239/2017 Sb.Vyhláška o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa

Částka: 087 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 9. srpna 2017 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 28. července 2017 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2018
Platnost předpisu: Ano (od 1. července 2023 zrušen předpisem 283/2021 Sb.) Pozbývá platnosti: 1. července 2023
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
239

VYHLÁŠKA
ze dne 28. července 2017
o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 194 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 350/2012 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        (1) Tato vyhláška stanoví technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa, kterými jsou stavby lesních cest, stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu1), stavby hrazení bystřin a strží a stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd.

        (2)  Stanovené technické požadavky platí bez ohledu na to, zda se stavba pro plnění funkcí lesa nachází v lese2).


§ 2

Vymezení pojmů

        (1)  Pro účely této vyhlášky se u staveb lesních cest a u staveb na ostatních trasách pro lesní dopravu rozumí

a)   lesní cestou účelová komunikace pro dopravní zpřístupnění lesů a jejich propojení se silnicemi, místními nebo účelovými komunikacemi, která slouží k odvozu dříví, těžebních zbytků nebo dřevěné štěpky a k dopravě osob, materiálů nebo strojů pro hospodaření v lese,

b)   prostorovým uspořádáním lesní cesty soubor návrhových prvků lesní cesty, zejména šířka koruny lesní cesty, poloměry směrových oblouků a podélný a příčný sklon lesní cesty,

c)   technickou vybaveností lesní cesty vozovka lesní cesty, odvodnění lesní cesty, objekty na lesní cestě, výhybny a obratiště, lesní sklady, připojení lesní cesty na silnice, místní nebo účelové komunikace, připojení ostatních tras pro lesní dopravu nebo sousedních pozemků na lesní cestu, dopravní značky, záchytná nebo vodicí bezpečnostní zařízení,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Požadavky na stavby lesních cest a stavby na ostatních trasách pro lesní dopravu
§ 4 - Požadavky na stavby hrazení bystřin a strží
§ 5 - Požadavky na stavby pro úpravu vodního režimu lesních půd
§ 6  
§ 7 - Výjimky z technických požadavků pro stavby pro plnění funkcí lesa
§ 8 - Přechodné ustanovení
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU