292/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 103 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. září 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. srpna 2017 Nabývá účinnosti: 30. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
292

ZÁKON
ze dne 16. srpna 2017,
kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě,
ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o vnitrozemské plavbě


Čl. I

        Zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 118/2004 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 327/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 309/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 187/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje věta „Směrnice Rady 2014/112/EU ze dne 19. prosince 2014, kterou se provádí Evropská dohoda o úpravě některých aspektů úpravy pracovní doby v odvětví vnitrozemské vodní dopravy uzavřená Evropským svazem vnitrozemské plavby (EBU), Evropskou organizací lodních kapitánů (ESO) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).“.

        2.  V § 2 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l)   zaměstnancem ve vodní dopravě člen posádky plavidla a další osoba, která na plavidle určeném k přepravě více než 12 cestujících vykonává pro provozovatele vodní dopravy závislou práci,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o vnitrozemské plavbě
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákoníku práce
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU