258/2017 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 090 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. září 2017 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
258

ZÁKON
ze dne 20. července 2017,
kterým se mění zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii,
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád),
ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád)
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád,
ve znění pozdějších předpisů



        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o advokacii


Čl. I

        Zákon č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění zákona č. 210/1999 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 228/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 349/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 555/2004 Sb., zákona č. 205/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 312/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 219/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 214/2011 Sb., zákona č. 193/2012 Sb., zákona č. 202/2012 Sb. a zákona č. 303/2013 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2a se text „§ 18 odst. 2“ nahrazuje textem „§ 18 až 18c“.

        2.  V § 5 odstavec  2 zní:

        „(2)  Do doby právní praxe advokátního koncipienta podle odstavce 1 písm. c) se započítává pouze doba, po kterou se advokátní koncipient řádně připravuje na výkon advokacie pod dohledem školitele (§ 38); dovolená čerpaná v době trvání této praxe se považuje za výkon právní praxe nejvýše v délce čtyř týdnů v každém kalendářním roce. Nevykonává-li advokátní koncipient právní praxi z důvodu překážek v práci na jeho straně nebo z důvodu omluvené nepřítomnosti v práci, započítávají se mu tyto doby do doby právní praxe nejvýše v rozsahu 70 pracovních dnů v každém roce jejího trvání.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o advokacii
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna notářského řádu
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna exekučního řádu
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna občanského soudního řádu
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU