250/2017 Sb.Zákon o elektronické identifikaci

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. července 2018
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
250

ZÁKON
ze dne 19. července 2017
o elektronické identifikaci


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující elektronickou identifikaci1)

a)   využití elektronické identifikace,

b)   působnost Ministerstva vnitra (dále jen „ministerstvo“) a Správy základních registrů na úseku elektronické identifikace a

c)   přestupky na úseku elektronické identifikace.


§ 2

Prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace

        Vyžaduje-li právní předpis nebo výkon působnosti prokázání totožnosti, lze umožnit prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace pouze prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný systém“).


§ 3

Kvalifikovaný systém

        (1)  Kvalifikovaným systémem je systém elektronické identifikace,

a)   který spravuje kvalifikovaný správce systému elektronické identifikace (dále jen „kvalifikovaný správce“),

b)   který splňuje technické specifikace, normy a postupy alespoň pro jednu z úrovní záruky stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím minimální technické specifikace, normy a postupy pro úrovně záruky prostředků pro elektronickou identifikaci2) (dále jen „příslušný předpis Evropské unie“),

c)   který umožňuje poskytnutí služby národního bodu pro identifikaci a autentizaci (dále jen „národní bod“),

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Prokázání totožnosti s využitím elektronické identifikace
§ 3 - Kvalifikovaný systém
§ 4 - Kvalifikovaný správce
§ 5 - Akreditace
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9 - Pojištění odpovědnosti za škodu
§ 10 - Bezúhonnost
§ 11 - Posuzování prostředku pro elektronickou identifikaci a systému elektronické identifikace
§ 12  
§ 13  
§ 14  
§ 15 - Plán ukončení činnosti
§ 16 - Povinnosti kvalifikovaného správce
§ 17 - Povinnosti držitele
§ 18 - Povinnosti kvalifikovaného poskytovatele
§ 19 - Působnost na úseku elektronické identifikace
§ 20 - Národní bod
§ 21  
§ 22 - Evidence vydaných prostředků pro elektronickou identifikaci
§ 23 - Seznam kvalifikovaných správců a kvalifikovaných poskytovatelů
§ 24 - Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy na úseku elektronické identifikace
§ 25 - Přestupky na úseku elektronické identifikace
§ 26  
§ 27 - Přechodná ustanovení
§ 28 - Účinnost
Zavřít
MENU