hodlá provést záměr,

l

posouzením vlivů záměru na životní prostředí proces, který sestává z vypracování a projednání dokumentace, zpracování posudku, vydání stanoviska a jeho zahrnutí do příslušného rozhodnutí vydaného v navazujícím řízení,

m

povoleným záměrem nebo jeho částí či etapou záměr nebo jeho část či etapa, k nimž byla vydána rozhodnutí v navazujících řízeních podle písmene g) bodů 1 až 13 vyžadovaná zvláštními právními předpisy,

n

podlimitním záměrem záměr uvedený v příloze č. 1 k tomuto zákonu kategorii II, který nedosahuje příslušné limitní hodnoty, je-li uvedena.

9

V § 4 odst. 1 písm. a) až c) a f) se slovo posuzování nahrazuje slovy posouzení vlivů záměru na životní prostředí.

10

V § 4 odst. 1 písmeno d) zní:

d

podlimitní záměry, které dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, nacházejí se ve zvláště chráněném území nebo jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

11

V § 4 odst. 1 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní:

e

změny podlimitních záměrů, které vlastní kapacitou nebo rozsahem dosáhnou alespoň 25 % příslušné limitní hodnoty, v jejichž důsledku podlimitní záměr současně naplní příslušnou limitní hodnotu nebo kritéria podle písmene d) a příslušný úřad stanoví, že budou podléhat zjišťovacímu řízení; tyto změny záměrů podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

Dosavadní písmena e) až f) se označují jako písmena f) až g).

12

V § 4 odst. 1 písmeno f) zní:

f

záměry podle § 3 písm. a) bodu 2; tyto záměry podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení,

13

V § 4 odst. 1 písm. g) se text § 9a odst. 4 nahrazuje textem § 9a odst. 6.

14

V § 4 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:

h

části nebo etapy záměru podle § 9a odst. 5; tyto části nebo etapy záměru podléhají posouzení vlivů záměru na životní prostředí, pokud se tak stanoví ve zjišťovacím řízení.

15

V § 4 odstavec 2 zní:

(2) Vláda může rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, popřípadě jeho část, který je určený výhradně pro účely obrany nebo bezprostředního odvrácení nebo zmírnění důsledků mimořádné události, která by mohla vážně ohrozit zdraví, bezpečnost, majetek obyvatelstva nebo životní prostředí, pokud by mohlo posuzování tyto účely nepříznivě ovlivnit.

Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.

16

V § 4 se doplňují odstavce 3 a 4, které znějí:

(3) Vláda může dále ve výjimečném případě rozhodnout, že předmětem posuzování podle tohoto zákona není záměr, u kterého veřejný zájem na jeho provedení výrazně převažuje nad veřejným zájmem na ochraně životního prostředí a veřejného zdraví, není-li vzhledem k okolnostem možné posuzování záměru provést, aniž by byl nepříznivě ovlivněn účel záměru. Součástí návrhu na postup podle věty první je vždy vyjádření Ministerstva životního prostředí (dále jen ministerstvo). U záměru vyloučeného podle věty první vláda

a

může stanovit jinou formu posuzování,

b

zajistí zveřejnění informace o vyloučení podle věty první, jeho důvodech a výsledku posuzování podle písmene a) a

c

před vydáním rozhodnutí, které povoluje umístění nebo provedení záměru, informuje Evropskou komisi o důvodech vyloučení podle věty první a poskytne jí informace zveřejněné podle písmene b).

(4) Rozhodne-li vláda podle odstavce 3 o tom, že záměr není předmětem posuzování, použijí se § 11 až 13 přiměřeně. U záměrů podle § 4 odst. 1 písm. f) oznamovatel zajistí zpracování posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace. Závěry tohoto posouzení zahrne orgán příslušný ke schválení záměru do svého rozhodnutí; § 45i odst. 8 až 11 zákona o ochraně přírody a krajiny se použijí obdobně.

17

V § 5 odst. 1 se za slova přímých a nepřímých vkládá slovo významných.

18

V § 5 odst. 2 se věta první zrušuje.

19

V § 5 odst. 3 se za slova i jeho vkládá slovo případné a věta druhá se nahrazuje větou Posuzují se vlivy související s běžným provozováním záměru i vlivy vyplývající ze zranitelnosti záměru vůči závažným nehodám nebo katastrofám, které jsou pro daný záměr relevantní..

Poznámka pod čarou č. 4 se zrušuje.

20

V § 5 odst. 4 se slovo nepříznivým nahrazuje slovy možným významným negativním a na konci textu odstavce se doplňují slova , a dále návrh opatření k monitorování možných významných negativních vlivů na životní prostředí, nevyplývají-li z požadavků jiných právních předpisů.

21

V § 6 odst. 1 se slova Ten, kdo hodlá provést záměr (dále jen oznamovatel), nahrazují slovem Oznamovatel a věty druhá a třetí se zrušují.

22

V § 6 odst. 2 se za slova podlimitní záměr vkládají slova nebo jeho změnu podle § 4 odst. 1 písm. d) nebo e) a slovo písemně se nahrazuje slovy v listinné podobě.

23

V § 6 odst. 3 se slova k zásadám nahrazují slovy ke kritériím.

24

V § 6 odst. 4 se slovo písemně nahrazuje slovy v listinné podobě, text a e) se nahrazuje textem f) a g), za slova příloha č. 3 k tomuto zákonu se vkládají slova ; oznámení se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování, případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle zvláštních právních předpisů a s případným zohledněním kritérií pro zjišťovací řízení uvedených v příloze č. 2 k tomuto zákonu a slova , který podléhá posouzení podle přílohy č. 1 k tomuto zákonu se nahrazují slovy podle § 4 odst. 1 písm. a).

25

V § 6 odstavec 7 zní:

(7) Pokud oznámení splňuje náležitosti podle odstavců 4 a 6, zveřejní jej příslušný úřad podle § 16 do 7 pracovních dnů ode dne jeho obdržení. Příslušný úřad v téže lhůtě zašle oznámení, popřípadě informaci o oznámení s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.

26

V § 6 odst. 8 se slova správní úřady nahrazují slovem orgány, číslo 20 se nahrazuje číslem 30 a slova nemusí přihlížet se nahrazují slovem nepřihlíží.

27

V § 7 odst. 2 větě první se text f) nahrazuje textem h), slova významně ovlivnit územní se nahrazují slovy mít významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost, slova zda bude posuzován se nahrazují slovy tedy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí a věta druhá se nahrazuje větou Podléhá-li záměr posouzení vlivů záměru na životní prostředí podle tohoto zákona, je předmětem zjišťovacího řízení také upřesnění podle odstavce 1..

28

V § 7 odst. 3 se slovo zásad nahrazuje slovem kritérií a slova správních úřadů se nahrazují slovem orgánů.

29

V § 7 odst. 4 se věta druhá nahrazuje větou Závěr zjišťovacího řízení neprodleně zašle příslušný úřad oznamovateli, dotčeným územním samosprávným celkům a dotčeným orgánům a zveřejní jej podle § 16..

30

V § 7 odst. 5 se slova má být posuzován nahrazují slovy podléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí a slovo zásad se nahrazuje slovem kritérií.

31

V § 7 odst. 6 se slova nebo jeho změna nebudou posuzovány nahrazují slovy podle odstavce 2 nepodléhá posouzení vlivů záměru na životní prostředí a slovo zásad se nahrazuje slovem kritérií.

32

V § 7 odstavce 7 a 8 znějí:

(7) U záměrů, které podle stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného podle zákona o ochraně přírody a krajiny mohou samostatně nebo ve spojení s jinými významně ovlivnit předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti, může v odůvodněném písemném závěru příslušný úřad požadovat, aby posouzení zpracované osobou, která je držitelem zvláštní autorizace14), bylo též součástí dokumentace, a to zejména s ohledem na obsah obdržených vyjádření, případně obsah posouzení zpracovaného osobou, která je držitelem zvláštní autorizace.

(8) Byl-li záměr předložen ve variantách, je součástí závěru zjišťovacího řízení i výsledek vyhodnocení jednotlivých variant z hlediska vlivů na životní prostředí s uvedením jejich pořadí. Příslušný úřad může v odůvodněném písemném závěru navrhnout zpracování variant řešení záměru, které se zpravidla liší umístěním, kapacitou, použitou technologií či okamžikem provedení, jestliže je jejich provedení účelné a z technických hledisek možné.

33

V § 8 odstavec 1 zní:

(1) Nejde-li o postup podle § 6 odst. 5, zajistí oznamovatel na základě oznámení, vyjádření k oznámení podle § 6 odst. 8 a odůvodněného písemného závěru podle § 7 odst. 5 zpracování dokumentace osobou k tomu oprávněnou podle § 19, a to v listinné podobě v počtu vyhotovení stanoveném dohodou s příslušným úřadem a v elektronické podobě. Náležitosti dokumentace jsou uvedeny v příloze č. 4 k tomuto zákonu; dokumentace se zpracovává se zohledněním současného stavu poznatků a metod posuzování a případných výsledků jiných environmentálních hodnocení podle příslušných právních předpisů.

34

V § 8 odst. 2 se slova zašle k vyjádření dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům a zajistí zveřejnění informace o dokumentaci podle § 16 a na internetu zveřejní vždy alespoň textovou část dokumentace nahrazují slovy zveřejní podle § 16 a dokumentaci, popřípadě informaci o dokumentaci, zašle s žádostí o vyjádření dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům.

35

V § 8 odst. 3 se slova správní úřady nahrazují slovem orgány a slova úřad nemusí přihlížet se nahrazují slovy příslušný úřad nepřihlíží.

36

V § 8 odstavec 4 zní:

(4) Po uplynutí lhůty podle odstavce 3 předá příslušný úřad obdržená vyjádření neprodleně zpracovateli posudku.

37

V § 8 se na konci textu odstavce 5 doplňují slova ; informaci o vrácení dokumentace zveřejní podle § 16. Není-li doplněná nebo přepracovaná dokumentace předložena ve lhůtě 3 let ode dne vrácení dokumentace podle věty první, příslušný úřad posuzování ukončí.

38

V § 8 odst. 6 se věty druhá a třetí zrušují.

39

V § 9 odst. 2 se slovo tento zrušuje a slova , popřípadě oznámení a všech podaných vyjádření k nim se nahrazují slovy a vyjádření k ní podaných, se zohledněním závěrů z veřejného projednání podle § 17, bylo-li konáno.

40

V § 9 odst. 3 se slova Doba pro zpracování posudku nahrazují slovy Příslušný úřad stanoví zpracovateli posudku lhůtu pro předložení posudku, která, slova Tato lhůta může být se nahrazují slovy Tuto lhůtu může, slovo překročena se nahrazuje slovy příslušný úřad na žádost zpracovatele posudku prodloužit a číslo 30 se nahrazuje číslem 20.

41

V § 9 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova a stanoví mu přiměřenou lhůtu, ve které je povinen posudek předložit, která nesmí být delší než 30 dnů; současně o tomto postupu vyrozumí oznamovatele.

42

V § 9 odstavec 8 zní:

(8) Nebude-li posudek předložen ve lhůtě stanovené v § 9 odst. 3 nebo 7, vyzve příslušný úřad zpracovatele posudku k jeho doložení v dodatečné lhůtě 15 dní. Pokud nebude posudek předložen ani po uplynutí dodatečné lhůty, sníží příslušný úřad odměnu o finanční sankce podle § 18 odst. 3 věty první.

43

V § 9 se odstavce 9 a 10 zrušují.

44

V § 9a odst. 1 se slova dokumentace, popřípadě oznámení, posudku a veřejného projednání podle § 17 a vyjádření k nim uplatněných nahrazují slovy dokumentace, vyjádření k ní podaných, veřejného projednání a posudku a slova uplynutí lhůty pro vyjádření k se nahrazují slovem obdržení.

45

V § 9a odst. 2 se slovo úřadům nahrazuje slovem orgánům a slova zajistí jeho zveřejnění se nahrazují slovy zveřejní jej spolu s posudkem.

46

V § 9a odstavec 3 zní:

(3) Stanovisko je podkladem pro vydání rozhodnutí v navazujících řízeních. Stanovisko předkládá oznamovatel v žádosti jako jeden z podkladů pro navazující řízení. Stanovisko musí být platné v době vydání rozhodnutí v navazujících řízeních v prvním stupni.

47

V § 9a se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:

(4) Platnost stanoviska je 7 let ode dne jeho vydání. Platnost stanoviska příslušný úřad na žádost oznamovatele prodlouží o 5 let, a to i opakovaně, pokud nedošlo ke změnám podmínek v dotčeném území nebo poznatků a metod posuzování, v jejichž důsledku by záměr mohl mít dosud neposouzené významné vlivy na životní prostředí. Žádost o prodloužení platnosti stanoviska musí být podána před jejím uplynutím; platnost stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti stanoviska je podklad obsahující popis aktuálního stavu dotčeného území včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání stanoviska. Dojde-li ke zrušení rozhodnutí v navazujícím řízení v prvním stupni podle odstavce 3 věty třetí, má se za to, že platnost stanoviska neuplyne dříve než 60 dnů po dni, kdy ke zrušení takového rozhodnutí došlo.

(5) Nelze-li platnost stanoviska prodloužit z důvodu změn podle odstavce 4 věty druhé, které se vztahují pouze k určité části nebo etapě záměru, je taková část nebo etapa předmětem posuzování podle § 4 odst. 1 písm. h). Oznamovatel k takové části nebo etapě záměru předloží oznámení podle § 6 ve lhůtě stanovené příslušným úřadem. Dojde-li k vydání rozhodnutí podle § 7 odst. 6, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží. Nepředloží-li oznamovatel oznámení ve stanovené lhůtě nebo je-li vydán odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5, příslušný úřad platnost stanoviska prodlouží jen částečně, a to v rozsahu, ve kterém se jej nedotýkají změny podle věty první.

Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 6 a 7.

48

V § 9a odst. 6 se věta první nahrazuje větou Nejdříve 90 dnů před podáním žádosti o zahájení navazujícího řízení, nejpozději však v den podání žádosti o zahájení navazujícího řízení, předloží oznamovatel příslušnému úřadu, který vydal stanovisko, dokumentaci pro příslušné navazující řízení včetně úplného popisu případných změn oproti záměru, ke kterému bylo vydáno stanovisko, a to v rozsahu části nebo etapy záměru, která je předmětem navazujícího řízení., text f) se nahrazuje textem g) a slova závazné stanovisko nevydá. Nesouhlasné závazné stanovisko může příslušný úřad vydat také tehdy, pokud dokumentace podle věty první nebyla předána včas nebo pokud popis případných změn není úplný se nahrazují slovy vydá souhlasné závazné stanovisko. V tomto závazném stanovisku příslušný úřad s přihlédnutím k podkladům podle odstavce 1 určí, které z podmínek stanoviska jsou v důsledku jiných změn záměru neproveditelné, a to případně v součinnosti s příslušnými dotčenými orgány. Pokud nebyly dokumenty podle věty první předány ve stanovené lhůtě, má se za to, že nebyly předány.

49

V § 9a se odstavec 7 zrušuje.

50

V § 9c odst. 3 písm. a) se slova obec dotčená záměrem nahrazují slovy dotčený územní samosprávný celek.

51

V § 10a odst. 1 písm. a) se slova koncepce, u nichž nutnost jejich posouzení, s ohledem na možný vliv na životní prostředí, vyplývá ze zvláštního právního předpisu, a dále koncepce spolufinancované z prostředků fondů Evropských společenství; tyto koncepce podléhají posuzování vždy, pokud je dotčené území tvořeno územním obvodem více než jedné obce nahrazují slovy a dále koncepce, u kterých podle stanoviska orgánu ochrany přírody nelze vyloučit významný vliv na předmět ochrany nebo celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti podle zákona o ochraně přírody a krajiny; tyto koncepce podléhají posuzování vždy.

52

V § 10a odst. 1 písm. b) se slova pouze jedné obce nahrazují slovy jedné nebo několika obcí, které stanoví využití území místního významu.

53

V § 10a se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí:

(2) Rámec pro budoucí povolení záměrů uvedených v příloze č. 1 k tomuto zákonu je dán vždy, pokud koncepce stanoví podmínky pro jejich povolování, zejména pokud jde o umístění, povahu, velikost, provozní podmínky nebo požadavky na přírodní zdroje.

(3) Posuzování vlivů záměru na životní prostředí nenahrazuje posuzování vlivů koncepce na životní prostředí. Údaje získané při posuzování vlivů záměru na životní prostředí, případně při hodnocení důsledků záměru na předmět ochrany a celistvost evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a na stav jejich ochrany lze využít při posuzování vlivů koncepce na životní prostředí.

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 4.

54

V § 10c odst. 1 se za slova Ten, kdo vkládají slova zpracovává koncepci nebo a slova ke zpracování koncepce se nahrazují slovy k jejímu zpracování.

55

V § 10c odstavec 2 zní:

(2) Pokud oznámení koncepce splňuje náležitosti podle odstavce 1, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, informaci o přijetí oznámení koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k oznámení koncepce. V téže lhůtě zveřejní oznámení podle § 16.

56

V § 10d odst. 1 se slova koncepce nebo změna koncepce nahrazují slovy provádění koncepce nebo její změna může mít významný vliv na životní prostředí a zda.

57

V § 10d odst. 2 se za slova oznámení koncepce vkládá slovo odůvodněným.

58

V § 10d se odstavec 4 zrušuje.

Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.

59

V § 10d odst. 5 a v § 10g odst. 3 se slova správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům nahrazují slovy orgánům a dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2,.

60

V § 10e odst. 1 se slova do 30 dnů ode dne obdržení závěru zjišťovacího řízení zrušují a za slova a informovat o tom se vkládají slova nejpozději s předáním návrhu koncepce podle § 10f odst. 1.

61

V § 10e odst. 4 se slova správních úřadů nahrazují slovem orgánů.

62

V § 10e se doplňuje odstavec 5, který zní:

(5) Předkladatel spolupracuje při zpracování návrhu koncepce s posuzovatelem s cílem zohlednit v koncepci posuzovatelem doporučená opatření pro předcházení, snížení nebo kompenzaci negativních vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví.

63

V § 10f odstavec 2 zní:

(2) Pokud vyhodnocení obsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, zašle příslušný úřad do 10 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh koncepce, dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2, informaci o přijetí návrhu koncepce spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce. Příslušný úřad zároveň může na základě návrhu koncepce a vyjádření veřejnosti k oznámení stanovit, že od veřejného projednání upouští. V téže lhůtě zveřejní návrh koncepce podle § 16. Pokud vyhodnocení neobsahuje náležitosti podle přílohy č. 9 k tomuto zákonu, vrátí jej v téže lhůtě příslušný úřad k doplnění.

64

V § 10f odst. 3 se slova na internetu a nejméně ještě jedním v dotčeném území obvyklým způsobem (například v tisku apod.), zrušují.

65

V § 10f odst. 4 se za větu první vkládá věta Veřejné projednání zajišťuje předkladatel. a na konci odstavce se doplňuje věta Na veřejné projednání návrhu koncepce se nevztahuje § 17..

66

V § 10f odstavec 6 zní:

(6) Upustí-li příslušný úřad od veřejného projednání postupem podle odstavce 2, může každý zaslat své písemné vyjádření k návrhu koncepce příslušnému úřadu ve lhůtě do 20 dnů ode dne jeho zveřejnění. K vyjádřením zaslaným po lhůtě příslušný úřad nepřihlíží.

67

V § 10f se doplňují odstavce 7 a 8, které znějí:

(7) Příslušný úřad neprodleně po uplynutí lhůty podle odstavce 5 nebo 6 zašle došlá vyjádření předkladateli.

(8) Předkladatel ve spolupráci s posuzovatelem zajistí vypořádání všech vyjádření k návrhu koncepce. Upravený návrh koncepce včetně informace o způsobu vypořádání všech vyjádření zašle předkladatel bez zbytečného odkladu příslušnému úřadu.

68

V § 10g odst. 1 se za slovo na základě vkládá slovo upraveného, slova k němu po- daných a se nahrazují slovy podaných k návrhu koncepce a závěrů, číslo 30 se nahrazuje číslem 20 a slova zápisu z veřejného projednání návrhu koncepce se nahrazují slovy upraveného návrhu koncepce včetně informace o způsobu vypořádání vyjádření.

69

V § 10g odstavec 5 zní:

(5) Předkladatel je povinen zveřejnit schválenou koncepci včetně prohlášení, které obsahuje zejména

a

informaci, jak byly ve schválené koncepci zohledněny požadavky a podmínky vyplývající ze stanoviska ke koncepci,

b

informaci, jak bylo ve schválené koncepci zohledněno vyjádření dotčeného státu, pokud byla koncepce předmětem mezistátního posuzování podle § 14a,

c

odůvodnění vybrané varianty, pokud byl návrh koncepce zpracován ve variantách,

d

informaci o účasti veřejnosti při zpracování koncepce a v procesu posuzování vlivů koncepce na životní prostředí,

e

informaci o přijatých opatřeních pro zajištění sledování a rozboru vlivů koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví podle § 10h.

70

V § 10g se doplňuje odstavec 6, který zní:

(6) O zveřejnění prohlášení podle odstavce 5 je předkladatel povinen do 7 pracovních dnů informovat příslušný úřad, dotčené orgány, dotčené kraje a případně také dotčené obce, které příslušný úřad určil podle § 10c odst. 2.

71

V § 10h odst. 1 a 2 se slova správní úřady nahrazují slovem orgány a slovo závažné se nahrazuje slovem významné.

72

V § 10i odst. 1 se text l) nahrazuje textem k), text e) se nahrazuje textem d), text , 10g se zrušuje a věta čtvrtá se nahrazuje větou Ustanovení § 10g se použije přiměřeně..

73

V § 10i odst. 2 se za slova Ministerstvo nebo orgán kraje vkládají slova v přenesené působnosti (dále jen orgán kraje).

74

§ 10j se zrušuje.

75

V § 11 odst. 1 písm. a) a b) se slova uvedený v příloze č. 1, záměr dle § 4 odst. 1 písm. d) a e) nahrazují slovy podle § 4 odst. 1.

76

V § 11 odst. 3 se text B nahrazuje slovy KÚ neprodleně.

77

V § 13 odstavec 1 zní:

(1) Pokud se jedná o záměr podle § 11 odst. 1 písm. a), nebo jestliže dotčený stát o posuzování záměru požádal podle § 11 odst. 1 písm. b), oznámení se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Oznámení včetně překladu zašle ministerstvo do 7 pracovních dnů po jeho obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření spolu s údaji o průběhu posuzování včetně označení příslušného úřadu, který zajišťuje mezistátní posuzování záměru, a informacemi o rozhodnutích, která mohou být vydána v navazujících řízeních.

78

V § 13 odst. 2 se slova , která se v případě mezistátního posuzování vypracovává vždy, zrušují.

79

V § 13 odst. 3 se věta první nahrazuje větami Dokumentace se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo. Dokumentaci včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů po jejím obdržení dotčenému státu s žádostí o vyjádření a nabídne mu předběžné projednávání, zejména je-li dokumentace zpracována ve variantách, včetně sdělení opatření ke zmírnění závažných vlivů přesahujících státní hranice (dále jen konzultace)..

80

V § 14 odstavec 1 zní:

(1) Pokud ministerstvo obdrží oznámení záměru nebo se jinak dozví o záměru, který bude prováděn na území státu původu, neprodleně jej zveřejní podle § 16 a toto oznámení, popřípadě informaci o něm zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům s žádostí o vyjádření.

81

V § 14 odst. 2 se slova je oprávněna nahrazují slovy , dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny, číslo 15 se nahrazuje číslem 30, číslo 30 se nahrazuje číslem 10 a slova zveřejnění informace o oznámení podle odstavce 1 se nahrazují slovy uplynutí lhůty podle věty první.

82

V § 14 odstavec 4 zní:

(4) Obdrží-li ministerstvo dokumentaci záměru a případnou nabídku ke konzultaci od státu původu, zašle tuto dokumentaci, popřípadě informaci o této dokumentaci, s žádostí o vyjádření dotčeným správním orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům a tuto dokumentaci zveřejní podle § 16.

83

V § 14 odst. 5 se slova je oprávněna nahrazují slovy , dotčené orgány a dotčené územní samosprávné celky jsou oprávněny, číslo 15 se nahrazuje číslem 30, číslo 30 se nahrazuje číslem 10 a slova zveřejnění informace o dokumentaci podle odstavce 4 se nahrazují slovy uplynutí lhůty podle věty první.

84

V § 14a odst. 1 se slova zašle návrh koncepce do 10 dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu k vyjádření nahrazují slovy návrh koncepce se předkládá též v úředním jazyce dotčeného státu v rozsahu, který stanoví ministerstvo a za větu první se vkládá věta Informaci o návrhu koncepce včetně překladu zašle ministerstvo do 10 pracovních dnů ode dne jeho obdržení dotčenému státu spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce..

85

V § 14a odst. 2 se slovo zaslanému zrušuje.

86

V § 14b odst. 1 se slova návrh koncepce dotčeným správním úřadům a dotčeným územním samosprávným celkům k vyjádření nahrazují slovy ji dotčeným orgánům, dotčeným krajům a případně také dotčeným obcím, které příslušný úřad určí s ohledem na předpokládané místní vlivy koncepce na životní prostředí, spolu s upozorněním na možnost vyjádřit se k návrhu koncepce.

87

V § 15 se slova správní úřady nahrazují slovem orgány, slova podle § 6 nebo se nahrazují slovem , dokumentace,, slova podle § 10c se nahrazují slovy nebo vyhodnocení a slova správními úřady se nahrazují slovem orgány.

88

V § 16 odstavce 1 a 2 znějí:

(1) Příslušný úřad na internetu zveřejní

a

oznámení,

b

závěr zjišťovacího řízení,

c

informaci o vrácení dokumentace k přepracování nebo doplnění,

d

dokumentaci,

e

informaci o místě a času konání veřejného projednání záměru, bylo-li nařízeno,

f

posudek,

g

stanovisko,

h

zápis z veřejného projednání záměru, bylo-li konáno,

i

oznámení koncepce,

j

návrh koncepce,

k

informaci o konzultaci při mezistátním posuzování,

l

stanovisko ke koncepci,

m

sdělení o ukončení posuzování.

(2) Informace uvedené v odstavci 1 písm. c) a e) vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. Informace o dokumentech uvedených v odstavci 1 písm. a), b), d), g), i), j) a l) a o tom, kdy a kde je možné do nich nahlížet, vyvěsí dotčené územní samosprávné celky neprodleně po jejich obdržení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů. O vyvěšení informací podle vět první a druhé dotčené územní samosprávné celky neprodleně vyrozumí příslušný úřad. Za den zveřejnění se považuje den, kdy došlo k vyvěšení informace podle vět první a druhé na úřední desce dotčeného kraje.

89

V § 17 odstavec 1 zní:

(1) Příslušný úřad nařídí veřejné projednání, obdržel-li odůvodněné nesouhlasné vyjádření veřejnosti k dokumentaci. Informaci o veřejném projednání zveřejní příslušný úřad podle § 16 a zašle dotčeným orgánům a dotčeným územním samosprávným celkům nejméně 5 pracovních dnů před jeho konáním.

90

V § 17 odst. 2 se za slova aby se vkládá slovo nařízené, číslo 5 se nahrazuje číslem 30 a slovo posudku se nahrazuje slovem dokumentaci.

91

V § 17 odst. 5 se slova úplný těsnopisný nebo zrušují.

92

V § 17 odst. 6 se slovo úřadům nahrazuje slovem orgánům.

93

V § 18 odst. 2 se slova § 9 odst. 9 tohoto zákona nahrazují textem § 17 odst. 1, za slova s překlady se vkládá slovo oznámení, a slovo posudku se nahrazuje slovy oznámení koncepce.

94

V § 18 odstavec 3 zní:

(3) Zpracovateli posudku náleží za zpracování posudku odměna stanovená ve smlouvě uzavřené podle § 9 odst. 1 snížená o případné finanční sankce vyplývající ze smlouvy. Po obdržení posudku splňujícího náležitosti dle tohoto zákona příslušný úřad uhradí zpracovateli posudku částku stanovenou podle věty první a vyúčtuje ji k úhradě oznamovateli. Oznamovatel je povinen vyúčtovanou částku zaplatit příslušnému úřadu do 10 dnů ode dne obdržení vyúčtování jako součást nákladů spojených s posuzováním uvedených v odstavci 1. Příslušný úřad vydá stanovisko až po zaplacení vyúčtované částky. Prodlení z důvodu nezaplacení vyúčtované částky oznamovatelem se nezapočítává do lhůty stanovené v § 9a odst. 1.

95

Nadpis § 19 zní: Autorizace ke zpracování dokumentace, posudku a vyhodnocení.

96

V § 19 odst. 1 se věta první nahrazuje větou Zpracovávat dokumentaci, posudek, oznámení předkládané podle § 6 odst. 5 věty první a vyhodnocení jsou oprávněny jen fyzické osoby, které jsou držiteli autorizace v oblasti posuzování vlivů na životní prostředí (dále jen autorizace). a slova příloze č. 1 kategorii I se nahrazují slovy § 4 odst. 1 písm. a), u záměrů předkládaných podle § 6 odst. 5.

97

V § 19 odstavec 2 zní:

(2) Držitel autorizace je povinen zpracovávat dokumenty podle příloh č. 3, 3a, 4, 5, 7 a 9 k tomuto zákonu odborně, objektivně a v plném rozsahu, s dodržením stanovených náležitostí.

98

V § 19 odst. 3 se za slova Podmínkou udělení vkládají slova nebo prodloužení a slova způsobilost k právním úkonům se nahrazují slovem svéprávnost.

99

V § 19 odst. 4 písm. a) se slovo bakalářského nahrazuje slovem magisterského a za slovo programu se vkládají slova se zaměřením na přírodní nebo technické vědy.

100

V § 19 odst. 4 písm. b) se slovo vykonané zrušuje a na konci textu se doplňují slova vykonané nejdříve 2 roky před podáním žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace a nejpozději v den podání žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace.

101

V § 19 se na konci odstavce 5 doplňuje věta Cizinec, který je nebo byl státním občanem jiného členského státu Evropské unie nebo má nebo měl adresu trvalého bydliště v jiném členském státě Evropské unie, může místo dokladu o bezúhonnosti vydaného příslušným orgánem jiného členského státu Evropské unie doložit bezúhonnost výpisem z Rejstříku trestů s přílohou obsahující informace, které jsou zapsané v evidenci trestů jiného členského státu Evropské unie7)..

102

V § 19 odst. 6 se za slovo uděluje vkládá slovo , prodlužuje.

103

V § 19 odst. 7 se věta druhá nahrazuje větami Autorizaci lze prodloužit o dalších 5 let, a to i opakovaně. Žádost o prodloužení autorizace lze podat nejdříve 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou byla autorizace udělena, a nejpozději v den uplynutí doby, na kterou byla autorizace udělena. Pokud nebyla žádost o prodloužení autorizace podána ve lhůtě podle věty druhé, ministerstvo řízení o prodloužení autorizace zastaví..

104

V § 19 odstavec 9 zní:

(9) Ministerstvo odejme autorizaci fyzické osobě, která závažným způsobem porušila tento zákon nebo nesplnila povinnosti vyplývající z rozhodnutí o udělení autorizace anebo přestala splňovat podmínky podle odstavce 3. Závažným porušením zákona se rozumí zejména, pokud fyzická osoba nejméně dvakrát v průběhu posledních 3 let

a

porušila povinnosti podle odstavce 2 nebo

b

bez vážného důvodu nedodržela lhůtu pro předložení posudku stanovenou tímto zákonem nebo smlouvou podle § 9 odst. 1.

105

V § 19 se za odstavec 9 vkládá nový odstavec 10, který zní:

(10) Shledá-li orgán kraje v rámci výkonu své působnosti důvody pro odnětí autorizace podle odstavce 9, zašle ministerstvu podnět k zahájení řízení o odnětí autorizace.

Dosavadní odstavce 10 až 16 se označují jako odstavce 11 až 17.

106

V § 19 odst. 11 se slova a o odejmutí nahrazují slovy , prodloužení a odejmutí a slova pro zpracování dokumentace, posudku, oznámení předkládaného podle § 7 odst. 7 a vyhodnocení se zrušují.

107

V § 19 odst. 12 se číslo 3 000 nahrazuje číslem 1 000 a věta poslední se nahrazuje větami Výše úplaty za opakovanou zkoušku odborné způsobilosti činí 500 Kč. Zkouška odborné způsobilosti konaná pro účely prodloužení autorizace je bezplatná..

108

V § 19 odst. 14 se věta první nahrazuje větou Ministerstvo stanoví vyhláškou rozsah požadovaného vzdělání a obsah zkoušek odborné způsobilosti pro udělení a prodloužení autorizace..

109

V § 19 odst. 16 se číslo 14 nahrazuje číslem 15.

110

V § 19 odst. 17 se číslo 15 nahrazuje číslem 16.

111

V § 21 písmeno c) zní:

c

zajišťuje posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci MŽP a u záměrů, jejichž oznamovatelem je Ministerstvo obrany, i ve sloupci KÚ a jejich změn, záměrů podle § 4 odst. 1 písm. h) a dále změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydalo stanovisko,

112

V § 21 písm. d) se slova tvoří celé území kraje nebo zasahuje na území více krajů nebo na území národního parku nebo chráněné krajinné oblasti8a) nebo nahrazují slovy zasahuje na území více krajů nebo.

Poznámka pod čarou č. 8a se zrušuje.

113

V § 21 se písmeno k) zrušuje.

Dosavadní písmena l) až n) se označují jako písmena k) až m).

114

V § 21 se na konci písmene m) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno n), které zní:

n

stanovuje, který krajský úřad je příslušný k zajištění posuzování záměru podle § 22 písm. a), který zasahuje území více krajů.

115

V § 22 písmeno a) zní:

a

zajišťují posuzování záměrů uvedených v příloze č. 1 sloupci KÚ a jejich změn, záměrů uvedených v § 4 odst. 1 písm. d), e), f) a h) a změn záměrů podle § 4 odst. 1 písm. g), pokud k těmto záměrům vydaly stanovisko,

116

V § 22 písm. b) se text d) nahrazuje textem f).

117

V § 22 písm. c) se slova a zasílají jedno vyhotovení každého jimi vydaného závěru zjišťovacího řízení a stanoviska ministerstvu k souhrnné evidenci zrušují.

118

V § 23 odst. 1 se slova správní úřady nahrazují slovem orgány.

119

V § 23 odstavec 3 zní:

(3) V případě důvodných pochybností oznamovatele o zařazení záměru podle § 4 odst. 1, popřípadě o příslušném úřadu nebo o rozsahu dotčeného území, vydá ministerstvo na žádost oznamovatele vyjádření, a to do 15 dnů ode dne, kdy mu byla žádost o vyjádření doručena, pokud

a

se jedná o změnu záměru, ke kterému ministerstvo vydalo odůvodněný písemný závěr podle § 7 odst. 5 nebo stanovisko podle § 9a odst. 1,

b

se může jednat o záměr podle § 11,

c

se jedná o odůvodněný, zvlášť složitý případ a ministerstvu byla žádost o vyjádření postoupena orgánem kraje spolu s jeho stanoviskem.

120

V § 23 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:

(4) Nejedná-li se o případy podle odstavce 3 písm. a) až c), vydá vyjádření podle odstavce 3 orgán kraje. Pokud vyjádření orgánu kraje důvodné pochybnosti oznamovatele neodstranilo, může se oznamovatel obrátit na ministerstvo s žádostí o vyjádření, ke které přiloží vyjádření orgánu kraje; vyjádření ministerstva je nadřazené.

Dosavadní odstavce 4 až 11 se označují jako odstavce 5 až 12.

121

V § 23 odst. 6 se slova správním úřadem nahrazují slovem orgánem.

122

V § 23 odst. 7 se slova správním úřadem nahrazují slovem orgánem, text v bodě 2.5, bodech 3.2 až 3.5 se nahrazuje textem bodech 8 až 12 a text bodě 3.5 se nahrazuje textem bodě 13.

123

V § 23 se odstavec 8 zrušuje.

Dosavadní odstavce 9 až 12 se označují jako odstavce 8 až 11.

124

V § 23 se odstavec 11 zrušuje.

125

Příloha č. 1 včetně poznámek pod čarou č. 16 až 18 zní:

Příloha č. 1 k zákonu č. 100/2001 Sb.

KATEGORIE I (podléhá posuzování vždy)

KATEGORIE II (zjišťovací řízení)

Příloha PDF (642 kB)
126

Příloha č. 2 zní:

Příloha č. 2 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Kritéria pro zjišťovací řízení

Příloha PDF (116 kB)
127

V příloze č. 3 části B.I se v bodu 5 slova potřeby záměru a jeho umístění nahrazují slovy umístění záměru.

128

V příloze č. 3 části B.I bod 6 zní:

6

Stručný popis technického a technologického řešení záměru včetně případných demoličních prací nezbytných pro realizaci záměru; v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci včetně porovnání s nejlepšími dostupnými technikami, s nimi spojenými úrovněmi emisí a dalšími parametry

129

V příloze č. 3 části B.I se v bodě 8 slovo územně nahrazuje slovem územních.

130

V příloze č. 3 části B.II se slova (například zábor půdy, odběr a spotřeba vody, surovinové a energetické zdroje) nahrazují slovy využívání přírodních zdrojů, zejména půdy, vody (odběr a spotřeba), surovinových a energetických zdrojů, a biologické rozmanitosti.

131

V příloze č. 3 části B.III se slovo (například zrušuje, slova emisí do ovzduší se nahrazují slovy případných předpokládaných reziduí a emisí a slovo technologií) se nahrazuje slovem technologií.

132

V příloze č. 3 části C bodu 1 se slova Výčet nejzávažnějších nahrazují slovy Přehled nejvýznamnějších a na konci textu se doplňují slova se zvláštním zřetelem na jeho ekologickou citlivost.

133

V příloze č. 3 nadpisu části D se za slova ÚDAJE O vkládají slova MOŽNÝCH VÝZNAMNÝCH.

134

V příloze č. 3 části D bod 5 zní:

5

Charakteristika použitých metod prognózování a výchozích předpokladů a důkazů pro zjištění a hodnocení významných vlivů záměru na životní prostředí

135

V příloze č. 3 se na konci části D doplňuje bod 6, který zní:

6

Charakteristika všech obtíží (technických nedostatků nebo nedostatků ve znalostech), které se vyskytly při zpracování oznámení, a hlavních nejistot z nich plynoucích

136

V příloze č. 3 části H se slova příslušného stavebního úřadu nahrazují slovy příslušného úřadu územního plánování a slova č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. se nahrazují slovy o ochraně přírody a krajiny:.

137

V příloze č. 3a části III bodu 4 se za slovo staveb, vkládá slovo zařízení, a za slovo realizovaných, se vkládá slovo povolených,.

138

V příloze č. 3a části III bodu 5 se slova Výčet nejzávažnějších nahrazují slovy Přehled nejvýznamnějších.

139

V příloze č. 3a části VI se slova vyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí nahrazují slovy podléhá zjišťovacímu řízení.

140

V příloze č. 3a textu pod částí VI se slova podle § 45i odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. nahrazují slovy , pokud je vyžadováno podle § 45i odst. 1 zákona o ochraně přírody a krajiny a slova Stanovisko příslušného stavebního úřadu se nahrazují slovy Vyjádření příslušného úřadu územního plánování.

141

Příloha č. 4 zní:

Příloha č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.

Náležitosti dokumentace

Příloha PDF (289 kB)
142

V příloze č. 5 v nadpisu části II a v označení části V se slovo (OZNÁMENÍ) zrušuje.

143

V příloze č. 5 části II bodech 1 a 2 se slovo (oznámení) zrušuje.

144

V příloze č. 5 se na konci textu označení části IV doplňují slova A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ A K JEJICH MONITOROVÁNÍ.

145

V příloze č. 5 se na konci textu označení části VI doplňují slova A VEŘEJNÉ ZDRAVÍ.

146

V příloze č. 6 části I bodu 8 se slovo nepříznivých nahrazuje slovem negativních a slova včetně povinností a podmínek pro sledování a rozbor vlivů na životní prostředí nahrazují slovy a veřejné zdraví.

147

V příloze č. 6 části I se doplňuje bod 9, který zní:

9

Podmínky pro monitorování a rozbor vlivů záměru na životní prostředí (parametry, délka sledování) přiměřené povaze, umístění a rozsahu záměru a významnosti jeho vlivů na životní prostředí

148

V příloze č. 6 části II bodu 2 se za slova životní prostředí vkládají slova a veřejné zdraví.

149

V příloze č. 6 části II se body 5, 6 a 8 zrušují.

Dosavadní bod 7 se označuje jako bod 5.

150

V příloze č. 6 části II bodu 5 se slovo (oznámení) zrušuje.

151

V příloze č. 6 části II se doplňuje bod 6, který zní:

6

Okruh dotčených územních samosprávných celků

152

V příloze č. 6 textu pod částí II se za slovo Otisk vkládá slovo úředního.

153

V příloze č. 7 části B se za bod 6 vkládá nový bod 7, který zní:

7

Míra, v jaké koncepce stanoví rámec pro záměry a jiné činnosti, vzhledem k jejich umístění, povaze, velikosti, provozním podmínkám, požadavkům na přírodní zdroje apod.

Dosavadní body 7 až 11 se označují jako body 8 až 12.

154

V příloze č. 7 části E bodu 4 se slova č. 114/1992 Sb., ve znění zákona č. 218/2004 Sb. nahrazují slovy o ochraně přírody a krajiny.

155

V příloze č. 8 části 2.e se za slova rozsah vlivu ( vkládají slova velikost území a.

156

V příloze č. 8 se v části 2.f doplňuje bod v., který zní:

v

dopady změny klimatu;

157

V příloze č. 9 bod 7 zní:

7

Vyhodnocení možných přeshraničních vlivů koncepce na životní prostředí.

158

V příloze č. 9 bod 10 zní:

10

Popis navrhovaných opatření pro předcházení, vyloučení, snížení a kompenzaci významných negativních vlivů na životní prostředí zjištěných nebo předpokládaných při provádění koncepce.

159

V příloze č. 9 bodu 14 se za slova Souhrnné vypořádání vkládají slova požadavků stanovených závěrem zjišťovacího řízení a.

Čl. II

Přechodná ustanovení

1

Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém již uplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona; s výjimkou ustanovení § 9a odst. 3 věty třetí; platnost stanoviska se posuzuje podle ustanovení § 9a odst. 4 věty první zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

2

Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém ještě neuplynula lhůta pro vrácení dokumentace vlivů záměru na životní prostředí podle § 8 odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění.

3

Posuzování vlivů na životní prostředí zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, ve kterém byla dokumentace vlivů záměru na životní prostředí vrácena podle § 8 odst. 2 nebo odst. 5 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, příslušný úřad ukončí, nepředloží-li oznamovatel doplněnou nebo přepracovanou dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí do 3 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

4

Zjišťovací řízení zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; příslušný úřad se nemění.

5

Odůvodněný písemný závěr, který byl vydán více než 3 roky přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývá platnosti dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nebyla-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona předložena dokumentace vlivů záměru na životní prostředí; příslušný úřad posuzování ukončí.

6

Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného nejvíce 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

7

Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která byla prodloužena na dobu, která uplyne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, se posuzuje podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, s výjimkou ustanovení § 9a odst. 4 věty první; stanovisko, jehož platnost má uplynout dříve než 1. ledna 2019, se považuje za platné do 31. prosince 2018.

8

Platnost stanoviska k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí vydaného více než 5 let přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, která neuplynula přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona v důsledku přerušení lhůty podle § 9a odst. 3 věty poslední zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, uplyne dne 31. prosince 2018, nepožádá-li oznamovatel v této lhůtě o její prodloužení; bude-li platnost stanoviska prodloužena, lhůta podle § 9a odst. 4 věty druhé zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počíná běžet dnem, kdy k prodloužení došlo.

9

U fyzické osoby, která je držitelem autorizace ke zpracování dokumentace a posudku podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a která současně nemá vysokoškolské vzdělání alespoň magisterského studijního programu se zaměřením na přírodní nebo technické vědy, se povinnost uvedená v § 19 odst. 4 písm. a) zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, považuje za splněnou, předloží-li tato osoba doklad o ukončeném vysokoškolském vzdělání alespoň bakalářského studijního programu.

10

Autorizace ke zpracování dokumentace a posudku prodloužená podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, na období, které přesahuje dobu 5 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, zaniká uplynutím 5 let po nabytí účinnosti tohoto zákona, nedojde-li k jejímu prodloužení podle § 19 zákona č. 100/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. III

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení.

Hamáček v. r.

Zeman v. r.

Sobotka v. r.

MENU