301/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 104 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. září 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
301

ZÁKON
ze dne 17. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb.,
o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., zákona č. 306/2013 Sb., zákona č. 313/2013 Sb., zákona č. 329/2014 Sb., zákona č. 140/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 7 se částka „400 Kč“ nahrazuje částkou „550 Kč“.

        2.  V § 9 odst. 5 písm. a) bodě 1 a odst. 7 se slova „schodišťové plošiny,“ nahrazují slovy „svislé zdvihací plošiny, šikmé zvedací plošiny,“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU