320/2017 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 110 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 4. října 2017 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 18. září 2017 Nabývá účinnosti: 19. října 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
320

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. září 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích
na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., k provedení § 12 odst. 1 a § 13 zákona:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 Sb. a nařízení vlády č. 229/2012 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slovo „unie1)“ vkládají slova „ , zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování zemědělských a lesnických vozidel14)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU