246/2017 Sb.Zákon o evropských politických stranách a evropských politických nadacích a o změně některých zákonů

Částka: 089 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 18. srpna 2017 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 19. července 2017 Nabývá účinnosti: 18. srpna 2017
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
246

ZÁKON
ze dne 19. července 2017
o evropských politických stranách a evropských politických nadacích
a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY
A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1) některá pravidla součinnosti České republiky s Úřadem pro evropské politické strany a evropské politické nadace (dále jen „Úřad“) a další pravidla týkající se evropských politických stran se sídlem na území České republiky (dále jen „evropská politická strana“) a evropských politických nadací se sídlem na území České republiky (dále jen „evropská politická nadace“).


§ 2

Evropské politické strany

        (1)  Název a zkratka evropské politické strany se musí lišit od názvů a zkratek politických stran a politických hnutí registrovaných podle zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích.

        (2)  Kdo podává Úřadu žádost o registraci evropské politické strany, přiloží osvědčení o souladu stanov evropské politické strany s právním řádem České republiky vydané Ministerstvem vnitra (dále jen „ministerstvo“).

        (3)  Ministerstvo do 10 dnů ode dne, kdy mu byly doručeny stanovy evropské politické strany, vydá osvědčení podle odstavce  2, popřípadě sdělí důvody, pro které nebylo možné osvědčení vydat.

        (4)  Odstavce 1 až 3 se použijí obdobně v případě oznámení změny stanov evropské politické strany Úřadu.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - EVROPSKÉ POLITICKÉ STRANY A EVROPSKÉ POLITICKÉ NADACE
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Evropské politické strany
§ 3 - Změna právní formy spolku na evropskou politickou nadaci
§ 4 - Ochrana věřitelů při změně právní formy spolku na evropskou politickou nadaci
§ 5 - Změna právní formy evropské politické strany a evropské politické nadace na spolek
§ 6 - Ochrana věřitelů při změně právní formy evropské politické strany a evropské politické nadace na spolek
§ 7 - Společné ustanovení ke změně právní formy
§ 8 - Registrační číslo
§ 9 - Ministerstvo
§ 10 - Vnitrostátní kontaktní místo
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky
§ 11  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o daních z příjmů
§ 12  
ČÁST ČTVRTÁ - ÚČINNOST
§ 13  
Zavřít
MENU