262/2017 Sb.Zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

ZÁKON
ze dne 20. července 2017
o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže),
ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

NÁHRADA ŠKODY
V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE


HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje některé otázky spojené s povinností nahradit škodu způsobenou porušením pravidel o hospodářské soutěži stanovených zákonem upravujícím ochranu hospodářské soutěže, právními předpisy jiného členského státu Evropské unie upravujícími ochranu hospodářské soutěže nebo předpisy Evropské unie, a to dohodou soutěžitelů nebo zneužitím dominantního postavení soutěžitelů (dále jen „omezování hospodářské soutěže“) a uplatňováním práva na náhradu škody z omezování hospodářské soutěže v těchto případech.


§ 2

Vymezení některých pojmů

        (1)  Pro účely tohoto zákona se rozumí

a)   přímým odběratelem osoba, která pořídila přímo od osoby omezující hospodářskou soutěž zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování,

b)   nepřímým odběratelem osoba, která pořídila nikoli přímo od osoby omezující hospodářskou soutěž, ale od jejího přímého odběratele nebo následného odběratele zboží nebo služby, kterých se týkalo omezování, nebo zboží a služby od nich odvozené nebo je obsahující,

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - NÁHRADA ŠKODY V OBLASTI HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení některých pojmů
HLAVA II - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O NÁHRADĚ ŠKODY A PROMLČENÍ
§ 3 - Domněnka vzniku škody v důsledku kartelu
§ 4 - Rozsah a způsob náhrady škody
§ 5 - Škoda způsobená několika škůdci a jejich vzájemné vypořádání
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Zvláštní ustanovení o promlčení
HLAVA III - ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ O ŘÍZENÍ
Díl 1 - Řízení o zpřístupnění důkazního prostředku
§ 10  
§ 11  
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15  
§ 16  
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20 - Pokuty
§ 21  
§ 22  
§ 23  
§ 24  
Díl 2 - Náhrada škody a nároky škůdců zavázaných společně a nerozdílně
Oddíl 1 - Řízení o náhradě škody způsobené omezováním hospodářské soutěže
§ 25 - Příslušnost
§ 26 - Přerušení řízení
§ 27  
§ 28  
§ 29 - Přenesení navýšení ceny
§ 30 - Nepřímý odběratel a přenesení navýšení ceny
§ 31  
§ 32 - Náhrada nákladů řízení
Oddíl 2 - Řízení o nárocích škůdců zavázaných k náhradě škody společně a nerozdílně
§ 33  
HLAVA IV - SPOLEČNÁ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ
§ 34 - Vztah k předpisům o občanském soudním řízení
§ 35  
§ 36 - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ  
§ 37 - Změna zákona o ochraně hospodářské soutěže
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 38  
Zavřít
MENU