295/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. září 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
295

ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb.,
o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů
(zákon o oběhu osiva a sadby),
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o oběhu osiva a sadby


Čl. I

        Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 299/2007 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 300/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věty „Směrnice Rady 92/34/EHS ze dne 28. dubna 1992 o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Směrnice Komise 93/17/EHS ze dne 30. března 1993 o vymezení tříd Společenství pro základní sadbu brambor a o podmínkách a označování těchto tříd. Směrnice Komise 93/48/EHS ze dne 23. června 1993, kterou se stanoví tabulka požadavků na rozmnožovací materiál ovocných rostlin a na ovocné rostliny určené k produkci ovoce podle směrnice Rady 92/34/EHS . Směrnice Komise 93/64/EHS ze dne 5. července 1993 o prováděcích opatřeních týkajících se dohledu nad dodavateli a zařízeními a jejich kontroly v rámci směrnice Rady 92/34/EHS o uvádění na trh rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce. Směrnice Komise 93/79/EHS ze dne 21. září 1993, kterou se stanoví dodatečná prováděcí ustanovení týkající se odrůdových seznamů rozmnožovacího materiálu a ovocných rostlin a ovocných rostlin, které vedou dodavatelé podle směrnice Rady 92/34/EHS .“ zrušují a na konci textu poznámky pod čarou se na samostatné řádky doplňují věty „Prováděcí směrnice Komise 2014/96/EU ze dne 15. října 2014, o požadavcích na označování, uzavírání a balení rozmnožovacího materiálu ovocných rostlin a ovocných rostlin určených k produkci ovoce, spadajících do oblasti působnosti směrnice Rady 2008/90/ES . Prováděcí směrnice Komise 2014/97/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES , pokud jde o registraci dodavatelů a odrůd a společný seznam odrůd. Prováděcí směrnice Komise 2014/98/EU ze dne 15. října 2014, kterou se provádí směrnice Rady 2008/90/ES , pokud jde o zvláštní požadavky na rody a druhy ovocných rostlin uvedených v příloze I uvedené směrnice, zvláštní požadavky na dodavatele a podrobná pravidla pro úřední inspekce.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o oběhu osiva a sadby
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Technický předpis
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o hnojivech
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Státním zemědělském intervenčním fondu
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Státním pozemkovém úřadu
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. X  
Zavřít
MENU