265/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
265

ZÁKON
ze dne 19. července 2017,
kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh,
a zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o posuzování shody
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh


Čl. I

        Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, se mění takto:

        1.  V § 5 se odstavec  3 zrušuje.

Dosavadní odstavce  4 a 5 se označují jako odstavce  3 a 4.

        2.  V § 14 odst. 2 se slova „úředních jazycích členských států“ nahrazují slovy „jazycích požadovaných členskými státy“.

        3.  V § 16 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   vznáší námitky proti oznámením provedeným ostatními členskými státy Evropské unie,“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

        4.  § 27 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:

㤠27

        (1)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků11) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.

        (2)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných prostředků na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk.

_______________________________
. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. III  
Zavřít
MENU